Header decorative image
Kir Żałobny

Zmiany w planach dla rewitalizacji terenów poprzemysłowych

Zdjęcie lotnicze z terenem zaznaczonym linią przerywaną.

Terenom po kopalni „Pokój” w Rudzie Śląskiej zostaną nadane funkcje mieszkaniowe i usługowe. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta uchwalona została odpowiednia zmiana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, a także przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji dla tego obszaru.

- Masterplan dla terenów po KWK „Pokój” zakłada przeznaczenie ich m.in. pod budownictwo mieszkaniowe i usługi. Również analizy przeprowadzone przez Bank Światowy wskazały, że dominującym sposobem zagospodarowania tego miejsca powinno być budownictwo wielorodzinne – przypomina prezydent Michał Pierończyk. – Pierwszym i niezbędnym krokiem do realizacji tych koncepcji jest uwzględnienie ich w dokumentach planistycznych – dodaje.

Tereny po kopalni „Pokój” zlokalizowane są strategicznie w centrum miasta, pomiędzy dzielnicami Nowy Bytom i Wirek. Ich właścicielem jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. W połowie czerwca władze miasta i spółki podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie nowego zagospodarowania tego miejsca. Jednym z wymienionych w liście działań jest dostosowanie dokumentów planistycznych do aktualnych potrzeb.

Miejscowy plan rewitalizacji jest szczególną formą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która może być uchwalona dla obszaru rewitalizacji. Z kolei studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument o bardziej ogólnym charakterze, z którym plan musi być zgodny.

Podjęte podczas sesji uchwały związane ze zmianą dokumentów planistycznych nie dotyczyły jedynie terenów po kopalni „Pokój”. - Studium zostało zmienione także m.in. dla nieruchomości Huty Pokój S.A. w rejonie ul. Niedurnego i Stalowej. Spółka wnioskowała o zmianę ich przeznaczenia z usługowego na produkcyjno-usługowe w związku z restrukturyzacją. Zmiana zaszła też w przypadku obszaru po dawnej KWK „Polska-Wirek” w rejonie ul. Tunkla i Bałtyckiej, co ułatwi jego rewitalizację – wylicza Aleksandra Skowronek, zastępca prezydenta miasta ds. zagospodarowania przestrzennego. W obu przypadkach po uchwaleniu zmian w studium podjęte zostały uchwały w sprawie przystąpienia do wprowadzenia analogicznych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Rada Miasta podjęła również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Ruda Śląska. Jest to odpowiedź na nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września 2023 r. i zakłada, że 1 stycznia 2026 r. straci moc studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a jego funkcje przejmie właśnie plan ogólny obok strategii rozwoju miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter