Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Aleksandra Piecko

Numery telefonów: 32 244 90 00 wew. 8601,32 248 74 92, 32 344 06 20

e-mail: oswiata@ruda-sl.pl

Zadania:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół oraz placówek oświatowych, a także z siecią szkół wszystkich typów
 • zatwierdzanie projektów i nadzór nad realizacją arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych oraz doradztwo w tym zakresie
 • przygotowywanie projektu planu dochodów i wydatków na dany rok budżetowy oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności nad:
  - prawidłowością dysponowania środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem
  - realizacją polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów placówek
  - przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów
 • prowadzenie spraw związanych z dotowaniem zadań oświatowo - wychowawczych realizowanych w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
 • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych:
  - przygotowanie propozycji ocen dyrektorów podległych szkół i placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań dyrektora podlegających nadzorowi organu prowadzącego
  - występowanie z inicjatywą w zakresie nagród, medali i odznaczeń, wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów
  - koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przydziałem nagród Prezydenta Miasta dla dyrektorów i nauczycieli
  - przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej
 • współpraca ze szkołami w zakresie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki; kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego
 • opiniowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na zakładanie i likwidację przez osoby prawne publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne; nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz spraw nauczycieli zastrzeżonych do kompetencji organu prowadzącego
 • prowadzenie spraw związanych z niespełnianiem obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 • wykonywanie zadań związanych z finansowaniem przygotowania zawodowego młodocianych
 • organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w mieście i poza miastemstrategia

Śląsko godka

 1. web developer: Artur Kępa