Kir Żałobny

Wsparcie dla rudzkich rodzin

Wsparcie dla rudzkich rodzin

Tworzenie warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny i sprawowania opieki nad dzieckiem – to główny cel „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Rudzie Śląskiej na lata 2012 – 2014”. Dokument zawiera analizę sytuacji rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych. Przedstawia kierunki, cele i zadania, które będą wdrożone poprzez konkretne projekty socjalnego zrealizowania w tym roku i w latach następnych. Program na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic został zaakceptowany przez rudzką Radę Miasta.

Zgodnie z programem, szczególną opieką zostaną otoczone dzieci z rodzin mających problemy z prawidłowym wypełnianiem funkcji opiekuńczych i wychowawczych. Poprzez rozwój różnych form aktywności i zapobieganiu marginalizacji życia rodziny poprawie powinna ulec jakość życia rodzin. Nastąpi podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczych oraz opiekuńczych rodziców, które umożliwią wychowywanie się dzieci w rodzinie naturalnej.

Przyczynami trudnej sytuacji życiowej rodzin są najczęściej ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i alkoholizm. Problemy te często współistnieją i przenikają się. Rodziny z takimi problemami korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje w mieście zadania związane z udzielaniem pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych. Pomocy udziela również Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławionego Jana Pawła II, Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza i Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety. Funkcjonujący w mieście system opieki nad dzieckiem i rodziną jest również wspomagany i uzupełniany szeregiem działań prowadzonym przez inne rudzkie instytucje i organizacje, które współpracują ze sobą, aby każda potrzebująca rodzina otrzymała wszechstronną, skuteczną i fachową pomoc.

- Najważniejsze projekty socjalne wynikające z przyjętej uchwały to asystent rodziny i socjalizacja rodziny naturalnej z dziećmi objętymi lub zagrożonymi opieką zastępczą – wyjaśnia Agnieszka Kaintoch, kierownik działu ds. asysty rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obecnie w Rudzie Śląskiej ubóstwo dotyczy 1698 rodzin, a bezrobocie bezpośrednio dotyka 1485 rodzin. W 1399 rodzinach są osoby niepełnosprawne, natomiast długotrwała i ciężka choroba występuje w 858 rodzinach. Program pomocy przyjęty przez radnych skierowany jest na udzielanie im wsparcia i niesienie konkretnej pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji społecznych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter