Kir Żałobny

Warunki sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych

Kremowo-brązowy budynek, przed nim plac z ławkami i flagami na masztach.

Dziś weszła w życie podjęta przez Radę Miasta Ruda Śląska 30 listopada 2023 r. uchwała w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Ma ona na celu umożliwienie użytkownikom wieczystym gruntów innych niż przeznaczone na cele mieszkaniowe złożenia żądania sprzedaży gruntów na ich rzecz na warunkach określonych ustawą. Użytkownik wieczysty ma na to czas do 31 sierpnia 2024 r. To kolejny krok w procesie zmierzającym do stopniowego usuwania z obrotu użytkowania wieczystego.

Prawo żądania sprzedaży nie przysługuje m.in. w następujących przypadkach:

  1. jeśli nieruchomość została oddana w wieczyste użytkowanie po 31 grudnia 1997 r.,
  2. jeżeli użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązania określonego w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w wieczyste użytkowanie,
  3. w odniesieniu do nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Rada Miasta Ruda Śląska w przypadku nieruchomości będących własnością gminy postanowiła, że cena nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz użytkownika wieczystego, mającego ww. roszczenie, zostaje ustalona w wysokości równej wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień zawarcia umowy sprzedaży oraz, że ta cena płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia umowy sprzedaży.

Natomiast w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa obowiązują zasady przyjęte w przepisach z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1463).

Wszyscy użytkownicy wieczyści potencjalnie zainteresowani nabyciem na własność użytkowanych nieruchomości mogą składać wnioski na podstawie powyższych przepisów do 31 sierpnia 2024 r. Szczegółowych informacji udziela Referat Regulacji Prawnych, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, II piętro budynku Urzędu Miasta przy placu Jana Pawła II 6, bądź pod numerami telefonu 32 244 90 57 lub 32 244 90 00 wew. 2160 i 2161.

Przejdź do:

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter