Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa

Naczelnik Wydziału: Eugeniusz Malinowski

Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 4060, 4061

e-mail: wosig@ruda-sl.pl

Zadania:

 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska dotyczących powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych,
 • prowadzenie spraw z zakresu emisji gazów cieplarnianych,
 • opiniowanie planów ruchu i dodatków do planów ruchu zakładów górniczych,
 • prowadzenie spraw dotyczących zapobiegania i usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych zgłoszonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne,
 • wykonywanie zadań będących w kompetencji starosty jako organu administracji geologicznej,
 • prowadzenie nadzoru nad bieżącym utrzymaniem rowów odwadniających poza pasem drogowym,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Miasta,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką w lasach, które nie stanowią własności Skarbu Państwa oraz prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów rolnych i leśnych,
 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt,
 • rejestrowanie zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
 • wydawanie pozwoleń na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców
 • oraz zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,
 • prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
 • przedsięwzięcia, w tym prowadzenie postępowań z udziałem społeczeństwa,
 • prowadzenie spraw z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 • prowadzenie edukacji ekologicznej oraz działań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska,
 • prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych w tym spraw związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.