Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Jak załatwić sprawę

Zgłaszanie interwencji

  • bezpośrednio u dyżurnego Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej,
  • telefonicznie pod bezpłatnym numerem 986 lub pod numerem telefonu 32 3423 060
  • za pomocą poczty elektronicznej na email: straz@rudaslaska.pl

Mandat

Funkcjonar­iusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakłada­nia man­datów karnych, za niek­tóre rodzaje wykroczeń. Zgod­nie z zapisami ustawy Kodeks postępowa­nia w sprawach o wykroczenia oso­bie ukaranej man­datem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyję­cia. W przy­padku sko­rzys­ta­nia z prawa do odmowy przyję­cia man­datu karnego, wobec sprawcy wykroczenia kierowany jest wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Nałożony przez strażnika miejskiego man­dat karny staje się pra­wom­ocny z chwilą pok­witowa­nia jego odbioru przez osobę ukaraną.

Pra­wom­oc­nie nałożony man­dat karny nie może zostać uchy­lony, chyba że grzy­wnę nałożono za czyn nie będący czynem zabro­nionym jako wykrocze­nie. Wów­czas uchyle­nie następuje na wniosek ukaranego, złożony w nieprzekraczal­nym ter­minie 7 dni od daty upra­wom­oc­nienia się man­datu lub z urzędu. Organem właś­ci­wym do rozpoz­na­nia takiej sprawy jest tylko sąd, na którego obszarze dzi­ała­nia grzy­wna została nałożona. W przy­padku miasta Ruda Śląska jest to Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej mieszczący się przy ul. Bukowej 5A.

Kwotę man­datu karnego należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Ruda Śląska w terminie 7 dni od daty jego przyjęcia:
ING Bank Śląski o/Ruda Śląska nr 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035


Odholowany pojazd

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – art. 130a i 50a powyższej ustawy, strażnik miejski jest uprawniony do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi w następujących przypadkach:

Art. 130a

  • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osoby kierującej pojazdem przewożącym osobę o obniżonej sprawności ruchowej lub pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek
  • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Art. 50a

  • pozostawienia pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

Pojazd jest usuwany z drogi przez jednostkę wyznaczoną przez starostę.

Wysokość opłat za usuniecie pojazdu ustala rada powiatu.

Pojazd odbiera osoba wskazana na zezwoleniu na odbiór pojazdu z parkingu.

Podstawą wydania zezwolenia jest okazanie dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (dowodu rejestracyjnego, a w przypadku gdy osoba odbierająca pojazd nie jest jego właścicielem dodatkowo umowę cywilno – prawną na podstawie której pojazd używa)

Sprawca naruszenia przepisów będących podstawą do usunięcia pojazdu odpowiada za popełnione wykroczenie na podstawie przepisów regulujących postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Pojazd usunięty w trybie art. 50a nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów.

W przy­padku odholowania pojazdu należy skon­tak­tować się z dyżurnym Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej (tel. 986 lub 32 342 30 60), który poin­for­muje Państwa szczegółowo o dalszym sposobie postępowania.


Skargi

Komen­dant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawach skarg i wniosków przyj­muje przez cały tydzień w godz­i­nach urzędowania (po wcześniejszym tele­fon­icznym uzgod­nie­niu).

Skargi mogą być również wnoszone pisem­nie na adres Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41–709 Ruda Śląska.

Jeżeli oczekują Państwo odpowiedzi na przesłaną kore­spon­dencję, prosimy o wskazanie adresu do korespondencji.

Wnoszona skarga powinna zawierać imię i nazwisko skarżącego oraz adres zamieszka­nia (nazwę ulicy, numer budynku, lokalu, miejs­cowości oraz kod pocztowy).