Header decorative image
Kir Żałobny

Stop alkoholowi i narkotykom

Stop alkoholowi i narkotykom

Ponad 3 mln zł przeznaczy Ruda Śląska na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2022 roku. Rudzcy radni przyjęli właśnie program, który określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki i minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Jest on kontynuacją programów, które realizowane były w roku 2021 oraz w latach poprzednich.

- Używanie alkoholu oraz narkotyków powoduje duże szkody, które mają wpływ nie tylko na zdrowie człowieka, ale również wywierają negatywne skutki społeczne – zaznacza Mirosława Gamba, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska. - Dlatego tak niezwykle ważne jest podejmowanie licznych systematycznych i konsekwentnych działań profilaktycznych i terapeutycznych, przy wspólnym działaniu samorządu, instytucji oraz organizacji, które funkcjonują na terenie miasta i które będą zmierzały do ograniczenia stosowania używek – dodaje.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ruda Śląska na 2022 rok podejmowane będą m.in: działania profilaktyczne, socjalizacyjne i opiekuńczo-wychowawcze, pomocowe (pomoc pedagogiczna, socjalna, psychologiczna, terapeutyczna), a także z zakresu monitoringu i ewaluacji.

Warto dodać, że główne cele programu to przede wszystkim: rozwijanie istniejącego już systemu pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi i narkotykowymi oraz zmagającymi się z problemem przemocy, zmniejszenie szkód ekonomicznych, społecznych i psychologicznych spowodowanych używaniem alkoholu i narkotyków, a także ograniczanie picia alkoholu i spożywania środków psychoaktywnych wśród osób pełnoletnich oraz niepełnoletnich. Na tym jednak nie koniec. Program zakłada też inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć, które mają ukształtować odpowiednie wzorce konsumpcyjne, podejmowanie działań ograniczających zjawisko agresji wśród młodzieży oraz przemocy w rodzinie, promowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie dzieci i młodzieży wychowujących się w trudnych warunkach spowodowanych np. problemem alkoholowym czy przemocą w rodzinie.

- Działania podejmowane w ramach programu skierujemy przede wszystkim do dzieci, młodzieży i dorosłych  z grup ryzyka, a także do osób nadużywających alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin – zaznacza Mirosława Gamba. – Ale także do specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników służby zdrowia, środowisk abstynenckich i jednostek, które zajmują się pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi zmagającymi się z uzależnieniami – dodaje.

Realizacja programu będzie możliwa dzięki współpracy samorządu, placówek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej, policji, sądu i organizacji pozarządowych działających na rzecz profilaktyki oraz minimalizacji szkód wywołanych alkoholizmem i narkomanią. - Zaangażowane w program jednostki prowadzą i będą prowadzić różnego rodzaju akcje edukacyjne i zapobiegawcze, integrować osoby uzależnione i ich rodziny oraz prowadzić leczenie i rehabilitację – zaznacza Katarzyna Maćkowska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

W przedsięwzięciu wezmą udział także takie instytucje jak: Urząd Miasta Ruda Śląska (w szczególności Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych), Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, placówki wsparcia dziennego, Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Sąd Rejonowy, Izba Wytrzeźwień, Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej, organizacje pozarządowe.

Specjalistyczną pomoc świadczą również: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, Samopomocowe Grupy Wsparcia, pedagodzy szkolni. Miasto współpracuje też z Powiatowym Urzędem Pracy, placówkami kulturalnymi, rudzkimi kościołami, domami pomocy społecznej oraz  klubami sportowymi.

Zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane są ze środków finansowych budżetu miasta, pochodzących z opłat z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środków własnych instytucji, organizacji pozarządowych i innych. Łączna wysokość środków, które mają zostać wykorzystane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii, to w sumie ponad 3,2 mln zł, w tym dysponentem przeszło 2, 6 mln zł jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, a ponad 560 tys. zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Wspomniany program jest częścią Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Natomiast zadania, które zostały w nim zawarte, są zadaniami własnymi gminy, wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter