Header decorative image
Kir Żałobny

Ugoda na kaucję

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, proponowana kaucja po waloryzacji wynosić będzie 65% kwoty wyliczonej według poniższych zasad:

- porównanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (podstawa wymiaru emerytur i rent - dane Głównego Urzędu Statystycznego), z okresu kiedy wpłacona była kaucja z kwotą wpłaconej kaucji; wyznaczenie współczynnika, według którego obliczona zostanie kaucja zwaloryzowana,

- przemnożenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w roku poprzedzającym złożenie wniosku o waloryzację kaucji zabezpieczającej za lokal mieszkalny, podanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (podstawa wymiaru emerytur i rent), przez wyznaczony współczynnik.

 

Uchwałą z 19 lipca br., wprowadzającą zmiany do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2007 ? 2011, Rada Miasta określiła zasady waloryzacji kaucji za lokale mieszkalne wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. Według tych zasad obliczana będzie kwota proponowana mieszkańcom uprawnionym do zwrotu kaucji na drodze ugód pozasądowych.

 

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. nie rozstrzyga kwestii waloryzacji kaucji wpłaconych przez najemców przed 12 listopada 1994 r. Wobec znacznej utraty siły nabywczej pieniądza w latach ?90, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r. najemcy, którzy wpłacili kaucję przed wejściem w życie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych z1994 r., mogą występować do sądu o zmianę wysokości świadczenia pieniężnego.

 

Propozycja ugody pozwoli na zmniejszenie kosztów procesowych, wynagrodzenia pełnomocników procesowych oraz skróci czas oczekiwania na wypłatę kaucji.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter