Header decorative image
Kir Żałobny

Ważne jubileusze

Ważne jubileusze

Publiczne Służby Zatrudnienia obchodzą w tym roku 100-lecie istnienia. W Rudzie Śląskiej rocznica ta zbiega się z 15-leciem funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Z tej okazji zorganizowano dziś konferencję, która był okazją do podsumowania dotychczasowej działalności placówki, prezentacji osiągniętych efektów oraz wpływu na sferę zatrudnienia i przedsiębiorczości w mieście.

- Rudzki urząd pracy nieustannie wykracza poza katalog obligatoryjnych zadań – podkreśliła wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Grupa odbiorców tych działań to nie tylko osoby bezrobotne czy pracodawcy, ale również uczniowie oraz pracownicy rudzkich firm i instytucji. Efekty wypracowane przez urząd pracy mają istotny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą miasta – powiedziała. – Sukcesy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej nie byłyby możliwe bez zaangażowania, rzetelności, kreatywności i sumienności pracowników, którym dziękuję za skuteczne działania i życzę dalszych sukcesów – dodała wiceprezydent.

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej działa od 15 lat. Wcześniej rudzianie korzystali z PUP z siedzibą w Świętochłowicach. – 15 lat temu sytuacja na rynku pracy była zupełnie odmienna od teraźniejszej – podkreśliła Beata Płaczek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. – Poziom bezrobocie kształtował się wtedy na poziomie blisko 14%, obecnie to niecałe 3% - informowała. Rynek pracy boryka się z niedoborem pracowników, czemu urząd wychodzi naprzeciw.  - W czasie swojej działalności PUP w Rudzie Śląskiej pozyskał ponad 62,7 mln złotych na realizację 95 projektów wzmacniających lokalną sferę zatrudnienia i przedsiębiorczości – mówiła Beata Płaczek. – Dzięki naszym działaniom ponad 1100 osób bezrobotnych założyło firmy – dodała. Dzięki środkom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców urząd wsparł 1300 osób w podniesieniu i uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych.

Powstanie Publicznych Służb Zatrudnienia było wynikiem odzyskania państwowości i wydania przez Józefa Piłsudskiego, ówcześnie tymczasowego naczelnika RP, dekretu powołującego Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami, który wszedł w życie 27 stycznia 1919 roku. Publiczne Służby Zatrudnienia mają szerokie kompetencje, które generalnie obejmują wszystko, co jest związane z osobami bezrobotnymi. W ich skład wchodzą m.in. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Obecnie działa w Polsce 340 powiatowych urzędów pracy oraz 16 wojewódzkich. Urzędy pracy przeprowadzają podział środków Funduszu Pracy realizując kierunki i priorytety określone w regionalnych planach działań na rzecz zatrudnienia, prowadzą monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analizują rynek pracy, inicjują i realizują projekty dot. m.in. aktywizacji zawodowej.

Europejski Urząd Statystyczny podaje, że w listopadzie ubiegłego roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 3,8%. Tym samym Polska była na 6. miejscu jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach UE, gdzie średnia dla wszystkich krajów wyniosła 6,7 %. Warto dodać, że od 2004 roku służby zatrudnienia wchodzą w skład Europejskich Służb Zatrudnienia, które mają za zadanie wspierać mobilność pracowników na europejskim rynku pracy. Od 2011 roku obchodzony jest Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, który przypada 27 stycznia.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter