Kir Żałobny

Środowisko pod ochroną

Środowisko pod ochroną

Ograniczenie hałasu, zwiększenie poziomu segregacji śmieci, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozbudowa sieci ciepłowniczej, termomodernizacje budynków czy budowa ścieżek rowerowych – to tylko niektóre założenia rudzkiego programu ochrony środowiska do 2018 roku. Dokument został przyjęty przez Radę Miasta. Głównym celem zapisanym w programie jest zrównoważony rozwój miasta, sprzyjający poprawie stanu środowiska i adaptacji do zmian klimatu.

- Wszyscy wiemy, jaki jest stan środowiska, zwłaszcza jakość powietrza, w naszym regionie i innych zurbanizowanych rejonach kraju – mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Mamy nadzieję, że zawarte w opracowanym przez nas programie działania pozwolą poprawić sytuację w Rudzie Śląskiej, szczególnie jeśli uda nam się zaangażować do realizacji tegoż programu mieszkańców – dodaje.

Program określa cele i kierunki działań w 13 obszarach. Jednym z najistotniejszych jest klimat i powietrze. – Poprawę jakości powietrza chcemy osiągnąć w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną i odnawialne źródła energii – mówi Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM. – Działania w tym zakresie to m.in. ograniczanie zużycia energii i emisji szkodliwych substancji w budynkach miejskich, zwiększanie konkurencyjności ofert transportu zbiorowego, podnoszenie udziału odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, rozbudowa sieci ciepłowniczej, rozwój transportu rowerowego czy promowanie odnawialnych źródeł energii – wylicza.

Kolejny ważny obszar to gospodarka odpadami. – Konieczne jest zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu, szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury – mówi Ewa Wyciślik. – Oprócz poprawy działania samego systemu selektywnej zbiórki odpadów istotna jest tu również dalsza edukacja i promowanie właściwych zachowań w tym zakresie – podkreśla.

W ramach gospodarki wodno-ściekowej modernizowana i rozbudowywana będzie kanalizacja sanitarna i deszczowa, w celu zwiększenia dostępu mieszkańców do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków oraz oczyszczalni ścieków. Ochrona zasobów i jakości wód obejmować będzie m.in. kontrolę przestrzegania przez podmioty w mieście warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Program odnosi się również do kwestii zmian klimatu i zagrożeń środowiskowych, zakładając opracowanie dla miasta planu adaptacji do takich zmian i rozbudowę systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, w tym stworzenie systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania tych zagrożeń. Kolejny obszar to klimat akustyczny. - Ograniczenie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego ma być osiągnięte m.in. przez poprawę systemu komunikacji publicznej na czele z budową centrum przesiadkowego, zwiększenie funkcjonalności oraz udrożnienie układu sieci dróg publicznych czy rozwój transportu rowerowego – mówi Ewa Wyciślik.

Pozostałe obszary objęte programem to: zasoby przyrodnicze, tereny poprzemysłowe i zdegradowane, promieniowanie elektromagnetyczne, zasoby geologiczne, gleby, poważne awarie przemysłowe oraz edukacja ekologiczna.

Konieczność dalszego inwestowania w działania z zakresu ochrony środowiska wskazuje raport z realizacji poprzedniej edycji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, obejmującej lata 2011 – 2014. Według raportu poprawy wymaga zwłaszcza jakość powietrza. – To trudny problem, z którym boryka się wiele miast – mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Jako miasto bardzo aktywnie działamy w tym zakresie, co pokazuje chociażby wykazany w raporcie fakt, że planowane inwestycje zrealizowaliśmy z nawiązką – podkreśla.

Ważnym aspektem działań proekologicznych realizowanych w Rudzie Śląskiej są termomodernizacje. W ciągu ostatnich 5 lat w mieście poddano kompleksowej termomodernizacji 22 miejskie obiekty (większość z nich to szkoły i przedszkola). W 12 z nich zamontowano urządzenia do monitorowania zużycia energii. Wartość tych inwestycji to około 42 mln zł. Na realizację części ze wspomnianych przedsięwzięć miasto otrzymało ponad 2,2 mln zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na ten cel Fundusz udzielił też gminie preferencyjnych pożyczek, których wartość wyniosła ponad 9,8 mln zł.

W sierpniu ubiegłego roku władze Rudy Śląskiej przyjęły Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. W ciągu najbliższych kilku lat w znaczący sposób ma on poprawić jakość powietrza w mieście. Zgodnie z założeniami proekologiczne działania mają zredukować emisję CO2 w Rudzie Śląskiej o 25 tys. ton. Dokument umożliwia również sięgnięcie po unijne pieniądze na ograniczenie niskiej emisji i poprawę efektywności energetycznej. Przypomnijmy również, że wraz z początkiem sezonu grzewczego rudzka Straż Miejska rozpoczęła wzmożone kontrole dotyczące spalania śmieci w domowych piecach.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter