Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna

Prawie 15 tysięcy uczniów rudzkich szkół czeka na rozpoczęcie kolejnego roku swojej edukacji. Do 10 września uczniowie spełniający określone warunki mogą ubiegać się o pomoc na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” obejmie w tym roku uczniów rozpoczynających edukację w klasach I, II, III i V szkoły podstawowej, klasach II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Program obejmie także uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. – Procedura nie jest skomplikowana, więc warto już dzisiaj pomyśleć o złożeniu wniosku – mówi Izabela Pawłowska z Wydziału Oświaty. - Wysokość dofinansowania wynosi od 225 złotych do 770 złotych, odpowiednio do przyjętych kryteriów – informuje. Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy pobrać wniosek w sekretariacie szkoły, a po jego wypełnieniu złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Dokument może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek trzeba złożyć do 10 września 2013 r.  Należy dołączyć do niego zaświadczenie o wysokości dochodów. - W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów – mówi Izabela Pawłowska. - W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego – dodaje. Po 10 września dyrektorzy placówek oświatowych sporządzą listy uczniów, którzy wnioskują o dofinansowanie i przekażą je do Wydziału Oświaty. Wydział Oświaty przekaże liczbę uczniów objętych programem do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który wypłaci dotacje. – Zwrot kosztów za zakupione podręczniki nastąpi do końca listopada – zapewnia Izabela Pawłowska.


Zgodnie z założeniami Programu w roku szkolnym 2013/2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu  podręczników będzie przysługiwać:
- uczniom klasy I szkoły podstawowej – pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę      w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w  art. 5 ust. 1 ustawy       z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992    z późn. zm. ) tj. 539 zł. netto,
- uczniom klas II-III i V szkoły podstawowej oraz uczniom klas II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, pochodzącym            z rodzin w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę           w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182) tj. 456 zł. netto,
- uczniom pochodzącym z rodzin, niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ww. ustawy ubóstwo (sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych       i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-III i V szkoły podstawowej oraz klas II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

W roku 2012 z programu „Wyprawka szkolna" skorzystało w Rudzie Śląskiej 930 uczniów na łączną kwotę 213.235 złotych

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter