Header decorative image
Kir Żałobny

Oczyszczanie ścieków

„Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” (“Ruda Śląska waste water treatment”)

Projekt „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” realizowany był w latach 2002 – 2010. Przedsięwzięcie było priorytetową inwestycją Rudy Śląskiej w dziedzinie ekologii. Jego zadaniem było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie całego miasta poprzez rozbudowę oraz modernizację infrastruktury technicznej.

Dzięki realizacji Projektu wielu mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy musieli korzystać z przydomowych szamb, zyskało możliwość przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Ponadto podjęte działania bezpośrednio wpłynęły na ochronę i polepszenie jakości środowiska naturalnego, ochronę zdrowia ludzkiego, a także ostrożne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji było możliwe dzięki otrzymanemu wsparciu z unijnego Funduszu Spójności. Ustalona w Memorandum Finansowym wartość kosztów kwalifikowanych Projektu to 43 742 151 euro, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 28 432 398 euro (65%), a udział Miasta Ruda Śląska 15 309 753 euro (35%).

Zakres Projektu obejmował realizację 6 zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1: Budowa oczyszczalni ścieków „Halemba Centrum”

Oczyszczalnia ścieków „Halemba Centrum” budowana była w latach 2004-2007. Jej dobowa przepustowość wynosi 12.550 metrów sześciennych. Zastąpiła ona  m.in. przestarzałe oczyszczalnie „Halemba I” i „Halemba II”. Obiekt może obsługiwać około 53.400 mieszkańców miasta z dzielnic Halemba, Bielszowice i części Wirka. Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy ul. Młyńskiej 100 w dzielnicy Halemba. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z „Halemby Centrum” jest rzeka Kłodnica.

Zadanie 2: Modernizacja oczyszczalni ścieków „Orzegów”

Prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków „Orzegów” realizowane były w latach 2004 – 2008. Przepustowość oczyszczalni wynosi 10.000 m3 dziennie. Docelowo będzie ona mogła obsługiwać około 52.800 mieszkańców. Obiekt ten po modernizacji przejął również strumień ścieków odprowadzany dotychczas do oczyszczalni „Mickiewicza” i „Ruda Południowa”. Oczyszczalnia „Orzegów” zlokalizowana jest przy ul. Bytomskiej 70. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z tego obiektu jest rzeka Bytomka.

Zadanie 3: Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba

W południowych dzielnicach Rudy Śląskiej – Halembie, Bielszowicach oraz części Wirka - wybudowano 42,5 km sieci kanalizacyjnej i 10 nowych przepompowni ścieków.  Prace realizowane były w latach 2004 – 2010.

Zadanie 4: Projektowanie i budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara

Dzięki realizacji Projektu w Nowym Bytomiu, Kochłowicach, Bykowinie i części Wirka wykonano 15 km sieci kanalizacyjnej, 3 nowe przepompownie ścieków, a także poddano renowacji 0,6 km kanalizacji.  Roboty w tych dzielnicach prowadzone były w latach 2004 – 2010.

Zadanie 5: Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów

Zlewnia oczyszczalni „Orzegów” obejmuje południowe dzielnice Rudy Śląskiej: Orzegów, Godula, Ruda i Chebzie. Na ich terenie w latach 2004-2009 wybudowano 31 km sieci kanalizacyjnej oraz 5 nowych przepompowni ścieków.

Zadanie 6: Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków

Zadanie obejmowało likwidację czterech oczyszczalni o przestarzałej technologii oczyszczania ścieków: „Halemba I”, „Halemba II”, „Ruda Południowa” i „Mickiewicza” oraz rekultywację terenu po tych obiektach.


Projekt „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter