Header decorative image
Kir Żałobny

Przetarg na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu Huty Pokój

Przetarg na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu Huty Pokój

Ogłoszony został przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Gen. Józefa Hallera, będącej w użytkowaniu "Huty Pokój" S.A.

Przedmiotem zbycia w drodze przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym 319 o  powierzchni 13 334 m2, zapisana na karcie mapy 6, obręb 0001 Ruda, objęta księgą wieczystą nr GL1S/00017348/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Skarbu Państwa.

Szczegóły przetargu dostępne są na stronie internetowej Huty Pokój.

Działka jest nieogrodzona, samodzielna, o regularnym kształcie (prostokąt), z bezpośrednim dostępem do asfaltowej drogi publicznej, tj. ul. Gen. Józefa Hallera. Teren działki zadrzewiony. Do terenu działki dochodzą instalacje miejskie: energii elektrycznej, wody i gazu.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 6PU (tereny zabudowy produkcyjno – usługowej).

Walorem tej nieruchomości jest jej bardzo dobra lokalizacja umożliwiająca bezproblemowy i szybki dojazd do wszystkich miast aglomeracji śląskiej, zarówno trasą N-S, DTŚ, jak i autostradą A4.

Wysokość ceny wywoławczej netto: 1 850 000 PLN (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wysokość wadium: 92 500 PLN (słownie dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).

Oferty można składać osobiście lub listownie do 10.02.2022 r. do godziny 14:00 na adres prowadzącego przetarg (41-709 Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 56), w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Oferta 319 – nie otwierać do 11.02.2022 r.”.

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu, na adres siedziby prowadzącego przetarg.

Przetarg dotyczy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, w związku z powyższym, na podstawie art. 109 [Rozdział 3, Prawo pierwokupu nieruchomości] ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.), gminie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu, co w konsekwencji powoduje konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.

Podana cena jest ceną wywoławczą.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter