Kir Żałobny

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

Ponad 20 tys. uczniów i blisko 4 tys. nauczycieli i pracowników administracyjnych rudzkich szkół kończy dzisiaj rok szkolny 2016/2017. – Dziękuję wszystkim za codzienne zaangażowanie i rzetelność. Niech rozpoczynające się wakacje będą udanym czasem zasłużonego odpoczynku i pozwolą „naładować baterie” przed wyzwaniami kolejnego roku nauki – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

W kończącym się roku szkolnym w Rudzie Śląskiej funkcjonowało 114 publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół, do których uczęszczało 20 025 wychowanków, uczniów i słuchaczy. Wychowanie przedszkolne dla 4620 dzieci realizowane było w 29 publicznych przedszkolach /4270 dzieci/, 5 przedszkolach niepublicznych /314 przedszkolaków/ oraz 1 niepublicznym zespole wychowania przedszkolnego /36 dzieci/. W 25 szkołach podstawowych uczyło się 7913 uczniów, w 19 gimnazjach - 3468 uczniów, a w 1 niepublicznym gimnazjum – 44 uczniów. Poza podstawówkami i gimnazjami funkcjonowały 4 licea ogólnokształcące liczące 1073 uczniów, 6 techników, w których uczyło się 1513 uczniów, 7 zasadniczych szkół zawodowych liczących 566 uczniów, oraz 1 szkoła przysposabiająca do pracy z 29 uczniami.

Miasto zapewniało również możliwość kształcenia osobom dorosłym, z którego skorzystało 457 osób. 67 słuchaczy uczęszczało do publicznego gimnazjum, 142 słuchaczy do publicznego liceum ogólnokształcącego, a 113 słuchaczy miały 2 niepubliczne licea ogólnokształcące. Z kolei w 1 publicznej szkole policealnej było 24 słuchaczy, a w 2 niepublicznych szkołach policealnych – 111 słuchaczy. W mieście prowadzone było również kształcenie artystyczne dla 373 uczniów, które zapewnił Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia.

Wśród prowadzonych klas wszystkich rodzajów szkół były klasy integracyjne, sportowe, dwujęzyczne, specjalne oraz przysposabiające do pracy. Zatrudnionych było 2541 nauczycieli oraz 1345 pracowników administracji i obsługi.

Kształcenie i wychowanie wspomagały publiczne placówki: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Młodzieżowy Dom Kultury. W ramach dodatkowych zajęć miasto sfinansowało zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, indywidualnego wychowania przedszkolnego i nauczania czy rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów. We wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach zapewniono opiekę wychowawczą w świetlicach szkolnych lub kluby zainteresowań.

Miasto zapewnio środki, które zostały rozdysponowane m.in. na organizację transportu dla 247 uczniów niepełnosprawnych, co kosztowało prawie 700 tys. złotych. Prawie milion przeznaczono na realizację programu bezpłatnych podręczników. Ponad 360 tys. wydano z budżetu na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Ponadto placówki realizowały projekty współfinansowane ze środków rządowych i unijnych. Należały do nich: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w którym wniosek o dofinansowanie złożyły 23 szkoły, projekt Bezpieczna+ czy program SMOK zakładający organizację zajęć koszykówki.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego miasto realizuje również dwa projekty polegające na modernizacji pracowni do praktycznej nauki zawodu. Wartość obu projektów to ponad 2,7 mln zł. Z kolei w ramach programu Erasmus+ zrealizowano aż 17 projektów, a kolejne trzy wnioski czekają na akceptację.

- Przed uczniami i nauczycielami zasłużony wypoczynek, ale również dopinanie prac związanych z wprowadzeniem w życie reformy edukacyjnej – zauważa Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta. Od września w mieście będzie funkcjonować 29 ośmioletnich szkół podstawowych, /w tym 3 specjalne/, 4 licea ogólnokształcące, 6 techników oraz 7 szkół branżowych I stopnia. W związku ze zmianami nie było już naboru do I klas gimnazjalnych, natomiast uczniowie klas II i III gimnazjum będą kontynuować naukę na dotychczasowych zasadach i w dotychczasowych obiektach szkolnych do 31 sierpnia 2019 roku. Według planu nowej sieci szkół 4 gimnazja zostaną przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową, 11 gimnazjów /w tym 3 gimnazja specjalne i 1 dla dorosłych/ zostanie włączonych do szkół podstawowych, a w zespołach  szkół ponadgimnazjalnych gimnazja pozostają do wygaśnięcia. Od nowego roku szkolnego 7 zasadniczych szkół zawodowych funkcjonujących w mieście stanie się szkołami branżowymi I stopnia. Koszty wprowadzenia reformy w mieście oszacowano na ponad 2 mln zł.

Poza nakładami finansowymi wymienionymi powyżej miasto finansuje również inwestycje przeprowadzane w budynkach placówek. W ciągu ostatnich 6 lat w mieście poddano termomodernizacji 31 miejskich obiektów /większość z nich to szkoły i przedszkola/. W budżecie miasta na 2017 rok na termomodernizacje zaplanowano prawie 17 mln zł, z czego większość przeznaczona jest na placówki oświatowe.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter