Header decorative image
Kir Żałobny

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok przyjęte

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok przyjęte

Możliwość pozyskania z budżetu miasta wkładu własnego koniecznego do występowania o środki zewnętrzne to nowe rozwiązanie zawarte w programie współpracy miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013. Program przyjęła dziś rada miasta.

- Zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych jest istotą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego – przypomina prezydent Grażyna Dziedzic, która wnioskowała o przyjęcie programu. – Trzeci sektor skupia osoby najaktywniejsze i najbardziej wrażliwe na sprawy społeczne – dodaje.

Władze miasta deklarują chęć współpracy ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej. Oprócz budowania partnerstwa program zakłada również promowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprawę jakości usług publicznych dzięki włączeniu do ich organizacji NGO oraz integrację środowiska pozarządowców.

Nowością w programie są planowane konkursy, które pozwolą organizacjom pozarządowym pozyskać miejskie pieniądze na sfinansowanie wkładu własnego, który jest niezbędny w przypadku ubiegania się o fundusze zewnętrzne. – Organizacje bardzo często nie startowały w konkursach właśnie z powodu braku środków na wkład własny – tłumaczy Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydent miasta ds. organizacji pozarządowych. – Jak pokazują doświadczenia innych miast, kwota przeznaczona na to zadanie zwraca się wielokrotnie – podkreśla.

Oprócz finansowych form współpracy, program obejmuje również obszary pozafinansowe, m.in. wzajemne informowanie się o planowanych działaniach, doradztwo dla organizacji, prowadzenie elektronicznej bazy danych o rudzkich NGO i promowanie ich osiągnięć, konsultowanie z organizacjami dotyczących ich działalności aktów prawa miejscowego oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami spoza miasta. Określone zostały również zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez prezydenta miasta.

Bieżący monitoring realizacji programu prowadzi pełnomocnik prezydenta we współpracy z zespołem doradczo – inicjatywnym ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi. W skład zespołu wchodzą reprezentanci grup branżowych wybrani przez organizacje oraz przedstawiciele miasta wyznaczeni przez prezydenta. Prezydent miasta składa radzie sprawozdanie z realizacji programu do 30 kwietnia kolejnego roku.

Swoistym podsumowaniem działalności rudzkich NGO jest coroczna gala „Dziękujemy pozarządowcom”, która tym razem odbyła się 27 listopada w Miejskim Centrum Kultury. Gala była okazją, by podziękować rudzkim stowarzyszeniom i fundacjom za pracę, którą wykonują na rzecz lokalnej społeczności.

W Rudzie Śląskiej działa 197 organizacji pozarządowych, z których ponad 80 jest bardzo aktywnych. Ich działalność obejmuje wszystkie dziedziny życia – kulturę, zdrowie, ekologię, sport. W projekcie budżetu miasta na 2013 rok na zadania trzeciego sektora zaplanowano ok. 10 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter