Kir Żałobny

Spalanie odpadów roślinnych

Jesień to okres porządków na działkach i przydomowych ogródkach. Działkowcy i właściciele domów pozbywają się teraz przede wszystkim zeschłych liści, chorych gałęzi, drzew i chwastów. Pozbywanie to odbywa się najczęściej poprzez ich spalanie. Dym unoszący się nad działkami i ogrodami przeszkadza wielu mieszkańcom. Jak co roku strażnicy miejscy kontrolować będą okolice ogródków działkowych w całym mieście w celu zapobieżenia takim zjawiskom. Palący odpady roślinne czasem nie do końca zdają sobie sprawę lub świadomie ignorują fakt, że obowiązujące przepisy zabraniają takich praktyk.

Art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach mówi o tym, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami chyba, że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Na terenie miasta Ruda Śląska prowadzone jest selektywne odbieranie odpadów biodegradowalnych, a więc tym samym obowiązuje zakaz ich spalania. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska zezwala się osobom fizycznym na kompostowanie własnych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z przeznaczaniem kompostu na potrzeby własne. Odpady roślinne, które powstają na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni, np. skoszona trawa, wygrabione liście, usunięte chwasty, gałęzie, itp. w przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie ma możliwości ich kompostowania na miejscu, po umieszczeniu w pojemnikach na odpady lub workach, winny być przekazane przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Częstą praktyką jest spalanie w ogniskach oprócz odpadów roślinnych również różnego rodzaju śmieci. W myśl art. 191 ustawy o odpadach ten, kto wbrew zakazowi (określonemu w art. 155 tej ustawy) termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala śmieci lub odpady roślinne w ogródku, na działce lub w piecu, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Niebezpieczne jest również rozpalanie ogniska na terenach śródleśnych, blisko zabudowań, czy dróg. Dym może w skuteczny sposób ograniczyć widoczność i spowodować zagrożenie dla samochodów, a nagły podmuch wiatru spowodować niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia w nieznanym kierunku. Za powyższe wykroczenia określone w art. 82 kodeksu wykroczeń również grozi mandat karny do 500 zł.

W skrajnych przypadkach przeciwko sprawcy może zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu, gdzie grzywna jest znacznie wyższa, bo do 5000 zł.

Innym przepisem mogącym mieć zastosowanie w przypadku palenia ogniska na terenie prywatnej posesji jest przepis art. 144 Kodeksu cywilnego, nakazujący powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Palenie ogniska powodujące przedostawanie się dymu na sąsiednie nieruchomości stanowi naruszenie tego nakazu.