Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Komendant: Marek Partuś
Centrala: 32 342 30 60
e-mail: straz@rudaslaska.pl

Zadania:

1. Referat Ochrony Porządku Publicznego

 • prowadzenie służby patrolowej w celu ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
 • zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Miasta,
 • ujmowanie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkiego a także dla mienia i niezwłoczne doprowadzanie ich do najbliższej jednostki Policji,
 • zapewnianie ciągłości pełnienia służby przez obsługę stanowiska kierowania.

2. Referat Dzielnicowych

 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • prowadzenie obchodów Miasta oraz rozpoznanie osobowe i posesyjne,
 • egzekwowanie przestrzegania aktów prawa miejscowego ustanawiających przepisy porządkowe w zakresie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których naruszenie zagrożone jest karą grzywny,
 • udzielanie pomocy i asysty przedstawicielom administracji publicznej,
 • prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w Mieście, również na terenie nieruchomości prywatnych.

3. Referat Wykroczeń i Kontroli Ruchu Drogowego

 • dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu, oskarżanie przed Sądem i wnoszenie środków odwoławczych w trybie i w zakresie określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrolowanie ruchu drogowego w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych.

4. Referat Obsługi Administracyjnej
strategia

Śląsko godka

 • chadziaj - 1. śmieć, niechluj, 2. dziad
 1. web developer: Artur Kępa