Header decorative image
Kir Żałobny

W Rudzie Śląskiej z każdym rokiem jest bezpieczniej

W Rudzie Śląskiej z każdym rokiem jest bezpieczniej

Ogólny spadek liczby przestępstw oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszych na drogach - to wynik pracy rudzkiej policji w ostatnich pięciu latach. W porównaniu do lat ubiegłych poprawia się także wykrywalność sprawców przestępstw kryminalnych oraz narkotykowych. Takie wnioski płyną ze sprawozdania z działalności Miejskiej Komendy Policji w Rudzie Śląskiej, które zostało zaprezentowane podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Statystyki za ubiegły rok przedstawiła także Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej.

- Ubiegły rok, tak jak poprzednie, był dla funkcjonariuszy rudzkiej Policji bardzo intensywny, ale dzięki temu możemy czuć się bezpieczniej w naszym mieście – zaznacza Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Policjanci podejmowali wiele działań i akcji, których celem było wzmocnienie bezpieczeństwa i porządku w Rudzie Śląskiej – dodaje.

– Praca rudzkiej policji w roku 2021 jest kontynuacją zamierzeń podjętych w latach ubiegłych – podkreśla mł. insp. Jarosław Dyło, komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej. - Priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo na drogach oraz ograniczenie przestępczości kryminalnej. Chcielibyśmy także wzmocnić pracę dzielnicowych w terenie i ich częsty kontakt z mieszkańcami – dodaje.

Analizując statystyki od 2017 do 2021 roku, czyli w okresie ostatnich pięciu lat, można zauważyć, że, mimo tego, iż liczba przestępstw w 2021 roku wzrosła, to ogólna ich liczba na przełomie ostatnich pięciu lat zmniejszyła się. Wzrosła także ich wykrywalność, która w ubiegłym roku była na poziomie 82%. Warto dodać, że jest ona większa niż średnia wykrywalność Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, która wynosi 74,6%. – Ogólny wzrost liczby przestępstw w 2021 roku w stosunku do poprzednich lat wynika ze wzrostu przestępczości w zakresie zawiadomień o fałszywych alarmach, których ofiarą najczęściej padają szkoły i przedszkola, a także różne publiczne instytucje. Znacznie wzrosła także liczba cyberprzestępstw – tłumaczy komendant rudzkiej Policji.

W ubiegłym roku zwiększyła się na przykład liczba przestępstw kryminalnych (w 2019 było ich 1837, w 2020 – 1768, a w 2021 – 1986), odnotowano także więcej przestępstw gospodarczych, ale zmalała liczba przestępstw dotyczących narkotyków, ponieważ w 2021 roku w ramach wszczętych postępowań wykryto 140 przestępstw, natomiast w 2020 roku - 198 przestępstw. Z kolei wykrywalność tych przestępstw w ciągu ostatnich pięciu lat plasuje się na poziomie od 90 do prawie 100 procent. Rudzcy policjanci przejęli m.in. ponad 5700 g amfetaminy, ponad 1350 g marihuany, prawie 278 g metamfetaminy i 200 g efedryny.

Wgłębiając się w statystyki, można stwierdzić, że w ubiegłym roku ogółem wrosła liczba wszczętych postępowań, jeśli chodzi o przestępstwa w 7 podstawowych kategoriach kryminalnych. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost wszczętych postępowań odnotowano w kategorii przestępczości rozbójniczej (w 2021 r. – 15 postępowań, a w 2020 – 10), było też więcej bójek i pobić (2021 r. – 21, 2020 – 20) oraz kradzieży z włamaniem (2021 – 182 postępowania, w 2020 r. – 160), a także kradzieży mienia (388 postępowań w 2021 r. i 318 w 2020). Mniej za to było przestępstw związanych z uszkodzeniem ciała (w 2021 r. – 71, a w 2020 r. – 99) oraz kradzieży samochodów (2021 r. – 23, 2020 r. – 29).

Jeśli zaś chodzi o sytuację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, to w roku 2021 r. miały miejsce 93 wypadki oraz 1290 kolizji. W wypadkach rannych zostało 107 osób. Zmalała jednak liczba zabitych w wypadkach – w 2021 r. śmierć na drodze poniosła jedna osoba, a rok wcześniej dwie. Należy wspomnieć, że w ostatnich pięciu latach zmniejsza się liczba wypadków z udziałem pieszych, ponieważ w 2019 odnotowano ich 31, w 2020 r. – 28, a rok później 23. Mniej było także wypadków, których sprawcami byli piesi (w 2021 r. – 7 wypadków, 2020 r. – 12, 2019 r. – 10).

W 2021 r. rudzka Policja zatrzymała w sumie 402 nietrzeźwych kierowców, czyli o 34 więcej niż w roku poprzednim. Wykonała także prawie 37 tys. badań na obecność alkoholu w organizmie kierowców. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego ujawnili także (więcej niż rok wcześniej) w sumie prawie 13 tys. wykroczeń. Nałożyli ponad 8,7 tys. mandatów oraz udzielili przeszło 3,5 tys. pouczeń.

Wpływ na bezpieczeństwo w mieście mają również dodatkowe patrole prewencyjne. W ubiegłym roku w trakcie patrolowania stwierdzono w sumie 13,5 tys. wykroczeń, z czego ponad 1,2 tys. zakończyło się skierowaniem wniosku do sądu. Nałożono też prawie 7 tys. mandatów.

Duże znaczenie w pracy Policji odgrywa także Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy miasta mogą zgłaszać różnego rodzaju wykroczenia. Najczęściej zgłaszane to: nieprawidłowe parkowanie (291 potwierdzonych zgłoszeń), spożywanie napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych (117 zgłoszeń) przekroczenie dozwolonej prędkości (93 potwierdzone zgłoszenia) oraz dzikie wysypiska (58 zgłoszeń).

Miniony rok był szczególny dla rudzkiej Policji, ponieważ podejmowała ona działania związane z pandemią COVID-19. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji wspólnie z innymi służbami realizowali zadania związane z gromadzeniem, analizą oraz przetwarzaniem danych w Elektronicznej Platformie Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ). W tym celu nawiązali ścisłą współpracę między innymi ze służbami sanitarnymi, Strażą Graniczną oraz Centrum Operacyjnym, które zostało utworzone do koordynacji działań na poziomie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Głównej Policji.

Realizacja zadań związanych z COVID-19 polegała przede wszystkim na: codziennej aktualizacji danych w systemie oraz przygotowywaniu aktualnych list osób przebywających w kwarantannie oraz izolacji domowej, przygotowywaniu i przesyłaniu sprawozdań do Centrum Operacyjnego, jak również koordynowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy osobom izolowanym które są w potrzebie, a także analizowaniem i nadawaniem biegu sprawom w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących kwarantanny. Od początku pandemii do końca 2021 roku na terenie Rudy Śląskiej łącznie odnotowano ponad 80 tys. osób zarejestrowanych w systemie, w tym część osób była poddawana kwarantannie bądź izolacji kilkukrotnie.
Policjanci z Rudy Śląskiej prowadzą wiele akcji społecznych, np. „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczny Senior”, „Nie dla prędkości”, „Bezpieczne wakacje”, „Trzeźwa DTŚ” czy „Z młodym kierowcą po doświadczenie”.

Podsumowując statystyki można obliczyć, że każdego dnia ubiegłego roku rudzcy funkcjonariusze m.in. spędzili 339 godzin w służbie patrolowej oraz 99 godzin w służbie obchodowej, legitymowali 167 osób, 100 razy badali stan trzeźwości, ujawnili 80 wykroczeń, przyjęli 69 zgłoszeń i przeprowadzili 49 interwencji oraz realizowali 7 doprowadzeń.
Na Komendę Miejską Policji w Rudzie Śląskiej składa się główna siedziba przy ul. Hallera 9 w dzielnicy Nowy Bytom oraz 5 komisariatów w dzielnicach: Ruda, Kochłowice, Halemba oraz Wirek (dwie placówki). Obecnie służbę pełni około 350 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Z kolei ze sprawozdania przedstawionego przez Prokuraturę Rejonową w Rudzie Śląskiej wynika, że w 2021 r. zarejestrowała ona 4213 spraw, co oznacza, że było ich o 147 więcej niż w roku poprzednim (4066). Łącznie załatwiono 4304 sprawy, natomiast na następny okres przeszło 600 spraw. Wśród spraw, które nie zostały zakończone w grudniu 2021 r., odnotowano 139, których procesowy czas trwania przekroczył 3 miesiące, 100 spraw, w których okres ten wynosi od 6 miesięcy do roku, a także 16 spraw, w których czas trwania przekroczył rok i 2 sprawy, które trwały ponad dwa lata. W stosunku do roku poprzedniego, w 2021 r. można zaobserwować, że nieznacznie zmalał odsetek spraw w kategorii spraw o czasie trwania powyżej 3 miesięcy, lecz jednocześnie wzrósł w przypadku spraw w przedziale od 3 do 6 miesięcy oraz powyżej roku. Trzeba jednak dodać, że miało na to wpływ osłabienie stanu kadrowego rudzkiej prokuratury.

Analizując sposób zakończenia postępowań przygotowawczych w 2021 r. z ogólnej liczny 2737 spraw załatwionych bez odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego i załatwionych w inny sposób, do sądu skierowano wraz z aktem oskarżenia 1023 sprawy, 22 sprawy z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze i 28 wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Dokonując oceny wyników pracy osiągniętych na odcinku postępowania sądowego, należy stwierdzić, że w ubiegłym roku sądy osądziły 1085 osób, z których uniewinniono jedynie 8 osób, co stanowi 0,74% liczby osób oskarżonych do ogółu osądzonych. Jest to jeden z najniższych wyników w jednostkach prokuratury okręgu gliwickiego i zdecydowanie niższy niż średnia dla okręgu gliwickiego, który wynosi 1,41%. Ponadto po raz kolejny nie odnotowano prawomocnych uniewinnień w sprawach, w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Oceniając natomiast skuteczność apelacyjną należy stwierdzić, że wyniosła ona ponad 62% i w porównaniu z rokiem poprzednim była niższa o ponad 11%. W 2021 roku odnotowano dwie skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, z czego jedną sąd uznał za zasadną. Warto dodać, że odmówiono wszczęcia postępowań przygotowawczych w 1567 sprawach, umorzono postępowania w 1199 sprawach, z czego umorzono 131 spraw przeciwko osobie i 384 wobec niewykrycia sprawców. Liczba postępowań zawieszonych wyniosła 182.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter