Kir Żałobny

Unijne miliony na wspieranie rodzin

Unijne miliony na wspieranie rodzin

W sumie 2,4 mln zł otrzyma Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej i Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza na projekty z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych. Środki będą pochodziły z dotacji unijnej. Przyznane obu instytucjom pieniądze zostaną przeznaczone na działania z zakresu wspierania rodzin oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił wyniki konkursu „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregionu Centralnego”. W sumie dofinansowaniem objętych ma być 29 projektów, w tym dwa z Rudy Śląskiej. Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej "Ruda Śląska dla rodzin" uzyskał dofinansowanie w kwocie 1,2 mln zł. Jego realizacja zaplanowana jest od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2022 roku. Będzie on adresowany do 64 osób zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem. Planowane działania zakładają rozwój usług społecznych poprzez zaangażowanie asystentów rodzin, psychologów, pedagoga i logopedy. - Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania rodzin, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich. Grupy docelowe to rodziny wieloproblemowe, w których oprócz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego występują inne dysfunkcje, np. bezrobocie, bierność zawodowa, niepełnosprawność czy długotrwała choroba - mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza na swój projekt "Idź dalej! Rozwój usług społecznych na rzecz młodzieży i rodzin w Rudzie Śląskiej" również otrzymało dofinansowanie w kwocie 1,2 mln zł. Działania mają potrwać do końca 2021 roku i objąć swym zasięgiem 150 osób mieszkających w dzielnicach, gdzie występuje kumulacja zjawisk związanych z wykluczeniem społecznym. - Projekt dedykowany jest młodzieży i rodzinom - mówi Alina Szulirz, przewodnicząca Stowarzyszenia. - Dla młodych rozszerzymy ofertę w klubach o ciekawe warsztaty, wyjazdy, codzienną pomoc w nauce i możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa, dla tych, którzy go potrzebują. Bardzo ważną kwestią w tym projekcie jest również przygotowywanie młodych do wolontariatu i rozwijanie umiejętności liderskich. W tym celu będziemy rozpoczynać wraz z nimi inicjatywy dla mieszkańców naszego miasta – dodaje. Rodzinom w projekcie dedykowane będą warsztaty, zajęcia rozwijające pasje oraz pomoc terapeutów, tam, gdzie jest ona niezbędna. - Chcemy wzmacniać potencjał rodziców  i całych rodzin – tłumaczy Alina Szulirz.

Stowarzyszenie od lat prowadzi działania mające na celu pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem w każdym wieku. Jest realizatorem projektów: "SOS dla seniorów w Rudzie Śląskiej" i „Dom Ubogich - program reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - II edycja”.

Do wsparcia w ramach rozstrzygniętego konkursu wybrano 29 projektów. Zostaną one dofinansowane łączną kwotą ponad 35 mln zł, pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Warto dodać, że w minionym roku przez Miasto Ruda Śląska zostało złożonych 37 wniosków o dofinansowanie zewnętrzne. Pozytywnie ocenionych oraz przyjętych do realizacji zostało 32. Zawarte umowy gwarantują dofinansowanie na poziomie prawie 80 mln zł. Kolejne 9 wniosków czeka na ocenę oraz wyniki weryfikacji.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter