Header decorative image
Kir Żałobny

W stronę rewitalizacji

W stronę rewitalizacji

Ruszyły prace nad lokalnym programem rewitalizacji oraz programem renowacji podwórek. - Pierwszy z programów stwarza realną możliwość dofinansowania działań rewitalizacyjnych prowadzonych na terenie miasta – tłumaczy Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju. - Celem drugiego jest wypracowanie modelu odnowy rudzkich przestrzeni – podwórek, skwerów, terenów międzyblokowych – informuje.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument wieloletni, opierający się na współpracy różnych podmiotów. Ujęcie w programie działań rewitalizacyjnych, w tym m.in. remontów, renowacji, modernizacji, czy konserwacji, daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ich realizacji z funduszy zewnętrznych. - Obok działań infrastrukturalnych równie ważne są także projekty społeczne. Istotą nowoczesnego podejścia jest rewitalizacja obejmująca działania w wymiarze urbanistyczno – technicznym, społeczno – kulturowym, ekonomicznym i środowiskowym - tłumaczy Aleksandra Kruszewska.

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030 poprzedzone zostaną analizą realizacji poprzedniego programu. Przeprowadzona zostanie także diagnoza wybranych uwarunkowań miejskich. Na podstawie tak przygotowanego materiału wyjściowego wyodrębnione zostaną konkretne obszary problemowe, w zasięgu których będzie można zgłaszać projekty.  Nowy dokument również będzie miał charakter otwarty tzn. projekty będzie można zgłosić także w trakcie jego realizacji.

Skuteczność działań rewitalizacyjnych będzie zależeć od kompleksowości rozwiązań. - To już nie będzie tylko termomodernizacja jednej ze ścian budynku, ale podjęcie się problemu w wielu wymiarach. Pozwoli to wyeliminować przyczyny problemów, a nie tylko złagodzić ich skutki – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Dokument jest realizowany w formule partnersko – eksperckiej. Choć w gronie podmiotów uprawnionych do zgłaszania planowanych działań znajdują się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, spółki prawa handlowego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, kościoły oraz inne związki wyznaniowe to najważniejszym partnerem w procesie rewitalizacji są mieszkańcy. – Do końca sierpnia każdy zainteresowany może wziąć udział w pracach poprzez wypełnienie ankiety dotyczącej najważniejszych problemów w mieście, ich lokalizacji oraz sposobów ich rozwiązywania. Natomiast we wrześniu będą miały miejsce konsultacje w formie spotkań warsztatowych – mówi Aleksandra Kruszewska.

Ankieta dostępna jest tutaj.

Drugi z opracowywanych programów – Program Renowacji Podwórek Miasta Ruda Śląska do roku 2030 – jest elementem kompleksowych działań zmierzających do oceny stanu miejskich podwórek oraz przestrzeni międzyblokowych w Rudzie Śląskiej, a następnie przygotowania, wraz z mieszkańcami, konkretnych pomysłów ich przebudowy.

W ramach programu przygotowany zostanie „podręcznik dobrych praktyk” przebudowy dla podwórek i terenów międzyblokowych. – W ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na realizację projektu miasto ma otrzymać znaczące wsparcie finansowe, dlatego tak ważne jest zidentyfikowanie grupy podwórek, które będą rewitalizowane w pierwszej kolejności – tłumaczy wiceprezydent Pierończyk. – Podwórka, które nie zostaną wzięte pod uwagę w tej części programu, będą mogły zostać do niego włączone w kolejnych latach – dodaje.

Momentem przełomowym w pracach nad projektem będą zaplanowane na jesień tego roku spotkania mające na celu zapoznanie się z potrzebami mieszkańców miasta oraz propozycjami zmian, jak i wspólne wypracowanie wstępnego planu poprawy stanu podwórek i przestrzeni międzyblokowych.

Oba programy opracowywane są w ramach realizowanego przez Urząd Miasta Ruda Śląska, a finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Przypomnijmy, że w ramach projektu powstała już „Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska 2014 – 2030”. Aktualnie zaś trwają prace nad „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych  Miasta Ruda Śląska do 2030”. Ponadto w ramach projektu powstają programy operacyjne z zakresu polityki mieszkaniowej miasta Ruda Śląska oraz Zintegrowany Projekt Przekształcania Kluczowych Przestrzeni Publicznych Obszaru Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic.

 

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter