Header decorative image
Kir Żałobny

Weź udział w pracach Komitetu Rewitalizacji

Weź udział w pracach Komitetu Rewitalizacji
Od dziś (23 listopada) do 7 grudnia trwa przyjmowanie zgłoszeń do Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska. Będzie to już druga kadencja tego gremium. – Zależy nam na tym, by do Komitetu należeli przedstawiciele różnych grup społecznych. W ten sposób zyskamy szerszą perspektywę spojrzenia na działania realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. – Rewitalizacja jest procesem długotrwałym, dlatego konieczne jest, by komitet dalej funkcjonował i gromadził w swoich szeregach zaangażowane osoby. Ich opinie są dla nas niezwykle istotne. Wartością dodaną pracy Komitetu jest stała wymiana doświadczeń oraz rodzące się porozumienia między przedstawicielami organizacji działających w naszym  mieście – dodaje.

- W pracach Komitetu w ciągu dwuletniej kadencji brało udział 20 osób. Spotkania odbywały się zarówno w urzędzie, jak i w terenie. Niestety, część planów z powodu epidemii musiała została zmodyfikowana – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk. W ramach swojej działalności Komitet m.in. opiniował dokumenty, w tym coroczne sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Rewitalizacji.

- Rudzki Komitet Rewitalizacji ma liczyć nie mniej niż 7 i nie więcej niż 15 członków, osób pełnoletnich, reprezentujących trzy sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny. Liczba członków musi być nieparzysta – tłumaczy wiceprezydent Pierończyk. Sektor społeczny reprezentować mają przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych oraz użytkowników wieczystych nieruchomości. Sektor gospodarczy obejmuje przedsiębiorców działających na obszarze rewitalizacji, właścicieli terenów inwestycyjnych oraz właścicieli zakładów pracy zatrudniających osoby z obszaru rewitalizacji, zaś sektor publiczny reprezentowany będzie przez przedstawicieli organów władzy publicznej. Formularz można pobrać na stronie www dotyczącej rewitalizacji (http://www.rudaslaska.pl/rewitalizacja).

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji należy w terminie trwania naboru:
wrzucić do urny znajdującej się przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska przy placu Jana Pawła II 6, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek-środa w godzinach od 8.00 do 16.00, czwartek w godzinach od 10.00 do 18.00, piątek w godzinach od 8.00 do 14.00,
przesłać pocztą na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
przesłać drogą elektroniczną na adres skrytki ePUAP: /umrudasl/ lub na adres: fundusze@ruda-sl.pl.

Obecna kadencja Komitetu Rewitalizacji będzie trwała 3 lata. Członkostwo w zespole ma charakter społeczny, za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów.

Gminny Program Rewitalizacji obowiązuje w Rudzie Śląskiej od 2018 do 2030 roku. Obejmuje ponad 100 przedsięwzięć w 12 podobszarach miasta. Część została już zakończona, np. rewitalizacja budynku dworca PKP w Chebziu na cele „Stacji Biblioteka”. W przypadku niektórych inwestycji prace trwają, np. budowa Traktu Rudzkiego czy projekt „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych”. Jednym z najciekawszych projektów rewitalizacyjnych jest rudzki program renowacji podwórek, prowadzony wspólnie z mieszkańcami. Współdecydowali oni o najważniejszych potrzebach, udogodnieniach oraz wyglądzie podwórek, sami uczestniczyli w części prac, np. w nasadzeniach roślin. W ciągu trzech lat 11 podwórek w Rudzie Śląskiej przeszło gruntowną metamorfozę.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter