Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Iwona Frankowicz - Frank

Numery telefonów: 32 244 90 00, wew. 2170, 2180, 2260

e-mail: nieruchomosci@ruda-sl.pl

Zadania:

1. Referat Regulacji Prawnych

 •  

  • przeprowadzenie lub opiniowanie postępowań uwłaszczeniowych oraz przeprowadzanie
   postępowań komunalizacyjnych,
  • sprzedaż nieruchomości lub ich oddawanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym,
   ustanawianie trwałego zarządu oraz ograniczonych praw rzeczowych w tym użytkowania i służebności,
  • prowadzenie postępowań w zakresie przekształcania lub zbywania użytkownikom wieczystym
   prawa własności do nieruchomości, uśrednianie terminów użytkowania wieczystego oraz rozwiązywanie umów wieczystego użytkowania za porozumieniem stron,
  • nabywanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa, Gminy, Powiatu, w tym pod pasy drogowe
   dróg publicznych za wyjątkiem dróg realizowanych w oparciu o zezwolenia na realizcję
   inwestycji drogowych,
  • zamiany nieruchomości Skarbu Państwa oraz Miasta,
  • prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych, ustalanie odszkodowań oraz orzekanie o zwrocie,
   wywłaszczonych nieruchomości, a także podejmowanie czynności zastrzeżonych dla strony tych
   postępowań,
  • prowadzenie spraw związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości,


  2. Referat Gospodarowania Nieruchomościami:

 • podejmowanie działań zmierzających do zbycia nieruchomości,

 • zbywanie nieruchomości, w tym sprzedaż oraz oddawanie w wieczyste użytkowanie
  nieruchomości bądź lokali mieszkalnych lub użytkowych w drodze przetargowej,

 • kontrolowanie zagospodarowania terenu w zakresie zgodności z zawartymi umowami
  w szczególności umowami oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz podejmowanie
  czynności w razie stwierdzenia naruszeń postanowień umownych,

 • wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości na rzecz Gminy,

  3. Referat Opłat

 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem wysokości rent
  planistycznych i opłat adiacenckich,

 • prowadzenie baz użytkowników wieczystych, dzierżawców, najemców i innych osób
  dysponujących nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa i Miasta,

 • aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd,
  rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty lub przesunięcie terminu zapłaty opłat rocznych
  za użytkowanie wieczyste,

 • oddawanie nieruchomości niezabudowanych w dzierżawę, najem lub użyczenie, w drodze
  przetargu lub bezprzetargowo, w tym dzierżawa targowisk miejskich oraz najem urządzeń
  reklamowych zlokalizowanych poza pasami drogowymi,

 • wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,

 • kontrolowanie zagospodarowania terenu w szczególności w zakresie zgodności z zawartymi
  umowami oraz wydanymi zezwoleniami na zajęcie nieruchomości oraz podejmowanie czynności
  w razie stwierdzenia naruszeń postanowień umownych,

  4. Referat Ewidencji i Windykacji

 • prowadzenie ewidencji przypisów należności cywilnoprawnych wynikających z zawartych umów
  bądź bezumownego korzystania z gruntów Skarbu Państwa i Miasta,

 • prowadzenie ewidencji przypisów należności wynikających z decyzji administracyjnych
  wydanych m.in. w sprawie naliczenia opłat planistycznych, adiacenckich, opłat
  za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

 • kontrola terminowości wpłat oraz windykacja tych należności poprzez bieżące podejmowanie
  czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w tym wysyłanie upomnień
  oraz wezwań do zapłaty,

 • prowadzenie spraw w zakresie udzielenia ulg dłużnikom w spłacaniu należności pieniężnych
  o charakterze cywilnoprawnym oraz publicznoprawnym,

 • ewidencjonowanie i prowadzenie bazy zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Miasta,
  w tym czynności zmierzające do ustalenia przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i leśnym w zakresie gruntów gminy i Skarbu Państwa,

 • sporządzanie dokumentów obrotowych dokumentujących zmiany w środkach trwałych jakimi
  są grunty.
strategia

Śląsko godka

 1. web developer: Artur Kępa