Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Stypendia pomostowe dla studentów I roku 2014/2015

Stypendia pomostowe dla studentów I roku 2014/2015

Trwa XIII edycja Programu Stypendia Pomostowe 2014/2015 – Segment IA. Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiach magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych.

Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2014/2015.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

 - dostaną się na I rok  dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub I rok jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych;

 - osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów ;

 - są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

 - mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl;

 - pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1 176 zł lub 1 344 zł., gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2014/2015 Segment I A ( wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, w terminie do dnia 18 sierpnia 2014 r. do godz. 16.00

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać do dnia 22 sierpnia 2014 r. na adres właściwych oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych, w regionie łódzkim jest to : Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi ul. Północna 27/29, Łódź 91-420, pokój 327.

Więcej informacji www.stypendia-pomostowe.pl lub tel. do ANR w Łodzi 42/6361239 (po usłyszeniu zapowiedzi wybierz numer 2).

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter