Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015

Do 11 września można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Pomoc skierowana jest do uczniów III klasy szkoły podstawowej, IV klasy technikum oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Przyznane środki można wykorzystać na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Pomoc w ramach „Wyprawki szkolnej” przyznawana jest na podstawie kryterium dochodowego, które wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych i jest dla wszystkich jednolite. Zgodnie z nim wyprawka nie przysługuje osobom u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie przekracza 574 zł.  Bez względu na wysokość dochodu programem objęci są uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dotyczy to uczniów wszystkich typów szkół. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozporządzenie przewiduje również możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, a którzy ze względu na uzasadnione przypadki i indywidualną sytuację życiową rodziny wymagają takiej pomocy. Uzasadnieniem takiej sytuacji może być m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania i zdarzenia losowe. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może jednak przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas III szkoły podstawowej oraz klas IV technikum.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia,  którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. Jeśli osoba ubiega się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie. Przy ubieganiu się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wysokość kwoty dofinansowania zależeć będzie m.in. od typu szkoły, w której uczy się uczeń, klasy oraz od rodzaju niepełnosprawności. I tak wysokość dofinansowania na jednego ucznia wyniesie od 225 zł (np. dla ucznia III klasy szkoły podstawowej) do 445 zł, a w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego – maksymalnie 770 zł na ucznia. Kwotę dofinansowania zgodnie z harmonogramem realizacji programu zwróci rodzicom ucznia dyrektor szkoły do 20 listopada 2015 r. po przedstawieniu faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych.

- Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (tj. książek pomocniczych, kart pracy, ćwiczeń rewalidacyjnych, opracowań wykorzystywanych w edukacji przedszkolnej) jest sposobem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie ekonomicznym lub uczniów niepełnosprawnych – tłumaczy Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty. W ubiegłych latach programem objęci byli uczniowie edukacji wczesnoszkolnej (klas I-III szkoły podstawowej). W nowym roku szkolnym 2015/2016 uczniowie I i II klas korzystać będą z bezpłatnych podręczników „Nasz elementarz" i „Nasza szkoła", dlatego nie są objęci programem „Wyprawka szkolna”. Natomiast uczniowie IV klasy technikum to pierwszy rocznik uczący się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego.

Na realizację tegorocznej edycji programu „Wyprawka szkolna” Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło 51 mln. Szacunkowo ma z niego skorzystać ok. 213,3 tys. uczniów, w tym ok. 91,6 tys. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wprowadzone już częściowo darmowe podręczniki są częścią reformy, która zakłada wprowadzenie darmowych podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do 2017 roku. Uczniowie będą wyposażani w podręczniki przez szkołę. Docelowo, w 2017 r. z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych korzystać będą uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów.


W Rudzie Śląskiej w ubiegłym roku z programu „Wyprawka szkolna” skorzystało 1152 uczniów, a łączna kwota dofinansowania wyniosła blisko 336 tys. złotych. W roku 2013 programu skorzystało 1237 uczniów na kwotę blisko 348 tys. zł, natomiast w 2012 - 930 uczniów na łączną kwotę ponad 213 tys. złotych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter