Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

azbest

Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety m.in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów i zasad stosowany był od ponad 100 lat. Azbest wykorzystywano w około 3 000 wyrobów przemysłowych.
Dziś wiemy, że niewłaściwie użytkowany jest szkodliwy dla zdrowia. Azbest jest groźny, gdy jego włókna uwalniają się z wyrobów i są obecne w powietrzu.
Może się tak stać w wyniku powierzchniowej erozji płyt azbestowych, uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, kruszenia, niewłaściwego demontażu i zabezpieczania wyrobów azbestowych.
Z chorobotwórczym działaniem azbestu (w skrajnych wypadkach kancerogennym) mamy do czynienia tylko w wypadku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Ze względu na zagrożenie, jakie stanowi azbest, wyroby zawierające azbest winny zostać usunięte z wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 r.

Wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się przez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, corocznie, w terminie do końca stycznia przedkładają Prezydentowi Miasta powyższą informację za poprzedni rok - wniosek KK-18.

Na stronie internetowej miasta dostępny jest „Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska” zawierający informacje dotyczące m.in.:

azbest
  • obowiązków właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,
  • sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest,
  • wykaz podmiotów uprawnionych do gospodarowania odpadami zawierającymi azbest  na terenie miasta Ruda Śląska,
  • wyszczególnienie aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej.
azbest

Zgodnie z obowiązującymi przepisami usuwanie wyrobów zawierających azbest może być realizowane wyłącznie przez specjalistyczne firmy, posiadające w tym zakresie odpowiednie uprawnienia.

Możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu ze środków krajowych i unijnych zawarte są w poradniku „Finansowanie usuwania azbestu ze środków krajowych i unijnych w latach 2008-2013”.Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, pok. 405 (IV piętro) tel. (032) 248-62-81 wew. 4051 w godzinach pracy Urzędu.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE AZBESTU:
1. USTAWA z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest1) (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późniejszymi zmianami).
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 późn. zm.).strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa