Kir Żałobny

Akcje Straży Miejskiej

Bezpieczne wakacje - Mandat zaufania

Od 2005 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z Ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Ruda Śląska oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej wspólnie realizują projekt prewencyjny pod nazwą: „Bezpieczne wakacje – Mandat zaufania”.

W wyniku powyższych działań kontrolnych na niestrzeżonych akwenach wodnych usytuowanych na terenie miasta Ruda Śląska funkcjonariusze Straży Miejskiej wręczają tzw. „Mandaty zaufania” ostrzegające o czyhających niebezpieczeństwach na kąpiących się w tych akwenach, a tym samym „mandaty” te uprawniają do bezpłatnego korzystania z kąpieliska należącego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji usytuowanego w Rudzie Śląskiej 9 przy ul. Ratowników, gdzie można korzystać z kąpieli wodnych i słonecznych pod czujnym okiem profesjonalnie wyszkolonej służby ratowniczej.

„Mandat zaufania” wręczany przez strażników jest formą pouczenia i tym samym ostrzeżenia osoby kąpiącej się w miejscu zabronionym przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub życia. „Mandat zaufania” wręczany przez Straż Miejska można otrzymać tylko jeden raz. W przypadku powtórnego ujawnienia przez Straż Miejską osoby, która kąpią się w miejscu do tego zabronionym (głównie tymi miejscami są „dzikie” stawy, glinianki, zalewiska), a więc popełnia wykroczenie z art. 55 Kodeksu wykroczeń może zostać ukarana przez funkcjonariusza straży mandatem karnym w kwocie nawet 250 zł.

Istotnym jest, iż współpraca Straży Miejskiej z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Ruda Śląska w znaczny sposób ogranicza ilość nieszczęśliwych wypadków na akwenach strzeżonych i niestrzeżonych w mieście Ruda Śląska.


Bezpieczne ferie

Aura panująca za oknem w tym roku zdecydowanie płata figle. Od połowy lutego w naszym województwie zaczynają się tak długo oczekiwane, przede wszystkim przez naszych najmłodszych mieszkańców Rudy Śląskiej, FERIE ZIMOWE. Jednakże już teraz funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą działania w ramach tej akcji.

Ferie zimowe, to dla naszych najmłodszych czas pozbawiony obowiązku szkolnego i, co niezwykle ważne, czas wyśmienitej zabawy w gronie przyjaciół i znajomych. Pamiętajmy jednak, że aby nasi najmłodsi miło spędzili czas, my dorośli musimy zadbać o ich bezpieczeństwo.

Ferie zimowe to okres, gdy dzieci większość czasu spędzą samodzielnie lub w towarzystwie swoich rówieśników. Dlatego niezwykle istotne jest, abyśmy stworzyli im jak najbardziej komfortowe warunki wypoczynku, ze szczególnym wskazaniem na sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w domu jak i podczas zabaw na wolnym powietrzu. W ramach działań „Bezpieczne ferie” funkcjonariusze rudzkiej jednostki Straży Miejskiej rozpoczęli cykl spotkań edukacyjnych z najmłodszymi mieszkańcami naszego Miasta, którzy spędzają czas wolny na zorganizowanych koloniach i obozach na terenie Rudy Śląskiej. Funkcjonariusze w trakcie tych spotkań przypominają o miejscach i sytuacjach szczególnie niebezpiecznych w czasie zimy, oraz starają się wyrobić w dzieciach nawyk, aby pod nieobecność rodziców, opiekunów pod żadnym pozorem nie wpuszczać do domu osób nieznajomych. Ponadto strażnicy przekazują dzieciom informacje, jakie zagrożenia niesie za sobą Internet, oraz tłumaczą jak rozsądnie korzystać z sieci.

Na zakończenie warto wspomnieć, że w trakcie takich spotkań wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach otrzymuje pamiątkowy - okolicznościowy stempel z logo akcji „Bezpieczne ferie”, który jest nagrodą za wzorową postawę i promocję bezpiecznych zachowań.

Życzymy Wszystkim udanych i bezpiecznych ferii!


XIII Edycja Programu STOP 18 w Rudzie Śląskiej

Funkcjonariusze Straży Miejskiej z Rudy Śląskiej po raz kolejny czynnie włączyli się w działania Ogólnopolskiego Programu STOP 18, który jest największą akcją zapobiegającą dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych. Program realizowany jest przez promowanie przepisów prawa, które dotyczą między innymi zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych małoletnim. Drugim jakże ważnym elementem działań funkcjonariuszy są działania edukacyjno – informacyjne mające na celu w głównej mierze uświadamianie sprzedawców o możliwości prawnej żądania dokumentów potwierdzających pełnoletność osoby, która chce kupić papierosy.

Jak dotychczas funkcjonariusze Straży Miejskiej na terenie miasta Ruda Śląska przeprowadzili 145 kontroli placówek prowadzących handel tego typu wyrobami.


„Bezpieczna droga do szkoły”

W sierpniu jak co roku Straż Miejska rozpoczęła program profilaktyczno – prewencyjny pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”.

Jego celem jest wyeliminowanie z otoczenia rudzkich przedszkoli oraz szkół podstawowych zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, a także z niewłaściwego przygotowania terenów znajdujących się w rejonie przedszkoli, szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Program „Bezpieczna droga do szkoły” jest realizowany w następujących etapach.

W pierwszym etapie strażnicy zajmują się szczegółową kontrolą oznakowania poziomego i pionowego przejść dla pieszych, sprawności sygnalizacji świetlnej oraz zabezpieczeń (barierki, łańcuchy, itp.) w otoczeniu wszystkich przedszkoli i szkół na terenie Rudy Śląskiej. Szczególną uwagę funkcjonariusze Straży Miejskiej zwracają na wszystkie elementy mogące stanowić zagrożenie dla dzieci przebywających na terenie przedszkola, szkoły czy na terenie znajdującym się wokół ww. placówek.

W drugim etapie, który trwa cały wrzesień, wytypowane wcześniej przejścia dla pieszych zostają objęte dozorem patroli Straży Miejskiej. Strażnicy egzekwują od pieszych zgodne z przepisami i zasadami bezpieczeństwa korzystanie z przejść, czuwają nad prawidłowym zachowaniem się kierowców w ich obrębie oraz pomagają dzieciom w przechodzeniu przez jezdnię.

Trzeci etap polega na przeprowadzaniu pogadanek oraz specjalnych zajęć w terenie mających na celu przyswojenie naszym najmłodszym mieszkańcom Rudy Śląskiej zasad bezpiecznego korzystania z drogi, nauczenia umiejętności zachowania się w sytuacjach jakie mogą je spotkać w drodze do przedszkola, szkoły, w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej oraz idąc prawidłowo po chodniku.

Akcja ta ma również na celu uświadomienie nam wszystkim, że my dorośli musimy pamiętać, że dzieci, zwłaszcza małe, mają znacznie mniejsze doświadczenie w ruchu na drogach. Łatwiej popełniają błędy, niejednokrotnie nie czują respektu przed samochodami, myśląc, że kierowca zawsze je widzi i jest w stanie je ominąć czy zatrzymać samochód.


„Bezpieczna szkoła”

Bodźcem do podjęcia działań w temacie bezpieczeństwa szkolnego była sytuacja jaka występowała w rudzkich placówkach oświatowych. Chodzi tu przede wszystkim o bardzo duży wzrost przestępczości wśród dzieci i młodzieży, przejawiający się miedzy innymi poprzez brutalne pobicia, wymuszenia, kradzieże, a także zażywanie i handel środkami uzależniającymi (m.in. narkotykami, alkoholem, wyrobami tytoniowymi oraz innymi używkami). Dlatego też, nie chcąc pozostawić tych problemów jako niezauważalne, przeciwnie chcąc stawić czoła tym zjawiskom Straż Miejska w Rudzie Śląskiej zaproponowała współpracę rudzkim szkołom poprzez stworzenie programu „Bezpieczna szkoła”. Naczelnym założeniem tej współpracy była i w dalszym ciągu jest współpraca mająca na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a wiec osiągnięcia takiej sytuacji, w której uczeń będzie czuł się bezpiecznie nie tylko w szkole ale także w drodze do szkoły i jej otoczeniu. Jednocześnie należy dodać, iż dodatkową motywacją do podjęcia szeroko rozumianej współpracy stały się coraz częstsze sygnały i informacje napływające zarówno od dyrektorów szkół, jak i mediów o pogarszającym się stanie bezpieczeństwa tych środowisk, co z pewnością w dużym stopniu ujemnie wpływa na proces kształcenia dzieci i młodzieży.

Realizacja programu ‘Bezpieczna szkoła”, a ściślej mówiąc jej założenia programowe przybrały postać różnych form poprawy bezpieczeństwa w rudzkich placówkach oświatowych. Do form tych zaliczyć należy przede wszystkim:

 • przeprowadzanie kontroli doraźnych tj. kierowanie patroli Straży Miejskiej
 • w okolice wybranych szkół w ściśle określonych porach dnia,
 • przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych i natychmiastowe reagowanie na niepożądane zjawiska występujące w szkołach i ich okolicy tzn. przyjmowanie zgłoszeń przez całodobowa służbę dyżurną,
 • zabezpieczenie wszystkich imprez szkolnych, uprzednio zgłoszonych przez dyrektorów lub organizatorów w placówkach oświatowych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestników; forma ta przybrała dwie postaci jej realizacji: kontrole stałe oraz kontrole doraźne (uzależnione od stopnia zagrożenia mogącego wystąpić w trakcie przebiegu imprezy, jej charakteru, ilości uczestników i opiekunów),
 • działania w sferze profilaktyki kryminalnej tj. prowadzenie różnego rodzaju pogadanek, zajęć profilaktyczno – wychowawczych rozmów zarówno z uczniami, ich rodzicami, a także z gronem pedagogicznym, na tematy związane z bezpieczeństwem i zapobieganiem powstawania zjawisk kryminogennych w kręgu środowiska szkolnego.

„Bezpieczne wakacje”

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej prowadzą na szeroka skalę akcje prewencyjne i działania kontrolne mające na celu zapewnienie ładu i porządku publicznego, a także stworzenia warunków do bezpiecznego wypoczynku na terenach położonych nad akwenami wodnymi usytuowanymi na terenie miasta Ruda Śląska.

W myśl art. 11 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych Straż Miejska w Rudzie Śląskiej współpracuje z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Ruda Śląska. Celem tej współpracy jest daleko idące organizowanie pomocy poprzez prowadzone akcje edukacyjne, prewencyjne, kontrolne oraz poprzez ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodach śródlądowych tzn. na pływalniach krytych, odkrytych, kąpieliskach oraz w miejscach do tego nie przeznaczonych, a więc w takich, które nie posiadają odpowiedniej, profesjonalnej służby ratowniczej (tzw. „dzikie” stawy, zalewiska, glinianki, itp.) .

 • Realizacja programu współpracy z WOPR Ruda Śląska, a ściślej mówiąc założenia programowe przybrały postać dziesięciu różnych form poprawy bezpieczeństwa na terenach położonych nad akwenami wodnymi w mieście. Do form tych zaliczyć należy przede wszystkim:
 • kontrolę pracy wodnej służby ratowniczej,
 • patrole terenów położonych nad akwenami wodnymi w celu zminimalizowania przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe,
 • wyeliminowanie spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych objętych zakazem (m.in. na terenach kąpielisk, itp.)
 • udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach,
 • programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,
 • ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kapiących się,
 • występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą,
 • wydawanie opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego,
 • dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do odpowiednich podmiotów o nakazie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji obiektów lub urządzeń,
 • inna działalność mającą na celu ograniczenie liczby utonięć.

W ramach działań edukacyjnych jak co roku na przełomie kwietnia i czerwca funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzają akcję w rudzkich placówkach oświatowych pod nazwą „Bezpieczne wakacje”.

Celem ww. akcji jest przedstawienie dzieciom i młodzieży sposobów zapewnienia sobie w efektywny sposób czasu pozbawionego nauki szkolnej, nauczenia umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, a także przede wszystkim omówienia gdzie i jak należy bezpiecznie korzystać z kąpieli wodnych i słonecznych. W trakcie trwania ww. zajęć uczniowie poznają sposoby pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej, a także zakresu obowiązków ratowników WOPR na kąpieliskach miejskich.

Ponadto uczniowie poznają sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sami uczestniczą w pozorowanych sytuacjach jakie mogą przytrafić się na akwenach wodnych.

W trakcie ich trwania uczniowie ćwiczą udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach zagrażających życiu na fantomie reanimacyjnym będącym na wyposażeniu Oddziału WOPR Ruda Śląska, który w wyniku współpracy zmierzającej do poprawy warunków bezpiecznego wypoczynku na akwenach wodnych jest użyczany przez ratowników WOPR.


„Bezpieczne wakacje - Bezpieczny rowerzysta”

Godnym odnotowania są również działania prowadzone przez rudzkich strażników, które obejmują tematykę bezpiecznego poruszania się po ulicach Rudy Śląskiej za pomocą roweru. Działania te noszą nazwę: „Bezpieczne wakacje - Bezpieczny rowerzysta”. Podjęcie czynności związanych z realizacją wspomnianych działań zostało sprowokowane wejściem w życie pod koniec maja 2011 roku zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wiele wprowadzonych w niej zmian dotyczyło między innymi rowerzystów, stąd strażnicy chcąc praktycznie pokazać, naświetlić i przybliżyć nowe przepisy mieszkańcom prowadzą działania edukacyjno – informacyjne wyjaśniając w formie bardzo przystępnej i zrozumiałej dla ogółu zmiany obowiązujące na dzień dzisiejszy w tej materii. Ważnym jest, iż działania te strażnicy podejmują poruszając się ulicami miasta Ruda Śląska za pomocą rowerów, przez co są przez mieszkańców bardziej wiarygodni, a tym samym i życzliwiej przyjmowani.


„Jestem sobą – jestem trzeźwy, czyli zero tolerancji dla nietrzeźwości”

Nie tylko w okresie wiosennym i letnim Straż Miejska w Rudzie Śląskiej odnotowuje wzrost zakłóceń ładu i porządku publicznego, związany z negatywnymi skutkami spożywania alkoholu. Podejmowane przez strażników interwencje odnoszą się głównie do popełnianych przestępstw i wykroczeń przez osoby nietrzeźwe, które w głównej mierze dotyczą napaści, pobić, wymuszeń, kradzieży, zanieczyszczania miejsc publicznych oraz dewastacji mienia. Zagrożenie spowodowane przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu (w tym również nieletnie) dotyczą również ich własnego bezpieczeństwa. Nierzadko bowiem z uwagi na upojenie alkoholowe nietrzeźwi padają ofiarami pobić i kradzieży. Narażeni są także na utratę zdrowia bądź życia.

Straż Miejska w Rudzie Śląskiej realizuje program prewencyjny pod nazwą: „Jestem sobą –jestem trzeźwy, czyli zero tolerancji dla nietrzeźwości”, którego celem jest:

 • zminimalizowanie przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe wewnątrz i wokół placówek handlowych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Rudy Śląskiej,
 • wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem,
 • zminimalizowanie przypadków sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim przez osoby prowadzące działalność handlową lub gastronomiczną na terenie Miasta.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w ramach prowadzonego programu prowadzą prelekcje w szkołach ponadpodstawowych, ponieważ picie alkoholu przez dzieci i młodzież jest prawdziwym nieszczęściem. Tymczasem coraz więcej nastolatków pije, nie tylko piwo i wino, ale również wódkę.

Alkohol często bywa środkiem oszałamiającym, który toruje drogę narkotykom (środkom psychoaktywnym). Niestety dorośli zbyt mało się tym interesują, a poza tym sami nie dostarczają dobrego przykładu.

Nie jest łatwo w tej sprawie podejmować działania wychowawcze. Nastolatki nieraz sięgają po alkohol właśnie dlatego, by zamanifestować swoją niezależność lub wyrazić bunt wobec dorosłych. Są także mało odporni na presję rówieśników i zdolni do robienia bardzo ryzykownych rzeczy po to, by zaimponować kolegom.

Istnieją jednak sposoby, żeby pomóc dziecku nie pić – ww. problematyka zostaje również poruszana w trakcie wspomnianych zajęć.