Header decorative image
Kir Żałobny

Wybór ławników na kadencję 2024-2027

Wybór ławników na kadencję 2024-2027

30 czerwca 2023 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych.

Kandydatów na ławników radom gmin mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Ruda Śląska.

Rada Miasta Ruda Śląska na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2024 r. nową kadencję winna wybrać:

 • do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach –  20 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej – 22 ławników,
 • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Zabrzu – 6 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w Kancelarii Rady Miasta Ruda Śląska (Urząd Miasta, pokój 208, drugie piętro).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania, w tym karta zgłoszenia kandydata, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter