Kir Żałobny

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Ogłoszenie o naborze  wniosków na dofinasowanie zadań z zakresu usuwania azbestu na terenie Miasta Ruda Śląska  w 2022 r.

Zarządzeniem nr SP.0050.2.110.2022 Prezydent Miasta Ruda Śląska z dnia 08.04.2022 r. przyjęty został regulamin w sprawie realizacji zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2022 r. z posesji będących własnością osób fizycznych.

Źródłem finansowania zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest będą środki własne z budżetu miasta Ruda Śląska.

Dofinansowanie można uzyskać na prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, zbieraniem wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Mieszkańcy z tytułu nie będą ponosić żadnych kosztów.

Zasady usuwania wyrobów zawierających azbest  zostały ujęte w „Regulaminie realizacji zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2022 r.”. Regulamin zadania można pobrać razem z wnioskiem o przystąpieniu do realizacji zadania.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym osoby planujące usunięcie azbestu z ich posesji w 2022 roku proszone są o złożenie stosowanego wniosku w terenie  do 16.05.2022 r. w Urzędzie Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 na formularzu, który można otrzymać w Urzędzie Miasta Ruda Śląska lub pobrać poniżej wraz z załącznikami i kolorowym zdjęciem obiektu, z którego planowany jest demontaż azbestu lub zdjęciem miejsca składowania azbestu.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron można uzyskać w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, pokój 314 w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek złożony po upływie ww. terminu nie będzie rozpatrywany.


Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety m.in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów i zasad stosowany był od ponad 100 lat. Azbest wykorzystywano w około 3000 wyrobów przemysłowych.

Dziś wiemy, że niewłaściwie użytkowany jest szkodliwy dla zdrowia. Azbest jest groźny, gdy jego włókna uwalniają się z wyrobów i są obecne w powietrzu.

Może się tak stać w wyniku powierzchniowej erozji płyt azbestowych, uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, kruszenia, niewłaściwego demontażu i zabezpieczania wyrobów azbestowych.

Z chorobotwórczym działaniem azbestu (w skrajnych wypadkach kancerogennym) mamy do czynienia tylko w wypadku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Ze względu na zagrożenie, jakie stanowi azbest, wyroby zawierające azbest winny zostać usunięte z wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 r.

Wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się przez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, corocznie, w terminie do końca stycznia przedkładają Prezydentowi Miasta powyższą informację za poprzedni rok - druk 12.1.

Na stronie internetowej miasta dostępny jest „Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska” zawierający informacje dotyczące m.in.:

  • obowiązków właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,
  • sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest,
  • wykaz podmiotów uprawnionych do gospodarowania odpadami zawierającymi azbest  na terenie miasta Ruda Śląska,
  • wyszczególnienie aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami usuwanie wyrobów zawierających azbest może być realizowane wyłącznie przez specjalistyczne firmy, posiadające w tym zakresie odpowiednie uprawnienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, pok. 314 (III piętro), tel. 32 244 90 00 wew. 3140 w godzinach pracy Urzędu.

Podstawowe akty prawne dotyczące abestu:

  • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1680 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 późn. zm.).
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter