Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Wdzięczni za serce

Wdzięczni za serce

3500 rodzin obejmują wsparciem rudzcy pracownicy socjalni. W swojej pracy kierują się przede  wszystkim empatią i zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka. – W dniu waszego święta dziękuję za profesjonalizm, ale przede wszystkim za serce i zaangażowanie w tę niełatwą pracę. Niech służba drugiemu człowiekowi przynosi wam wiele satysfakcji – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Podczas uroczystej gali z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wręczono też statuetki „Wdzięczni za serce”. Trafiły one do tych, którzy wspierają działania rudzkiego MOPS.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej pracuje 280 osób, z czego 74 to pracownicy socjalni. Rudzki MOPS rozpoczął swoją działalność w lutym 1990 roku. Na przestrzeni ponad ćwierć wieku działalność Ośrodka była stopniowo rozszerzana, poprzez przyjmowanie do realizacji nowych zadań, wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawa. - Śmiało można powiedzieć, że w chwili obecnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi centrum obsługi świadczeń socjalnych miasta Ruda Śląska – mówi Krystian Morys, dyrektor MOPS w Rudzie Śląskiej. -  Skupiając w ramach jednostki coraz większą liczbę zadań, a co za tym idzie przyjmując coraz większą odpowiedzialność za ich realizację, struktura Ośrodka jest stale rozbudowywana, przez co skupia on większość zadań gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz zadań rządowych, obejmujących problematykę społeczną – dodaje.

MOPS obejmuje swoim działaniem większość spraw związanych z tzw. zabezpieczeniem społecznym. Należy do nich zarówno wsparcie finansowe najbiedniejszych, jak również pomoc żywnościowa, zabezpieczenie dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, realizacja programu rządowego „Rodzina 500+”, czy też szeroki wachlarz świadczeń (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia z PFRON, dodatki mieszkaniowe, energetyczne itd.).

W pierwszym półroczu 2017 roku pracownicy MOPS w Rudzie Śląskiej przeprowadzili między innymi 6049 wywiadów środowiskowych w celu przyznania świadczeń. Pomocą w formie pracy socjalnej objęto 2.244 rodziny. Zrealizowano też 387 kontraktów socjalnych. Ponadto w tym czasie ze świadczeń rodzinnych skorzystało 6.516 rodzin, przyznano też pomoc materialną dla 454 uczniów w formie stypendiów szkolnych.

Z pomocy w formie świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+” w pierwszym półroczu 2017 roku skorzystało 8.310 rodzin. Z kolei w ramach pracy Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto łącznie 288 osób.

Od stycznia 2015 roku do grudnia 2017 roku Dział Realizacji Projektów prowadzi projekt „Ruda Śląska – nowa perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas wzięło w nim udział 240 osób. W ramach wyrównywania różnic między regionami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki z PFRON na zakup 9 pojazdów, które trafiły do rudzkich ośrodków wspomagających osoby niepełnosprawne.

Warto wspomnieć też, iż rudzki MOPS we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizuje wiele ciekawych projektów. Wymienić tu można ogród społeczny „Dobro Nadzieja”, cykl plenerowych koncertów muzyki klasycznej „Kameralne Familoki” oraz amatorską ligę piłki nożnej Asfalciok Liga Fusbal na Osiedlu Kaufhaus (ALF). Ośrodek współpracuje także z duszpasterzami realizującymi inicjatywę duszpasterską „Światło w Familoku”.

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego to okazja do podziękowań za współpracę z MOPS. W tym roku statuetki „Wdzięczni za serce” otrzymali: ks. Tomasz Koryciorz, ks. Mariusz Dronszczyk, Helena Kupka - dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, Henryk Kupka – prezes Oddziału Rejonowego PCK w Chorzowie, Joanna Czerwiec – Kierownik Schroniska PCK dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi w Rudzie Śląskiej, Katarzyna Kinder – prezes „Fundacji Aktywni My”, Felicyta Puk – prezes rudzkiego stowarzyszenia pomocy humanitarnej „Nie jesteś sam”, Dariusz Plaskota, prezes Stowarzyszenia na rzecz dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Jaskółka”, Jarosław Czapelka – dyrektor Ośrodka św. Elżbieta Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz Dariusz Sitko, dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa. Ponadto symboliczną statuetkę anioła otrzymali ks. Piotr Wenzel, ks. Krzysztof Bąk oraz prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Przypomnijmy, że opieką pracowników socjalnych objęte są osoby, które borykają się z różnymi problemami, tj. bezrobociem, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych czy uzależnieniem. Pracownik socjalny pomaga w załatwianiu spraw urzędowych, wspomaga doradztwem prawnym i psychologicznym, pomaga w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem i zacieśnianiu więzi rodzinnych, a także wspomaga osoby niepełnosprawne w integracji ze środowiskiem. Jego pomocą są objęte także osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki wychowawcze, resocjalizacyjne czy zakłady karne. Wspiera także osoby bezdomne w realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.

Dzień Pracownika Socjalnego to święto corocznie obchodzone w dniu 21 listopada, ustanowione na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter