Header decorative image
Kir Żałobny

Wybory samorządowe - informacje dla wyborców

Duża czerwona tablica za napisem Obwodowa komisja wyborcza i niebieskim znaczkiem osoby z niepełnosprawnością. Po prawej stronie kilka biało-czerwonych flag na stojaku.

W niedzielę, 7 kwietnia 2024 roku w godzinach 7:00 - 21:00 odbędą się wybory samorządowe. Natomiast na 21 kwietnia zaplanowana jest druga tura głosowania, w przypadku jeśli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów w pierwszej turze (ponad 50%).

Na spisach wyborców ujęte „z urzędu”, są osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, dysponują pełnią praw, posiadają zameldowanie stałe lub, które na własny wniosek zostały, decyzją prezydenta miasta, ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Aby wziąć udział w głosowaniu, osoby stale zamieszkujące na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, bądź zamieszkujące na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały oraz osoby nigdzie niezamieszkujące przebywające stale na obszarze gminy, mogą składać wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Wnioski takie można składać niezależnie od zarządzonych wyborów, trzeba jednak pamiętać, że termin na wydanie decyzji przez urząd wynosi 5 dni.  

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mogą głosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie. Termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa 29 marca br. Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłaszać Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach do 25 marca br. W przypadku zarządzenia II tury głosowania, osoby, które nie złożyły ww. wniosków, mają czas odpowiednio, dla wniosku o sporządzenie pełnomocnictwa – do 12 kwietnia br., dla zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego – do 11 kwietnia br.

Ponadto, wyborcy niepełnosprawni mogą do 4 kwietnia br., oraz do 18 kwietnia br., w przypadku zarządzenia ponownego głosowania, złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W wyborach samorządowych nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania.

Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień wyborców znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, a także na stronach Krajowego Biura Wyborczego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Ruda Śląska w zakładce „Wybory samorządowe 2024 r.”.

Sprawy dotyczące głosowania w wyborach realizuje Wydział Spraw Obywatelskich (tel.: 32 244 90 20, 32 244 90 19, 32 244 90 18).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter