Header decorative image
Kir Żałobny

Wyprawka szkolna dla małego rudzianina

Wyprawka szkolna dla małego rudzianina

Blisko 300 tys. zł. przeznaczonych zostanie na zakup podręczników dla najbardziej potrzebujących uczniów z Rudy Śląskiej. Pieniądze pochodzą z programu „Wyprawka szkolna”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Z badań CBOS przeprowadzonych w 2011 roku wynika, że prawie połowa rodziców wydaje na potrzeby szkolne swoich dzieci kwoty przekraczające 800 złotych. Dla wielu rodzin to wydatek nie do udźwignięcia. By pomóc tym w najtrudniejszej sytuacji Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz kolejny uruchomiło program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. W Rudzie Śląskiej program realizowany jest przez wydział oświaty urzędu miasta, a do rozdysponowania przeznaczono 281 141 zł. Rodzice po wnioski na dotacje mogą zgłaszać się do szkół.

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych, dzieci pochodzących z rodzin o niskim statusie ekonomicznym oraz wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów. Uzyskaną pomoc można przeznaczyć wyłącznie na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalistycznego.

W roku szkolnym 2012/2013 program ten obejmie wszystkich uczniów, którzy spełniają następujące kryteria:
- rozpoczynają naukę w klasach I szkoły podstawowej i pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł netto,
- są uczniami klas II-IV szkoły podstawowej i pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto,
- są uczniami klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum i pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto,
- są uczniami, pochodzącymi z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, ale znajdują się w szczególnej sytuacji,
- są uczniami słobowidzącymi, niesłyszącymi, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub posiadają inną niepełnosprawność i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczają w roku szkolnym 2012/2013 do wszystkich typów szkół.


Wysokość dofinansowania wynosi od 180 do 352 złotych, w zależności od kryteriów, które spełnia dany uczeń. - Procedura nie jest skomplikowana. Każda z rudzkich szkół otrzymała odpowiednie instrukcje i z pewnością pomoże rodzicom w wypełnianiu wniosków – tłumaczy Izabela Pawłowska z wydziału oświaty rudzkiego magistratu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z oferowanej pomocy muszą udać się do siedziby szkoły, w której uczy się ich dziecko, pobrać wniosek, a następnie po jego wypełnieniu złożyć go w placówce wraz z zaświadczeniem o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach może być to oświadczenie o wysokości dochodów).

Na złożenie wniosku rodzice mają czas do 10 września. Dyrektorzy szkół przeprowadzą weryfikację, czy wnioski spełniają kryteria wyznaczone przez ministerstwo, następnie przygotują listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekażą ja do wydziału oświaty. Do 15 listopada dyrektorzy szkół dokonają zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym), po przedłożeniu przez nich dowodu zakupu podręczników – faktury, rachunku lub oświadczenia o zakupie.

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej (zebranych w sprawozdaniach przez wojewodów w listopadzie 2011 r.) wynika, że z pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” skorzystało 16% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, tj. 231 795 uczniów oraz 35 810 uczniów niepełnosprawnych (70% uprawnionych). Szacuje się, że w roku szkolnym 2012/2013 pomoc w ramach programu otrzyma 616 437 dzieci i młodzieży, a na realizację programu zaplanowano 140 milionów złotych.

W zeszłym roku z pomocy programu „Wyprawka szkolna” skorzystało 724 uczniów z Rudy Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter