Kir Żałobny

Unijne środki na edukację zawodową i samozatrudnienie

Unijne środki na edukację zawodową i samozatrudnienie

Do Rudy Śląskiej trafi ponad 8 mln zł z funduszy unijnych na wsparcie szkolnictwa zawodowego oraz promocję samozatrudnienia. Projekty, którym przyznano dofinansowanie w rozstrzygniętych ostatnio konkursach, będą realizowane przez 5 zespołów szkół oraz instytucje otoczenia biznesu - Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” i Śląski Inkubator Przedsiębiorczości.

- Środki z Unii Europejskiej są szczególnie cenne teraz, kiedy pandemia koronawirusa wstrząsnęła gospodarką. W obliczu tych trudności nie do przecenienia są działania, które przygotowują uczniów do lepszego funkcjonowania na rynku pracy, jak i kierowane są do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Zespoły Szkół nr 1, 2, 3, 5 i 7 będą realizować projekt „Nowoczesna kadra - przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej”. – Jest on skierowany do 263 uczniów oraz 31 nauczycieli kształcenia zawodowego z tych placówek – mówi Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty w rudzkim Urzędzie Miasta. – Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb przeprowadzoną jesienią 2019 roku i zakłada organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i kursów zawodowych dla uczniów. Natomiast nauczyciele będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji poprzez udział w studiach podyplomowych czy kursach doskonalących – informuje. Wartość projektu to 1 961 490 zł, a dofinansowanie wyniesie 1 863 415 zł.

Partnerem w realizacji wspomnianego przedsięwzięcia będzie Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. Sama RAR również aktywnie pozyskuje środki unijne i właśnie przyznano jej 1 875 784,60 zł na wart 1 942 968 zł projekt z zakresu promocji samozatrudnienia, zatytułowany „Rozwój, firma, sukces!”. Adresowany jest on do 26 osób powyżej 30. roku życia z subregionu centralnego województwa śląskiego, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej i które należą do poszczególnych grup: osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo, imigranci, repatrianci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący oraz osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz cywilno-prawnych.

- Projekt polega na kompleksowym wsparciu osób mających zamiar założyć działalność gospodarczą – mówi Paweł Knop, dyrektor Biura Projektów RAR „Inwestor”. - Każdy z uczestników przejdzie szkolenia z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, otrzyma też jednorazowe finansowe wsparcie inwestycyjne w wysokości 23 050 zł oraz dodatkowe wsparcie finansowe pozwalające pokryć bieżące wydatki związane z działalnością przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy w wysokości ok. 2800 zł netto miesięcznie – podaje. Nabór do projektu przewidziany jest na październik 2020 r. Rozpoczynanie działalności przez uczestników oraz otrzymywanie wsparcia finansowego planuje się od stycznia 2021 r.

W konkursie dotyczącym promocji samozatrudnienia dofinansowanie przyznano również Śląskiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości Sp. z o.o. To aż 4 345 974,92 zł na projekt „Dotacja na start w biznesie”, który w sumie kosztować będzie 4 498 473,17 zł. Jest on przeznaczony dla 63 uczestników z subregionu centralnego województwa śląskiego, powyżej 30. roku życia pozostających bez zatrudnienia, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych, ubogich pracujących oraz imigrantów i reemigrantów, a także osób odchodzących z rolnictwa w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. - Projekt obejmuje wsparcie szkoleniowe na etapie poprzedzającym założenie firmy, wsparcie oficera dotacyjnego przy technicznym wypełnianiu biznesplanu, przyznanie środków finansowych na rozwój działalności, a także finansowe wsparcie pomostowe przez 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej – wylicza Joanna Sochacka, prezes Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Warto dodać, że Inkubator podpisał właśnie umowę na dofinansowanie projektu „Szansa na (samo)zatrudnienie”, przyznane w konkursie rozstrzygniętym w czerwcu br. W tym przypadku unijne środki wynoszą 1 696 505,88 zł. Celem przedsięwzięcia jest złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie poprzez wsparcie 30 pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Udzielona zostanie im pomoc w nabyciu nowych kwalifikacji zawodowych, uaktualnieniu lub poszerzeniu posiadanych kwalifikacji i dostosowaniu ich do potrzeb lokalnego rynku pracy lub w podjęciu samozatrudnienia w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2022r. – Mówimy tu o wsparciu doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa, warsztatach aktywizacyjnych, szkoleniach zawodowych, szkoleniach na etapie poprzedzającym założenie firmy, przyznaniu środków finansowych na rozwój działalności, a także finansowym wsparciu pomostowym przez 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności – zaznacza Joanna Sochacka.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” są spółkami miejskimi. W pierwszym przypadku miasto Ruda Śląska ma 100% udziałów, w drugim jest większościowym udziałowcem.

Władze Rudy Śląskiej od lat aktywnie zabiegają o środki zewnętrzne. – Pieniądze z Unii Europejskiej to znaczące wsparcie dla budżetu miasta. Dlatego kładziemy duży nacisk na maksymalne wykorzystanie możliwości ubiegania się o dofinansowanie – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. - W tym roku przyznano nam już dofinansowanie o łącznej wartości prawie 6,7 mln zł, a nie są do tego wliczane projekty spółek, jak te Rudzkiej Agencji Rozwoju czy Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursów, w których w sumie możemy otrzymać ponad 23 mln zł – dodaje.

Logotypy funduszy

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter