Header decorative image
Kir Żałobny

Środki z PFRONu podzielone

 Środki z PFRONu podzielone

Prawie 5,5 mln zł wpłynie do budżetu miasta z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ubiegłym roku było to ok. 4,9 mln zł, a rok wcześniej ok. 4,3 mln zł. Największa pula jak zwykle przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej, uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Miasto otrzymuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości wyliczonej na podstawie algorytmu. – Choć w tym roku otrzymamy więcej środków niż w poprzednim, to obawiam się, ze względu na inflację nie będziemy mogli zrealizować wszystkich wniosków - zaznacza Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta ds. społecznych.

Największą kwotę, ponad 3,6 mln zł, zabezpieczono na dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przeznaczonego dla 130 osób. Z kolei 600 tys. zł przeznaczonych będzie na dofinansowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, a na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zadeklarowano 500 tys. zł. Ponad 550 tys. zł przeznaczonych będzie na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Tak samo jak w ubiegłym roku 100 tys. zł będzie rozdysponowanych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnościami.

Część przyznanych środków będzie przeznaczona na aktywizację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. I tak 68 tys. zł zarezerwowano na dofinansowanie dla osób, które podejmą działalność gospodarczą, rolniczą lub założą spółdzielnię socjalną. Nieco ponad 3 tys. zł dedykowano na zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Z kolei na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zarezerwowano blisko 29 tys. zł.

Przypomnijmy, że podział środków zatwierdza Rada Miasta po zaopiniowaniu go przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Realizacja dofinansowań następuje poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast środki finansowe z zakresu rehabilitacji zawodowej przekazywane są do Powiatowego Urzędu Pracy.

- Liczba wniosków złożonych w bieżącym roku w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym jest zdecydowanie większa – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. W ubiegłym roku skierowano do MOPS-u 182 wnioski o turnusy rehabilitacyjne, a obecnie jest ich już 285. Wniosków w sprawie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wpłynęło 39, gdy w roku 2022 było ich 13. O zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wpłynęło w tym roku 207 wniosków, przy 147 w ubiegłym. - Dużo wyższe są także kwoty dofinansowań, o które wnioskują osoby z niepełnosprawnościami, co z kolei wynika ze znacznego wzrostu cen. Dlatego też szukamy innych możliwości finansowania działań na rzecz osób, które potrzebują wsparcia – dodaje dyrektor MOPS.

Rudzki MOPS realizuje m.in. programy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”, które są finansowane z Funduszu Solidarnościowego. Na ich wykonanie miasto otrzymało w tym roku w sumie prawie 2 mln zł. Usługi świadczone w ramach tych programów są bezpłatne i ściśle dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie prowadzone  jest postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia realizatorów programów. Przewidywany termin rozpoczęcia ich realizacji to 1 maja br.

Warto też wspomnieć o programie „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W ramach programu osoby z niepełnosprawnościami mogą starać się o pomoc np. w zakupie wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym, protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne czy zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Można także otrzymać pomoc, by uzyskać prawo jazdy lub np. wsparcie w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu lub pod inną tego typu opieką).

Warto dodać, że w ubiegłym roku Rada Miasta Ruda Śląska przyjęła plan działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. To 6. edycja programu, który będzie realizowany do 2030 roku. Program ma pomóc w konstruowaniu najlepszych rozwiązań, wdrażaniu skutecznych działań i tworzeniu odpowiednich warunków, by wszystkie osoby mogły żyć samodzielnie i jak najszerzej uczestniczyć w życiu społecznym. Dokument ma charakter otwarty, może być uzupełniany o nowe zadania, w ramach których będzie możliwe sięganie po projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych.

W 2022 roku Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wydał 3023 orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności osobom dorosłym oraz 442 osobom poniżej 16. roku życia.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter