Kir Żałobny

Informacja dla kierującego, wezwanie świadka

W przypadku gdy jesteście Państwo świadkami jakiegoś wykroczenia najlepiej skontaktować się telefonicznie z dyżurnym, napotkanym patrolem lub zgłosić się w jednostce Straży Miejskiej celem złożenia stosownego zawiadomienia. Składając zawiadomienie lub zgłaszając fakt popełnienia wykroczenia funkcjonariuszowi Straży Miejskiej powinni się Państwo liczyć z wezwaniem na przesłuchanie w charakterze świadka.

Świadkiem może być nie tylko osoba, która widziała popełnienie jakiegoś czynu zabronionego, ale również np. właściciel źle zaparkowanego samochodu. Funkcjonariusz dokonujący czynności pod nieobecność kierującego nie jest w stanie stwierdzić czy wykroczenie popełnił właściciel samochodu czy też jakaś inna osoba, której tego pojazdu użyczył. We wskazanym powyżej przypadku, funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą za wycieraczką pojazdu umieścić informację dla kierującego. W takiej sytuacji kierujący pojazdem zobowiązany jest osobiście zgłosić się do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Gen. Hallera 61, w terminie wskazanym w informacji, w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. W przypadku gdy kierujący nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, w celu ustalenia faktycznego sprawcy wykroczenia właściciel lub posiadacz samochodu wzywany będzie w charakterze świadka.

Wiążą się z tym pewne obowiązki. Podstawowym i chyba najważniejszym z nich jest to, że każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania (art. 41 § 1 kpw. w zw. z art. 177 § 1 kpk). Na świadka, który bez usprawiedliwienia nie stawi się na wezwanie lub bez zezwolenia przesłuchującego opuści miejsce dokonywania tej czynności przed jej zakończeniem można nałożyć karę porządkową w wysokości od 50 do 1000 zł, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania od 100 do 1500 zł (art. 49 § 1 kpw). W przypadku niestawienia się świadka na wezwanie bez usprawiedliwienia można niezależnie od nałożenia kary porządkowej zarządzić jego przymusowe doprowadzenie przez Policję (art. 50 § 1 kpw). Zarządzenie takie wydaje sąd na wniosek organu dokonującego czynności.