Kir Żałobny

Stop przemocy w rodzinie

Stop przemocy w rodzinie

Ruda Śląska podejmie kolejne działania dotyczące zwalczania przemocy w rodzinie. Wczoraj, podczas sesji Rady Miasta, radni przyjęli program, który pozwoli na wdrażanie efektywnych i zintegrowanych działań w tym zakresie. Program realizowany będzie w latach 2021 – 2025 i jest kontynuacją inicjatyw realizowanych w latach 2015 – 2020.

- Przemoc domowa jest problemem dotykającym wielu rodzin. Tego zjawiska nie można lekceważyć  – podkreśla Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. - Każdego roku w Polsce odnotowuje się około 90 tysięcy osób, które doświadczają przemocy domowej. Są to przede wszystkim kobiety, ale również dzieci i mężczyźni. Dlatego tak ważna jest walka z przemocą i zapobieganie jej, a w szczególności ochrona osób nią dotkniętych – dodaje.

- Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ma przyczynić się do przeciwdziałania i zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie oraz zapobiegać jej skutkom – zaznacza Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Efektem działań zawartych w programie będzie m.in. udzielanie profesjonalnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz osobom stosującym przemoc, a także  zwiększenie kompetencji osób, które pomagają rodzinom dotkniętym przemocą. W ramach programu przewidywane są działania profilaktyczne i edukacyjne. Jego celem jest również zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie w naszym mieście – wylicza.

Monitorowanie programu odbywać się będzie na podstawie corocznego sprawozdania z wykonania zadań, w tym osiągniętych efektów, które będzie składane przez instytucje i organizacje powołane do przeciwdziałania przemocy w rodzinie do dnia 15 lutego roku następnego po roku sprawozdawczym. Oprócz MOPS-u zaangażowani są przede wszystkim: Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Policja, Straż Miejska, Prokuratura Rejonowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szpital Miejski, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym, placówki opiekuńczo–wychowawcze, Izba Wytrzeźwień, Wydział Oświaty, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, a także organizacje pozarządowe działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Warto podkreślić, że 2017 roku prokuratura w Rudzie Śląskiej nadzorowała 282 postępowania w związku z przemocą w rodzinie. W 2018 r. było 236, 2019 r. – 265, a w 2020 – 212 postępowań.

Z kolei liczba osób, wobec których zachodziło podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie wynosiła: w 2017r. – 278 kobiet, 20 mężczyzn i 255 dzieci, w 2018r. – 237 kobiet, 20 mężczyzn i 198 dzieci, w 2019r. – 212 kobiet, 26 mężczyzn i 153 dzieci, w 2020r. – 211 kobiet, 31 mężczyzn, 167 dzieci.

Przedstawiciele instytucji uprawnionych do wdrażania procedury poprzez spisywanie formularza „Niebieska Karta – A”  od 2017 r. do 2019 r. wdrożyli 498 nowych procedur „Niebieskie Karty”. W okresie tych trzech lat prowadzone były łącznie 894 procedury (w tym wszczęte w latach 2011-2019). Z zebranych danych za lata 2017-2019 wynika, że liczba prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” kształtowała się w następujący sposób: w 2017 r. – 340, w 2018 r.  – 288, w 2019  r. – 270, a w 2020r. – 275.

 

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter