Header decorative image
Kir Żałobny

W partnerstwie siła

W partnerstwie siła

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  zorganizował 8 grudnia w Gliwicach seminarium strategiczne „W partnerstwie siła” dla przedstawicieli 81 jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Związku.

Głównymi tematami była ocena aktualnego stanu wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce oraz w województwie śląskim, a także omówienie dalszych planów rozwojowych JST wchodzących w skład Związku. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


- Związek jako pierwszy w Polsce przystąpił do realnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przecierając, ale też wyznaczając ścieżki organizacji Instytucji Pośredniczącej ZIT i udziału w procedurze wyboru projektów. Związek jako IP ZIT ma też realny udział w decyzjach dotyczących wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dzięki wypracowaniu na poziomie roboczym stałej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego – podkreślił Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest największym, zarówno pod względem powierzchni jak i wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację ZIT (ponad 3 miliardy zł), Związkiem ZIT w Polsce. Obejmuje on swoim zasięgiem 81 jednostek samorządu terytorialnego i jest podzielony na 5 podregionów, tj.: podregion bytomski, podregion gliwicki, podregion katowicki, podregion sosnowiecki, podregion tyski.

Zróżnicowanie terytorialne Subregionu Centralnego było niewątpliwie sporym wyzwaniem, kiedy w roku 2013 rozpoczynały się pierwsze prace związane z przygotowaniem do realizacji ZIT. - Zaangażowanie szerokich grup członkowskich w proces decyzyjny było istotnym czynnikiem naszego sukcesu. W ramach Związku decyzje robocze zapadają w piętnastoosobowym Zarządzie, natomiast decyzje o charakterze strategicznym podejmowane są przez Walne Zebranie Członków. W ten sposób tworzy się szeroka sieć współpracy, która sprzyja wymianie informacji oraz budowaniu bazy wiedzy o potrzebach subregionu. Taki model pomaga budować zaufanie, które jest fundamentem dobrej współpracy. Bez niej nie udałoby się osiągnąć obecnej fazy zaawansowania. Czego dowodem jest m.in. zatwierdzenie Strategii ZIT Subregionu Centralnego jako pierwszej w kraju – dodaje Frankiewicz.

Podczas seminarium przedstawiciele liderów podregionów: Arkadiusz Chęciński – Prezydent Miasta Sosnowiec, Adam Neumann – Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, Małgorzata Domagalska – Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Miasta Katowice, Bożena Nowak - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Miasta Tychy oraz Izabela Domogała – Naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Miasta Bytom, zaprezentowali także kluczowe działania planowane do realizacji w ramach ZIT, charakteryzując jednocześnie każdy
z podregionów oraz podkreślając znaczenie wzajemnych powiązań i partnerskiej współpracy pomiędzy JST.

Na zakończenie uczestnicy seminarium przedyskutowano przygotowania do powołania związku metropolitarnego na obszarze Metropolii Górnośląskiej, sposób jego organizacji, zasięgu oraz obszary działań, którymi będzie się zajmował.

Miasto Ruda Śląska planuje zrealizować w ramach ZIT  projekty min. z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, rewitalizacji obszarów zdegradowanych, niskoemisyjnego transportu miejskiego czy szkolnictwa zawodowego. Pierwszy wniosek w ramach ZIT został już złożony i dotyczył adaptacji lokali na mieszkania socjalne. Kolejne wnioski będą dotyczyć efektywnego oświetlenia ulicznego i termomodernizacji placówek oświatowych. W sumie miasto planuje pozyskać środki w wysokości ok. 120 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter