Kir Żałobny

Współpraca z NGO

Współpraca z NGO

Prawie 12 mln złotych wydała Ruda Śląska w ubiegłym  roku na współpracę z organizacjami pozarządowymi. To jest blisko 4 mln więcej niż w 2011 roku. 5 mln złotych z środków własnych przeznaczyły na realizację różnych inicjatyw same organizacje. W przedsięwzięciach organizowanych wspólnie przez miasto i organizacje pozarządowe uczestniczyło w sumie blisko 40 tys. mieszkańców i 312 rodzin.

Rudzcy radni  na ostatniej sesji przyjęli sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego. - Nie wyobrażam sobie funkcjonowania miasta bez działalności organizacji pozarządowych – podsumowuje Krzysztof Rodzoch, radny Rady Miasta Ruda Śląska. – Tworzą je ludzie z pasją, którzy poświęcają swój czas i często pracują jako wolontariusze. Sprawozdanie z współpracy miasta z tymi organizacjami pokazuje, że każdy mieszkaniec może znaleźć organizację, w której będzie rozwijał swoje zainteresowania – podkreśla. – Mam nadzieję, że organizacje będą jeszcze aktywniej pozyskiwać środki zewnętrzne, na co jest duża szansa w nowej, unijnej perspektywie finansowej – mówi radny.

Myślę, że program tej współpracy uchwalany corocznie przez Radę jest dobrze realizowany – podsumowuje Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. – Rudzkie organizacje są widoczne pod każdym względem, są z pewnością siłą tego miasta – mówi. -  Współpraca organizacji pozarządowych z miastem przebiega bardzo dobrze, zawsze mogę liczyć na konsultacje, doradztwo formalne i różne formy współpracy. Działam w organizacjach ponad 20 lat i widzę, że pozycja NGO bardzo się przez te lata wzmocniła i to również jest widoczne w Rudzie Śląskiej - mówi Tomasz Bartniczak, prezes Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”, a także członek zespołu doradczo-inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.

Organizacje pozarządowe w skrócie są określane jako NGO - to skrót od angielskiej nazwy non-goverment organisation, czyli organizacje pozarządowe. Miasto prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w formie finansowej i pozafinansowej. Współpraca finansowa polega na zlecaniu przez miasto zadań publicznych. Zlecenie takich zadań odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym. Konkurs otwarty polega na tym, że prezydent miasta ogłasza go dla wszystkich organizacji, które mogą się podjąć realizacji danego zadania. Ogłoszenie zawiera m.in. rodzaj zadania, miejsce i termin realizacji, wysokość środków zaplanowanych na ich realizację. Oferty składa się do wyznaczonej daty w urzędzie miasta lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Komisja ocenia ofertę formalnie i merytorycznie, a następie przekłada swoje propozycje prezydent miasta, która podejmuje ostateczną decyzję, której organizacji zostanie zlecona realizacja zadania.

Organizacja pozarządowa może także samodzielnie, z własnej inicjatywy i w każdym momencie roku złożyć propozycję na realizację zadania publicznego, np. edukacji kulturalnej. Kwota, o którą może się zwrócić to maksymalnie 10 tys. złotych na jedno zadanie, a okres realizacji nie może być dłuższy niż 90 dni. W ciągu roku organizacja może złożyć w tym trybie maksymalnie 2 propozycje. Jest to tryb pozakonkursowy.

W ubiegłym roku zadania publiczne realizowało w Rudzie Śląskiej 76 organizacji, kolejnych 10  wyraża wolę podjęcia takiej współpracy. - W obu przypadkach obserwujemy tendencję zwyżkową – zauważa Jerzy Szczerbiński, doradca prezydent miasta ds. organizacji pozarządowych. – W porównaniu np. do 2011 roku organizacji realizujących zadania publiczne było o 26 więcej. O ogłoszeniach konkursów można przeczytać na oficjalnym portalu urzędu w zakładce „Rudzkie NGO”, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Współpraca pozafinansowa obejmuje m.in. promowanie działalności organizacji prowadzonej na rzecz mieszkańców, informowanie o realizowanych przez nie projektach, inicjatywy służące wymianie doświadczeń i promowanie wolontariatu, konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego czy obejmowanie różnych przedsięwzięć patronatem honorowym prezydenta miasta. Organizacje czynnie współuczestniczą w organizowanych przez miasto różnorodnych kampaniach promocyjnych i imprezach takich jak „Industriada”, „Dni Profilaktyki” czy „Rudzki Jarmark Pozarządowy”. Ważnym elementem współpracy pozafinansowej jest także użytkowanie przez organizacje lokali pochodzących z zasobów miasta. W ubiegłym roku 30 organizacji korzystało z takich pomieszczeń.

Łącznie w ubiegłym roku we współpracy z organizacjami zrealizowano  w Rudzie Śląskiej 65 zadań publicznych, tj. o 29 zadań więcej niż w 2011 roku. Najwięcej, 26 zadań, zlecił Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Dotyczyły one m.in. rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, organizację wypoczynku połączonego z profilaktyką, integrowanie środowisk kombatanckich, aktywizację osób starszych czy zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Wydział Kultury i Kultury Fizycznej zlecił do realizacji 13 zadań, do których należały m.in. szkolenia sportowe dzieci, młodzieży i seniorów, organizacja imprez takich jak zawody pływackie czy biegowe, opracowanie i wydanie publikacji.  Do zadań zleconych należało także prowadzenie placówek wsparcia takich jak świetlice, ogniska wychowawcze czy domy pomocy społecznej. 24 takich zadań zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W Rudzie Śląskiej działa obecnie 138 stowarzyszeń rejestrowanych, 24 stowarzyszenia zwykłe, 54 stowarzyszenia sportowe i 17 fundacji.  W ubiegłym roku powstały 4 stowarzyszenia rejestrowane, 5 stowarzyszeń zwykłych oraz 3 fundacje, natomiast 3 organizacje zostały zlikwidowane.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter