Header decorative image
Kir Żałobny

Honorowi Obywatele Rudy Śląskiej

Radni II kadencji Rady Miejskiej Uchwałą nr 429/LVII/98 z dnia 30.03.1998 roku przyjęli zasady i tryb nadawania tytułu „Honorowy Oby­watel Miasta Ruda Śląska", który przyznawany jest za wybitne zasługi dla naszego miasta i jego mieszkańców.

Tytuł ten otrzymali:

25 maja 1998 roku:

- ULRICH NEHE - burmistrz Papenburga, który jeszcze w latach 80. zapoczątkował pomoc ze swojego rodzinnego miasta dla najbardziej potrzebujących rudzian. Przez wiele lat zajmo­wał się zbiórką pieniędzy na zakup żywności, środków czystości i ubrań dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Animator współpracy pomiędzy Papenburgiem a Rudą Śląską. Dzięki finansowej i organizacyjnej pomocy Papenburga powstała Szkoła Życia oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudzie Śląskiej.

Wiktor Skworc- Ks. bp dr WIKTOR Skworc - rudzianin, mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem ordynariuszem diecezji tarnowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 19 kwietnia 1973 roku. Pełnił obowiązki wikariusza w parafii Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach oraz sekretarza i kapelana biskupa ordynariusza ka­towickiego Herberta Bednorza. Angażował się w sprawy budownictwa sakralnego, w latach 80. brał udział w pracach biskupiego komitetu pomocy więźniom i internowanym, organizując pomoc prawną, duszpasterską i materialną po­szkodowanym. Aktywnie uczestniczył w pra­cach Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Agencji Informacyjnej Kurii, redagował „Wia­domości Archidiecezjalne".

29 maja 2003 roku:

- Ks. kanonik WOJCIECH Grzywocz - rudzianin, wyświęcony w 1973 roku. W roku 1976 wyjechał do Kamerunu, gdzie objął zanie­dbaną placówkę misyjną w miasteczku Djoun. Tam dał się poznać jako człowiek o niezwykłej pracowitości, uczciwości i poświęceniu w pracy na rzecz ubogiej ludności. W ciągu kilkunastu lat swej działalności wyremontował stary kościół, wybudował szkołę i przychodnię lekarską.

28 sierpnia 2004 roku:

Otylia Jędrzejczak- OTYLIA Jędrzejczak - urodzona w Ru­dzie Śląskiej, złota i srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 roku oraz wie­lokrotna medalistka mistrzostw Polski, Europy i świata. Udowodniła, jak wiele można osiągnąć dzięki ambicji popartej systematycznym trenin­giem. Swój najcenniejszy medal wystawiła na aukcji, a uzyskane pieniądze przekazała na lecze­nie dzieci.

30 sierpnia 2007 roku (tytuł nadany pośmiertnie):

Edward Kempa- Prof. dr hab. inż. EDWARD Stanisław Kempa - rudzianin, wybitny uczony o autorytecie uznawanym w kraju i za granicą. Jego działalność skupiała się na problematyce gospodarki osadami ściekowymi. Sformułował zasady oryginalnej Systematyki Osadów Ściekowych, która do dziś nie straciła na znaczeniu. Wielokrotnie był również ekspertem i doradcą WHO oraz innych organizacji ONZ w dziedzinie gospodarki odpadami miejskimi. Autor ponad 310 publikacji naukowych. Zmarł w 2006 roku.

27 września 2007 roku:

Henryk Gruth- HENRYK Gruth - urodzony w Rudzie Śląskiej, jeden z najwybitniejszych polskich hokeistów. W wieku 17 lat zadebiutował w reprezentacji narodowej. W ciągu 20 lat rozegrał w niej 248 spotkań i zdobył 21 bramek. Uczestniczył w 4 olimpiadach i 15 turniejach o mistrzostwo świata. W 2006 roku został wpisany w poczet członków Galerii Sławy Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie.

30 stycznia 2008 roku:

Bronisław Barchański- Prof. dr hab. inż. BRONISŁAW Barchański - urodzony w dzielnicy Orzegów, ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie, z którą związał swoją karierę zawodową. Był pełnomocnikiem Rektora ds. Praktyk Zagranicznych, członkiem Senatu AGH, Prodziekanem Wydziału Górniczego i Prorektorem AGH przez dwie kadencje. Obecnie jest Przewodniczącym Komisji ds. Szkoleń Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Od lat 90. jest członkiem międzynarodowych organizacji naukowych, prowadzi wykłady gościnne w Austrii, RFN, Szwajcarii i Holandii. Jako przedstawiciel Polski brał udział w obradach Światowych Kongresów Górniczych w Dusseldorfie, Istambule, Belgradzie, Sofii, Sztokholmie i Acapulco. Za współpracę z przemysłem został wyróżniony wieloma odznaczeniami.

30 października 2008 roku:

- KATARZYNA Mateja - walczyła o wolność Ojczyzny podczas drugiej wojny światowej, w 1942 r. trafiła do obozu koncentracyjnego Ravensbruck, gdzie przebywała do wyzwolenia. W obozie złożyła przysięgę i wstąpiła do konspiracyjnej drużyny harcerskiej „Mury”. Po wojnie pracowała w zarządzie wojewódzkim ZBoWiD. Od 1989 r. jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. W latach 2003 – 2007 była wiceprezesem tego związku.

3 kwietnia 2009 roku:

- ANDRZEJ Sieroński - Wójt Gminy Giżycko, jeden z inicjatorów podpisania umowy o wzajemnej współpracy w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji pomiędzy gminą Giżycko i Rudą Śląską. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu młodzież naszego miasta korzysta z wypoczynku, z wczasów, z obozów sportowych na ziemi mazurskiej. Wykazuje bardzo duże zainteresowanie problemami naszego miasta, to z jego inicjatywy Zbigniew Nowak - górnik ocalony po tąpnięciu w KWK „Halemba" w 2006 roku - wraz z rodziną przebywał przez dwa tygodnie na wczasach w Giżycku, na koszt Gminy.

25 czerwca 2009 roku:

Jerzy Buzek- Prof. dr hab. JERZY Buzek - poseł na Sejm III kadencji oraz premier rządu RP w latach 1997-2001, od 2004 roku deputowany do Parlamentu Europejskiego, a od 2009 przewodniczący PE. Ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. Od 1997 roku jest profesorem nauk technicznych. Posiada tytuł doctora honoris causa uniwersytetów w Seulu i Dortmundzie, Isparcie, Politechniki Opolskiej, a od 2007 roku także Politechniki Śląskiej. Wielokrotnie gościł w Rudzie Śląskiej, za każdym razem podkreślając jak ważne są dla niego sprawy Śląska i jego mieszkańców.

24 listopada 2011 roku:

Abp Damian Zimoń- arcybiskup DAMIAN Zimoń - od 1985 roku biskup katowicki, a po reorganizacji administracji kościelnej w latach 1992 - 2011 arcybiskup metropolita katowicki. Doktor nauk teologicznych w zakresie liturgiki, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, Komandor z Gwiazdą Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Kiedy w 1996 roku ówczesna Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę o woli ustanowienia św. Barbary patronką miasta, to właśnie arcybiskup Damian Zimoń gorąco poparł tę inicjatywę.

28 listopada 2013 roku:

- ks. dr KRZYSZTOF Bąk - od początku swojej drogi duszpasterskiej angażował się w działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Od 1987 roku związany jest z Caritas Diecezji Katowickiej jako duszpasterz niepełnosprawnych i organizator pierwszego diecezjalnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Borowej Wsi. Dzięki jego determinacji powstały kolejne ośrodki m.in. w Rudzie Śląskiej – Halembie, w Knurowie, Pszczynie i Katowicach.

30 listopada 2017 roku:

- Joanna Helander - urodziła się w 1948 roku w Rudzie Śląskiej. W 1968 roku została skazana na dziesięć miesięcy więzienia za protest przeciwko inwazji sił Układu Warszawskiego na Czechosłowację. W 1971 roku wyemigrowała do Szwecji. Działała na rzecz promocji kultury niezależnej w PRL-u, a także promowała polską sztukę na Zachodzie. W stanie wojennym organizowała również pomoc dla więźniów politycznych. Ukończyła studium fotografii w Goteborgu. Jej dorobek obejmuje m.in. zdjęcia wykonane podczas przyjazdów do Polski. Znana jest także jako portrecistka ludzi kultury. Otrzymała tytuł Fotografa Roku w Szwecji (1983 r.), nagrodę specjalną na festiwalu filmowym w Estonii (1993 r.) i w Karlowych Warach (1995 r.). W 2012 roku Prezydent RP nadał jej Krzyż Wolności i Solidarności.

19 września 2019 roku:

- ks. dr Henryk Bolczyk - urodził się 14 listopada 1938 roku w Halembie. 24 czerwca 1962 roku w Katowicach przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę wikariusza w parafiach diecezji katowickiej. Od 1968 roku był związany z Ruchem Żywego Kościoła, przekształconym w Ruch Światło-Życie. Będąc proboszczem parafii p.w. św. Michała w Katowicach niósł wsparcie górnikom podczas strajku i pacyfikacji w kopalni „Wujek”. Po 16 grudnia 1981 roku organizował modlitwy pod krzyżem w miejscu zbrodni, wspomagał duchowo rodziny górników oraz pozyskiwał środki na pomoc potrzebującym. W 2010 r. obronił pracę doktorską z teologii. Za swoją działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter