Header decorative image
Kir Żałobny

Ulgi dla dłużników

Ulgi dla dłużników

Korzystniejsze ulgi dla dłużników sposobem na większą ich ściągalność. Rada Miasta, na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic, wprowadziła dziś nowe zasady udzielania ulg osobom mającym problemy ze spłatą należności wobec miasta. Uelastycznienie zasad udzielania ulg ułatwi dłużnikom spłacanie należności nie tylko wobec miasta, ale również jego jednostek organizacyjnych.

- Dbając o finanse miasta pamiętamy o tym, że niektórzy dłużnicy z przyczyn losowych potrzebują indywidualnego podejścia – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Dając im większe pole manewru pomagamy nie tylko im, ale też budżetowi, bo wzrasta szansa na ściągnięcie zaległości – dodaje.

Uchwała z 2010 roku, określająca szczegółowe zasady udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym wobec miasta i jego jednostek organizacyjnych zawierała ograniczenia. Zawarto w niej zasadę, że udzielenie ulgi następuje jednorazowo i dłużnik nie może ponownie wystąpić o nią dla danej należności, a okres spłaty długu rozłożonego na raty nie może przekroczyć 24 miesięcy.

W 2012 roku wprowadzono zmianę, wyłączającą te ograniczenia w stosunku do należności czynszowych i za media w mieszkaniach. – Uznano wówczas, że wcześniejszy zapis zamyka drogę dobrowolnej spłaty długu osobom, które nie pracują i mają niskie dochody, wobec których egzekucja komornicza nie będzie skuteczna – tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Doświadczenia w stosowaniu zmienionej uchwały wykazały, że warto uelastycznić zasady także dla innych cywilnoprawnych należności wobec miasta i jego jednostek. Dlatego po dzisiejszej zmianie dłużnik po 6 miesiącach będzie mógł wystąpić z kolejnym wnioskiem, będzie też można udzielić mu więcej niż jednego rodzaju ulgi.

Nawet w przypadku wspomnianych wcześniej osób istnieje możliwość, że po pewnym czasie ich sytuacja finansowa ulegnie poprawie – mówi Ewa Guziel. – Rośnie więc prawdopodobieństwo, że zaległość zostanie ściągnięta, chociaż w dłuższym okresie – podkreśla. Potwierdzają to doświadczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, które po zmianie z 2012 roku odnotowało 5% wzrost ściągalności długów.

Katalog możliwych do zastosowania ulg zawiera odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie należności na raty oraz umorzenie jej w całości lub części. Oprócz wymienionych w uchwale przypadków, kiedy należności mogą być umorzone z urzędu, ulg udziela się na wniosek dłużnika.

Ulg, w zależności od wysokości długu, udziela zarządca zasobu komunalnego, prezydent miasta samodzielnie lub prezydent miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji budżetu i przedsiębiorczości. Udzielenie ulg ma charakter uznaniowy i dopuszczalne jest nie więcej niż raz na 6 miesięcy. Można je zastosować w przypadkach uzasadnionych interesem społecznym lub ważnym interesem dłużnika, zwłaszcza gdy ściągnięcie należności zagraża egzystencji jego i najbliższej rodziny.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter