Kir Żałobny

Środki z PFRON rozdzielone

Środki z PFRON rozdzielone

Ponad 3 mln zł otrzymała Ruda Śląska z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z tej kwoty ponad 2 mln zł zostanie przeznaczone na tegoroczną działalność warsztatów terapii zajęciowej, a 900 tys. zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Dzięki tym środkom będą one mogły m.in. ubiegać się o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci czy zakupu przedmiotów ortopedycznych. Część pieniędzy zostanie też przeznaczona na likwidację barier architektonicznych.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał miastu środki na 2016 r. w wysokości 3 043 094 zł. Kwotę tę ustalił Zarząd PFRON na podstawie rozporządzenia o algorytmie. Jest to specjalny wzór, według którego Fundusz oblicza środki dla poszczególnych miast. Co za tym idzie, władze samorządowe nie mają wpływu na wysokość dotacji. Na poziomie gminy środkami z zakresu rehabilitacji zawodowej dysponuje Powiatowy Urząd Pracy, natomiast z zakresu rehabilitacji społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego mieszkańcy powinni kierować swoje wnioski. – Niestety, środki, które co roku otrzymujemy, nie są wystarczające na realizację wszystkich wniosków o dofinansowanie składanych przez indywidualne osoby niepełnosprawne – podkreśla Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Z przekazanych Rudzie Śląskiej funduszy 2 mln zł z góry przeznaczone jest na działalność warsztatów terapii zajęciowej. Określenie zadań, na które mają zostać przeznaczone pozostałe pieniądze, następuje na podstawie uchwały Rady Miasta, po zaopiniowaniu przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Podział ten zaakceptowali na ostatniej sesji rudzcy radni. W ten sposób blisko 600 tys. zł będzie przeznaczone na koszty dofinansowania do zakupu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych. Dzięki tym środkom osoby niepełnosprawne będą mogły zakupić min. wózki inwalidzkie, pieluchomajtki, cewniki, aparaty na bezdech, aparaty słuchowe czy też systemy FM. Na dofinansowanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zaplanowano z kolei 188 tys. zł. Likwidacja barier architektonicznych pochłonie zaś 100 tys, a dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 45 tys. zł. Na rehabilitację zawodową przeznaczone zostały środki w wysokości ponad 30 tys. zł.

Dla porównania w ubiegłym roku na środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny przeznaczono prawie 500 tys. zł, a na turnusy rehabilitacyjne ponad 350 tys. zł, na likwidację barier architektonicznych około 63 tys. zł, natomiast na sport, kulturę, turystykę i rekreację osób niepełnosprawnych - 30 tys. zł.

- Obecnie na realizację oczekują wnioski dotyczące likwidacji barier architektonicznych złożone jeszcze w 2014 r. – zauważa Krystian Morys. – Brakowało również pieniędzy na dopłaty do środków pomocniczych, dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się na zwiększenie puli na te właśnie działania – tłumaczy dyrektor MOPS. 

Warto zaznaczyć, że od 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd”. Dzięki udziałowi w programie osoby niepełnosprawne, przede wszystkim ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których niepełnosprawność spowodowana jest uszkodzeniem narządu ruchu lub wzroku, mogą otrzymać specjalne dofinansowanie. Jest ono przyznawane na oprzyrządowanie samochodu, uzyskanie prawa jazdy kat. B, zakup sprzętu elektronicznego, protez, czy też na naprawy wózka o napędzie elektrycznym. Ponadto osoby niepełnosprawne aktywne zawodowo, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, jeżeli są rodzicami lub opiekunami dziecka uczęszczającego do żłobka lub przedszkola, mogą uzyskać dofinansowanie do opłat, które ponoszą za pobyt dziecka w placówce. Najważniejszą grupą beneficjentów programu „Aktywny Samorząd” są osoby niepełnosprawne, kontynuujące naukę na poziomie wyższym, studiujące w systemie dziennym lub zaocznym, jak również kontynuujące naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Do 15 kwietnia trwa nabór wniosków tych osób na udzielenie dofinansowania do semestru letniego roku akademickiego  2015/2016.

Ruda Śląska prowadzi wiele działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. W ubiegłym miesiącu Rada Miasta uchwaliła Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Integracji ze Społeczeństwem „Miasto przyjazne niepełnosprawnym”. Zawiera on 41 projektów, z których 17 jest nowych, a pozostałe stanowią kontynuację działań prowadzonych już wcześniej. – Kontynuowane będą projekty zarówno twarde, czyli dotyczące infrastruktury, jak i miękkie – mówi Halina Ignor, pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych. Nową inicjatywą jest m.in. lokalny informator dla osób niepełnosprawnych, klub absolwenta, organizacja Olimpiady Zdrowia, turnieju piłki nożnej szkół specjalnych Rudy Śląskiej i miast ościennych, czy śląskiego jubileuszu 25-lecia edukacji integracyjnej. Program zakłada również budowę sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie, rozbudowę ogrodu sensorycznego przy Szkole Życia, likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 oraz wspieranie działalności Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Trzeba zaznaczyć, że Ruda Śląska ma dobrze rozwiniętą sieć placówek i ośrodków wsparcia osób niepełnosprawnych. W mieście działają też organizacje pozarządowe, które ich wspomagają.

Liczba osób niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej co roku wzrasta. W 2015 roku Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał 3105 orzeczeń u osób powyżej 16. roku życia oraz 569 orzeczeń u dzieci poniżej 16. roku życia. Najliczniejszą grupę spośród dorosłych niepełnosprawnych stanowią osoby ze schorzeniami narządu ruchu (1020 orzeczeń), następną przyczyną niepełnosprawności są choroby układów oddechowego i krążenia (558 orzeczeń). U dzieci przed 16. rokiem życia najwięcej orzeczeń wydano z powodu chorób układów oddechowego i krążenia (197 orzeczeń) oraz z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (89 orzeczeń).

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosiła na koniec marca 2011 r. prawie 4,7 mln i stanowiła 12,2% ludności kraju (14,3% w 2002 r.). Udział mężczyzn wśród osób niepełnosprawnych wynosił 46,1%, a kobiet 53,9%. W Rudzie Śląskiej wg danych NSP 2011 liczba osób niepełnosprawnych prawnie wynosiła 10 257 osób.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter