Header decorative image
Kir Żałobny

Zapisz dziecko do przedszkola

Zapisz dziecko do przedszkola

1 marca w Rudzie Śląskiej ruszy rekrutacja do przedszkoli. Na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki rodzice mają czas do 15 marca. Jeżeli dziecko jest już wychowankiem przedszkola i będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu, to opiekunowie muszą złożyć odpowiednią deklarację. Powinni to zrobić w terminie od 15 do 19 lutego.

– Wszystkie zapisane dzieci znajdą miejsce w przedszkolu. Może jednak nie być to placówka położona najbliżej adresu zamieszkania, bowiem w przypadku przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent ds. społecznych.

Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 1 do 15 marca br. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego. - W naborze elektronicznym będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, muszą jedynie złożyć odpowiednią deklarację. Mają na to czas do 19 lutego – wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Jeśli natomiast rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, muszą wypełnić deklarację o rezygnacji, a ich dziecko będzie uczestniczyło w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Co ważne, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowej nie jest dla niego zarezerwowane.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy muszą wypełnić w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. - We wniosku trzeba wypełnić odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola, według preferencji – tłumaczy Aleksandra Piecko. Należy pamiętać, aby wydruk wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji oraz wzory wniosków są dostępne w każdym przedszkolu. - O przyjęciu dziecka do placówki nie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Jednak niezłożenie w terminie od 1 do 15 marca wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji – dodaje.

Tak jak w latach poprzednich, przy naborze dzieci do rudzkich przedszkoli publicznych będą obowiązywać ustalone kryteria. – Przede wszystkim decyduje liczba punktów kryteriów ustawowych. Brane będzie pod uwagę pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność kandydata, rodzica bądź rodzeństwa. Istotne będzie również to czy rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą – wylicza naczelnik Wydziału Oświaty.

– W przypadku równorzędnych wyników na I etapie postępowania rekrutacyjnego, brane będą pod uwagę dodatkowe kryteria – dodaje Aleksandra Piecko. Do najwyżej punktowanych kryteriów drugiego etapu należy praca obojga rodziców lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko (16 pkt), uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tej samej placówki, w której o miejsce ubiega się kandydat lub do szkoły podstawowej znajdującej się w tym samym obiekcie lub powiązanej organizacyjnie z wybranym przedszkolem (8 pkt).

31 marca, po weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane, rodzic będzie musiał złożyć w przedszkolu, do którego dziecko zostało przyporządkowane, potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Ma na to czas do 9 kwietnia. W tym celu rodzic powinien udać się do dyrektora przedszkola i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

15 kwietnia zostanie podana do wiadomości publicznej lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji w przedszkolach będą jeszcze wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja dodatkowa. Ewentualna rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1 czerwca.

W przypadku wolnych miejsc, wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci które ukończyły 2,5 roku. Będzie je mógł przyjąć dyrektor na wolne miejsca od września 2021 r.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W roku szkolnym 2021/2022 dzieci w wieku 3 - 5 lat (urodzone w latach 2016 - 2019) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Natomiast dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2015 r.) są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Co za tym idzie, rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe w naszym mieście.

W Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2020/2021 opieką przedszkolną objętych jest 4 094 dzieci w przedszkolach publicznych oraz 242 dzieci w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, co daje łącznie liczbę 4 336 rudzkich przedszkolaków.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter