Spotkanie z mieszkańcami Bielszowic

ODPOWIEDZI NA PYTANIA MIESZKAŃCÓW BIELSZOWIC
zadane podczas spotkania z Prezydentem Miasta Ruda Śląska, które odbyło się 14 kwietnia 2011 roku

Stare słupy telefoniczne przy ul. Poligonowej wyglądają nieestetycznie, prośba o interwencję w Telekomunikacji
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Sprawa została przekazana zgodnie z właściwością Firmie Telekomunikacja Polska celem podjęcia ewentualnych stosownych działań.
Bliższych informacji udziela:
Pani Agnieszka Gładysz, Naczelnik Kancelarii Urzędu Miasta, Tel. 32 244 90 37
[14.07.2011 do Urzędu Miasta wpłynęło pismo Telekomunikacji Polskiej, informujące, że dokonano kontroli słupów i instalacji napowietrznych. Sieć zostanie poddana modyfikacji, nieczynne instalacje zostaną zdemontowane, a czynne uporządkowane. Prace zostaną rozpoczęte w trzecim kwartale br.]

Brak pojemników na segregację śmieci przy ul. Poligonowej
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Zobowiązano właściwe służby miejskie do rozważenia możliwości ustawienia na ul. Poligonowej dużych pojemników na śmieci.
Bliższych informacji udziela:
Pani Ewa Wyciślik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Tel. 32 244 90 60

Brak parkingów w całej dzielnicy, a zwłaszcza w Centrum Bielszowic
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
W Centrum Bielszowic nie ma możliwości utworzenia parkingów, gdyż działki przyuliczne nie są własnością Miasta.
Bliższych informacji udziela:
Pani Barbara Mikołajek-Wałach, Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów, Tel. 32 244 90 50

Utrudniony dojazd do Parku Strzelnica oraz pobliskich domów, bowiem na ul. Obrońców Pokoju
m.in. przy warsztatach samochodowych parkują samochody co utrudnia przejazd pozostałym pojazdom
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Zobowiązano Straż Miejską do wzmożenia patroli oraz kontrolowania prawidłowości parkowania samochodów przy ul. Obrońców Pokoju.
Bliższych informacji udziela:
Pan Sławomir Skoczyński, Komendant Straży Miejskiej, Tel. 32 342 30 80

Problem brudnej wody w kranach, mieszkańcy podejrzewają, iż budynki są usytuowane na „biedaszybach”, i to ma wpływa na czystość wody
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Sprawa została przekazana do PWiK celem podjęcia działań sprawdzających jakość wody.
Bliższych informacji udziela:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej tel. 32 342 42 00

Dlaczego Miasta zaprzestało finansowania wywozu śmieci segregowanych z terenów będących własnością prywatną (głównie domki jednorodzinne)
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Decyzja o rezygnacji z dofinansowania selektywnej zbiórki odpadów w domkach jedno i dwurodzinnych została podjęta w związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi Miasta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za wytworzone na danej nieruchomości odpady odpowiada właściciel nieruchomości, a przedsiębiorca posiadający zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów zgodnie z posiadanym zezwoleniem na świadczenie takiej usługi. Wobec powyższego właściciele nieruchomości mają możliwość dalszego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i kontynuowania rozpoczętego przez Miasto programu segregacji odpadów komunalnych, w porozumieniu z przedsiębiorcą, z którym mają podpisaną umowę
na odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych.
Bliższych informacji udziela:
Pani Ewa Wyciślik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Tel. 32 244 90 60

Prośba o utworzenie parkingu w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 13
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Ze względu na trudną sytuację finansową Miasta dokonana zostanie analiza kosztów inwestycji, która pozwoli stwierdzić czy samorząd dysponuje niezbędnymi środkami finansowymi.
Bliższych informacji udziela:
Pani Aleksandra Piecko, Naczelnik Wydziału Oświaty, Tel. 32 248 74 92

Prośba o remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 wspólnie z Kompanią Węglową
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Ze względu na trudną sytuację finansową, Miasto rozważy możliwość współfinansowania budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią.
Bliższych informacji udziela:
Pani Aleksandra Piecko, Naczelnik Wydziału Oświaty, Tel. 32 248 74 92

Prośba o utworzenie przejścia dla pieszych z sygnalizacją przy Szkole Podstawowej nr 13
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
W pobliżu Szkoły Podstawowej nr 13, na wysokości ul. Ks. Niedzieli nr 51, znajduje się przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną wobec czego nie rozważa się utworzenia dodatkowego przejścia.
Dzieciom i młodzieży uczęszczającej do tej szkoły zapewniona zostanie opieka tzw. strażników szkolnych - na przejściu dla pieszych pojawią się „stopki”.
Bliższych informacji udziela:
Pani Aleksandra Piecko, Naczelnik Wydziału Oświaty, Tel. 32 248 74 92

Pytanie o plany połączenie ul. Wideckiego z ul. Jankowskiego
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Połączenie ul. Wideckiego z ul. Jankowskiego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznacza jedynie zabezpieczenie terenu pod przyszłą inwestycję. Obecnie Miasto nie planuje rozpoczęcia żadnej inwestycji w tym rejonie.
Bliższych informacji udziela:
Pan Tadeusz Kostoń, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Tel. 32 244 90 72

Pytanie o plany względem „węzła Kokota”
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Dla inwestycji „węzeł Kokota” wykonany jest projekt budowlany pn. „Trasa N-S 2 etap odcinek od ul. 1-go Maja do ul. Kokota. Realizacja projektu możliwa będzie po uzyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej.
Bliższych informacji udziela:
Pani Barbara Mikołajek-Wałach, Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów, Tel. 32 244 90 50

Prośba o zwiększenie utworzenia ilości klas sportowych
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
W szkołach, w których klasy sportowe funkcjonowały od wielu lat, dzieci i młodzież będą mogły kontynuować naukę w klasach sportowych. Utworzenie nowych klas sportowych wiąże się z dodatkowymi kosztami finansowymi, w związku z czym decyzja o ich powołaniu zostanie podjęta z uwzględnieniem obecnej kondycji finansowej Miasta.
Bliższych informacji udziela:
Pani Aleksandra Piecko, Naczelnik Wydziału Oświaty, Tel. 32 248 74 92

Wykorzystanie hali sportowej Zgoda przez młodzież ze szkół nieposiadających własnych baz sportowych
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
W związku z faktem, iż Miasto nie jest właścicielem przedmiotowej hali, wystosowano pismo do Prezesa KS Zgoda Ruda Śląska z prośbą o rozważenie możliwości wynajmowania hali sportowej młodzieży ze szkół nieposiadających własnych baz sportowych.
Bliższych informacji udziela:
Pani Agnieszka Gładysz, Naczelnik Kancelarii Urzędu Miasta, Tel. 32 244 90 37

Pytanie czy można zlecić sprzątanie ulic w ramach prac społeczno - użytecznych osobom bezrobotnym i klientom MOPS
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Sprzątaniem ulic, chodników i pasów zieleni w ramach prac społecznie użytecznych zajmuje się obecnie 77 osób bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS, pracując 10 godzin tygodniowo.
Osoby te sukcesywnie sprzątają poszczególne dzielnice Rudy Śląskiej.
Bliższych informacji udziela:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, Tel. 32 344 03 23

Pytanie o plany inwestycyjne i „kulturalne” wobec Parku Strzelnica
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
W Parku Strzelnica planowane są następujące inwestycje: założenie Ogródka Jordanowskiego, budowa profesjonalnej strzelnicy dla Bractwa Kurkowego oraz skateparku.

Zgłoszenie problemu z dostępnością toreb na psie odchody
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
W torebki na psie odchody można bezpłatnie zaopatrzyć się w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska. Torebki dostępne są również w Spółdzielniach Mieszkaniowych.
Bliższych informacji udziela:
Pani Ewa Wyciślik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Tel. 32 244 90 60

Pytanie czy Miasto pozyskiwało lub pozyska środki zewnętrzne na rozwój i inwestycje w dzielnicy Bielszowice
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Obecnie Miasto nie pozyskuje środków zewnętrznych na rozwój i inwestycje w dzielnicy Bielszowice, z uwagi na brak środków finansowych, które Miasto musiałoby przeznaczyć na wkład własny.
Bliższych informacji udziela:
Pani Aleksandra Kruszewska, Kierownik Zespołu Pozyskiwania Funduszy, Tel. 32 244 90 49

Problem zbyt małej ilości przedszkoli w dzielnicy Bielszowice
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Na dzień dzisiejszy liczba miejsc w przedszkolach zlokalizowanych w dzielnicy Bielszowice jest wystarczająca. W dzielnicy Bielszowice funkcjonują dwa miejskie przedszkola: Miejskie Przedszkole nr 28 przy ul. Głównej 40 do którego uczęszcza 215 dzieci oraz Miejskie Przedszkole nr 30 przy ul. Kokota 174 do którego uczęszcza 100 dzieci. Po zakończeniu rekrutacji na nowy rok szkolny, w przypadku stwierdzenia niedoboru miejsc w przedszkolach, podjęte zostaną stosowne działania.
Bliższych informacji udziela:
Pani Aleksandra Piecko, Naczelnik Wydziału Oświaty, Tel. 32 248 74 92

Dlaczego Miasto nie zwraca kosztów dofinansowania zmiany ogrzewania z tradycyjnego na ekologiczne
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
W latach 1994-2010 Miasto Ruda Śląska posiadało Regulamin dofinansowania modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska. Każdy mieszkaniec miasta, który spełnił warunki Regulaminu mógł ubiegać się o zwrot kosztów z tytułu zmiany systemu ogrzewania z węglowego starego typu na nowe ekologiczne. Z uwagi na fakt, że Miasto w budżecie na 2011 r. nie posiada środków na likwidację niskiej emisji, aktualnie nie są wspierane przedsięwzięcia proekologiczne realizowane przez osoby fizyczne.
Bliższych informacji udziela:
Pani Ewa Wyciślik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Tel. 32 244 90 60

Prośba o poszerzenie o 0,5 m drogi przy ul. Kowaczka
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Poszerzenie drogi to dla Miasta kosztowna inwestycja, w związku z czym dokonana zostanie analiza ekonomiczna, która pozwoli stwierdzić czy samorząd dysponuje niezbędnymi środkami finansowymi na jej przeprowadzenie.
Bliższych informacji udziela:
Pani Barbara Mikołajek-Wałach, Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów, Tel. 32 244 90 50

Pytanie, czy Bielszowice są objęte programem rewitalizacji
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
W dzielnicy Bielszowice występuje obszar objęty rewitalizacją, w który wpisane są dwa projekty: „Modernizacja elewacji budynków mieszkalnych (usunięcie azbestu) przy ul. Paderewskiego 9, 11, 15”
oraz „Modernizacja elewacji budynków mieszkalnych (usunięcie azbestu) przy ul. Paderewskiego 1, 3, 7, 9, 11, 13”. W latach 2009 – 2010 podmiot wdrażający tj. Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zrealizowała w całości projekt: „Modernizacja elewacji budynków mieszkalnych (usunięcie azbestu)
przy ul. Paderewskiego 9, 11, 15”
Bliższych informacji udziela:
Pani Aleksandra Kruszewska, Kierownik Zespołu Pozyskiwania Funduszy, Tel. 32 244 90 49

Zgłoszenie problemu nieprzyjemnego zapachu dochodzącego z „ZOO” zlokalizowanego na terenie Parku Strzelnica
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Zobowiązano Pana Hieronima Kasicę – właściciela ZOO, do utrzymania czystości i porządku
na przedmiotowym terenie, co z pewnością przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości zapachowych dochodzących z „zoo” zlokalizowanego na terenie Parku Strzelnica.
Bliższych informacji udziela:
Pani Ewa Wyciślik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Tel. 32 244 90 60

Zgłoszenie problemu zalewania terenów przy ul. Obrońców Pokoju 12,14,16,15,17
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Przedmiotowy teren znajduje się poza zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej. Nadmiar wód z rozlewiska przy zbiorniku wodnym w rejonie ul. Obrońców Pokoju po przelewie odprowadzany jest wybudowaną przez KWK „Wawel” kanalizacją w ul. Wojciecha Kossaka do kanału w ul. Obrońców Pokoju.
Zgodnie z oświadczeniem PWiK Sp. z o.o. ilość odprowadzanych wód ze zbiornika jest systematycznie kontrolowana, celem nie przekroczenia możliwości hydraulicznych kanału w ul. Obrońców Pokoju.
W maju 2010 r. PWiK Sp. z o.o. wykonało udrożnienie przedmiotowej kanalizacji. Zgodnie z informacją otrzymaną od PWiK Sp. z o.o. istniejąca kanalizacja ogólnospławna w rejonie budynków w ul. Obrońców Pokoju 12-17 jest drożna. W przyszłości przewiduje się przeprowadzenie remontu z tytułu szkód górniczych kanalizacji odprowadzającej ścieki z ul. Admiralskiej, Poligonowej i Obrońców Pokoju co usprawni funkcjonowanie systemu. Przyczyn zalewania terenów przy ul. Obrońców Pokoju należy upatrywać w:
1) ukształtowaniu terenu – duże nachylenie (woda z osiedla domków jednorodzinnych i terenu powyżej ciąży do ul. Obrońców Pokoju,
2) napływie tzw. szybkiej wody (spływ powierzchniowy z terenów utwardzonych) po intensywnych opadach atmosferycznych i wiosennych roztopach,
3) odprowadzaniu wody deszczowej z połaci dachowych budownictwa jednorodzinnego (prawdopodobnie brak jest retencji deszczówki przez właścicieli na posesjach),
4) w ostatnich latach na terenie miasta utrzymywał się wysoki poziom wód gruntowych (brak danych
na temat przepuszczalności podłoża w tym rejonie),
5) ograniczonej przepustowości kanalizacji ogólnospławnej,
6) ciągłym zwiększaniu powierzchni terenów utwardzonych oraz ograniczonym wykorzystaniu elementów małej retencji.
Bliższych informacji udziela:
Pani Ewa Wyciślik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Tel. 32 244 90 60

Brak drogi dojazdowej do bloku przy ul. Bielszowickiej 96
Odpowiadał Zastępca PM – Michał Pierończyk:
W przedmiotowej sprawie zostanie nawiązany kontakt z Kompanią Węglową oraz Górniczą Spółdzielnią Mieszkaniową „Luiza”, ze względu na fakt, iż teren przy ul. Bielszowickiej nie jest własnością Miasta.

Prośba o sprawdzenie stanu technicznego budynków przy ul. Powstańców Śląskich
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Sprawa została zgłoszona do PINB, który prowadzi postępowanie mające na celu sprawdzenie czy budynki zagrażają zdrowiu lub życiu mieszkańców oraz ustalenie miejsca pobytu właścicieli budynków.
Bliższych informacji udziela:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, Tel. 32 771 66 61

W centrum Bielszowic przy kościele znaki drogowe przewracają się na samochody
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Urząd Miasta nie odnotował dotychczas interwencji dotyczących przewracania się znaków drogowych.
W przypadku takiego zgłoszenia niezwłocznie zostaną podjęte stosowne działania.
Bliższych informacji udziela:
Pani Barbara Mikołajek-Wałach, Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów, Tel. 32 244 90 50

Pytanie, czy będą tworzone nowe miejsca pracy dla młodych ludzi
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Planowane w dzielnicy Bielszowice trzy duże inwestycje prawdopodobnie dadzą ponad 500 nowych miejsc pracy.
Bliższych informacji udziela:
Pani Agnieszka Gładysz, Naczelnik Kancelarii Urzędu Miasta, Tel. 32 244 90 37

Prośba o zamontowanie progów zwalniających na ul. Szkolnej
Odpowiadał Zastępca PM – Jacek Morek:
Odpowiednie służby Urzędu Miasta dokonają stosownych pomiarów pozwalających określić ewentualną lokalizację progów zwalniających. Wnoszący zobowiązał się do pozyskania zgody mieszkańców ul. Szkolnej na zamontowanie progów w wyznaczonych miejscach.
Bliższych informacji udziela:
Pani Barbara Mikołajek-Wałach, Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów, Tel. 32 244 90 50

Czy będą realizowane inwestycje mieszkaniowe na terenie Bielszowic
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
W związku ze złą sytuacją finansową Miasta, obecnie nie planuje się rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowych na terenie Bielszowic.
Bliższych informacji udziela:
Pani Joanna Michalska, Naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych, Tel. 32 244 90 88

Prośba o utrzymanie w dobrym stanie drzew w Parku Strzelnica (akacje) oraz oczyszczenie znajdującego się tam stawu
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Odpowiednie służby Urzędu Miasta dokonały wizji w terenie oraz zobowiązane zostały do kontrolowania stanu drzewostanu w Parku Strzelnica.
Bliższych informacji udziela:
Pani Ewa Wyciślik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Tel. 32 244 90 60

Prośba o przedstawienie stanu zaangażowania Miasta w program „Przyjazna Kłodnica”
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Na przestrzeni lat realizowanych było kilka programów dotyczących czystości wód rzeki Kłodnica, w których Miasto brało czynny udział. Nigdy jednak nie było organizatorem programów, gdyż problem czystości wód rzeki Kłodnica ma charakter ponadloklany. Jednostką wiodącą w Programie „Przyjazna Kłodnica” jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.
Bliższych informacji udziela:
Pani Ewa Wyciślik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Tel. 32 244 90 60

Pytanie czy zamiast oddawać nieruchomości Miasta w użytkowanie wieczyste Miasto może oddawać te nieruchomości mieszkańcom na własność
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być oddane w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres od 40 do 99 lat lub sprzedane z przeznaczeniem zgodnym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest formą zbycia preferowaną przez duża część mieszkańców Miasta.
Bliższych informacji udziela:
Pani Iwona Frankowicz-Frank, p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Tel. 32 244 90 55

Prośba o wzmożoną ilość patroli Straży Miejskiej przy ul. Budowlanej
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic:
Zobowiązano Straż Miejską do wzmożenia patroli Straży Miejskiej przy ul. Budowlanej.
Bliższych informacji udziela:
Pan Sławomir Skoczyński, Komendant Straży Miejskiej, Tel. 32 342 30 80