Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

ULGI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Zmniejszenie stawki podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli utworzone zostały nowe miejsca pracy. W zależności od ilości nowych miejsc pracy, przedsiębiorca będzie miał zmniejszony podatek od nieruchomości za 1 m² powierzchni użytkowej. Obniżenie stawki dla przedsiębiorców zatrudniających nowych pracowników obowiązuje w zależności od liczby utworzonych etatów od 2 do 5 lat:
- od 1 do 5 etatów - od 1 m2 powierzchni użytkowej 16,00 zł,
- od 6 do 20 etatów - od 1 m2 powierzchni użytkowej 12,00 zł,
- od 21 etatów wzwyż - od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,00 zł.

Prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku przysługuje od następnego miesiąca po utworzeniu nowych miejsc pracy powodujących wzrost zatrudnienia  (w przeliczeniu na pełny etat) i od tego miesiąca obliczany jest okres jej trwania:
- przy wzroście zatrudnienia od 1 do 5 etatów – przez dwa kolejne lata,
- przy wzroście zatrudnienia od 6 do 20 etatów – przez trzy kolejne lata,
- przy wzroście zatrudnienia powyżej 20 etatów – przez pięć kolejnych lat.

Ujednolicony tekst Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości znajduje się tutaj.

Nawet 10 lat całkowitego zwolnienia od podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do rejestru zabytków w Rudzie Śląskiej, którzy zdecydują się na remont elewacji frontowej. Zwolnienie od podatku obejmuje budynki, które bezpośrednio przylegają do chodnika bądź jezdni.

Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji frontowej znajduje się tutaj.

Obniżenie czynszu najmu za lokale użytkowe będące własnością Miasta Ruda Śląska o 15% dla przedsiębiorców, u których odbywa się handel lub świadczone są usługi dla mieszkańców oraz spełnione są łącznie 2 warunki:
- czas otwarcia lokalu użytkowego od poniedziałku do piątku wynosi co najmniej do godz. 20.00, nie mniej niż 11 godzin dzienne,
- czas otwarcia lokalu użytkowego w soboty wynosi co najmniej 8 godzin.

Obniżenie czynszu najmu za lokale użytkowe będące własnością Miasta Ruda Śląska dla przedsiębiorców zatrudniających młodocianych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w następujący sposób: do 5 młodocianych o 5% oraz powyżej 5 młodocianych o 10%.

Uchwała w sprawie ustalenia ulgi w czynszach za lokale użytkowe będące własnością Miasta Ruda Śląska znajduje się tutaj.strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa