Header decorative image
Kir Żałobny

Unijne miliony na walkę z bezrobociem

Unijne miliony na walkę z bezrobociem

Ponad 30 mln zł pozyskał od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej rudzki Powiatowy Urząd Pracy na realizację ponad 50 projektów wzmacniających sferę zatrudnienia i przedsiębiorczości. Dzięki tym działaniom Ruda Śląska może pochwalić się jedną z najniższych stóp bezrobocia w regionie.

- Wprawdzie w ubiegłym roku liczba bezrobotnych w mieście zwiększyła się w stosunku do 2011 r., ale jest to związane z ogólnokrajową tendencją, spowodowaną skutkami kryzysu gospodarczego. Cały czas jednak stopa bezrobocia w naszym mieście utrzymuje się wyraźnie poniżej średniej krajowej i wojewódzkiej – podkreśla Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Na koniec 2012 roku stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej wynosiła 9%, przy 13,4% dla całego kraju i 11,1% dla województwa.

Rudzki PUP wspiera zarówno osoby bezrobotne, jak i współpracujących z nim przedsiębiorców. – Nasze działania opieramy na szerokim partnerstwie, m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, instytucjami szkoleniowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Pozwala to na wielowymiarową i kompleksową aktywizację bezrobotnych – mówi Iwona Woźniak-Bagińska. - Współpracujemy również z Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości, Śląskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym oraz Rudzką Agencją Rozwoju INWESTOR – dodaje.

Priorytetem działań PUP jest współpraca z pracodawcami, ponieważ umożliwia aktywizację zawodową osób w trudnej sytuacji na rynku pracy. Finansowe wsparcie dla pracodawców obejmuje organizację prac interwencyjnych, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, organizację staży oraz refundację składki ZUS. - Wspieramy pracodawców w procesie rekrutacji i selekcji, opracowując profil kandydata na stanowisko pracy. Nasi pośrednicy pracy osobiście odwiedzają pracodawców, informując o aktualnej ofercie, służą również pomocą przy procesie konstruowania i zgłaszania ofert pracy. Organizujemy również szkolenia indywidualne i grupowe, w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracodawców, zainteresowanych zatrudnieniem konkretnych, kompetentnych osób – wylicza Danuta Hein z rudzkiego PUP.

Wsparcie przedsiębiorczości to nie tylko pomoc dla pracodawców o ugruntowanej pozycji, ale również dla osób bezrobotnych, które chciałyby założyć własną firmę. Oferowane są im m.in. indywidualne konsultacje z zakresu przedsiębiorczości, jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz możliwość uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach klubu networkingowego.

- Klub networkingowy stanowi ewenement, wyróżniający nas wśród wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy – mówi Danuta Hein. - Pomysł organizacji cyklicznych spotkań z ekspertem, kierowanych w stronę właścicieli firm, które powstały przy naszym udziale, pojawił się w trakcie jednej z edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – dodaje. Przedsiębiorcy zostali zaproszeni do udziału w warsztatach networkingowych - uczących budowania biznesowej sieci kontaktów. Pomysł się sprawdził, dlatego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy cyklicznie organizowane są kolejne warsztaty, prowadzone przez cenionych ekspertów.

Od stycznia 2011 roku, w odpowiedzi na sugestie przedsiębiorców, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej prowadzone są także indywidualne konsultacje z zakresu przedsiębiorczości. Chętne osoby - zarówno te, które zainteresowane są założeniem własnej firmy, jak i właściciele przedsiębiorstw już funkcjonujących - mają okazję otrzymania informacji na temat źródeł pozyskania środków na uruchomienie działalności oraz jej rozwój.

Rudzki PUP duży nacisk kładzie na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Od 2004 roku udało się zdobyć 30,5 mln zł na realizację ponad 50 projektów. Jednym z realizowanych obecnie jest „Zacznij od dziś. Projekt aktywizacji osób bezrobotnych”, którego adresatami są bezrobotni zarejestrowani w urzędzie, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rudzkim rynku pracy. Aktualnie trwa rekrutacja do pierwszej tury tegorocznych staży, które rozpoczną się 25 lutego. W projekcie zaplanowano ponadto dotacje na działalność gospodarczą oraz refundacje doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

We współpracy z instytucjami z Turcji, Wielkiej Brytanii i Niemiec od sierpnia 2012 roku realizowany jest projekt w ramach unijnego programu „Uczenie się przez całe życie”, pozwalający na poznanie pozytywnych europejskich przykładów wspierania grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwój współpracy w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Innym międzynarodowym przedsięwzięciem jest „PI-PWP Replikator”, którego liderem jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa. Celem tego projektu jest opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie w Polsce zaawansowanych inkubatorów nowego typu (Replikatorów). Mają one tworzyć przedsiębiorstwa społeczne (głownie spółdzielnie socjalne) zatrudniające osoby szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym (np. niepełnosprawne) i działające m.in. na zasadzie franszyzy społecznej w oparciu o przetestowane modele biznesowe.

W marcu tego roku rozpocznie się projekt „50+ powodów do zatrudnienia”. Bezrobotni po 50. roku życia otrzymają zindywidualizowaną pomoc. Wezmą udział w szkoleniach, wybranych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz w stażach, które pomogą w adaptacji na rynku pracy, a także zostaną objęci wsparciem psychologicznym i doradztwem.

- Realizując nasze zadania w tym roku nadal będziemy aplikować o środki unijne na nasze projekty – zapewnia dyrektor Woźniak-Bagińska. – Weźmiemy także udział w cyklicznych wydarzeniach, jak Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Światowy Tydzień Networkingu oraz Ogólnopolski Tydzień Kariery – dodaje.

W styczniu i lutym br. z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej skorzystało 10 901 osób. W ubiegłym roku do urzędu zgłoszono 2400 wolnych miejsc zatrudnienia, z czego 1052 w Rudzie Śląskiej. Na koniec grudnia 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej zarejestrowane były 4242 osoby bezrobotne, w tym 2512 kobiet. Bez prawa do zasiłku było 3597 z nich (2144 kobiety), 908 nie ukończyło 25. roku życia (556 kobiet), a 301 to niepełnosprawni (176 kobiet).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter