Header decorative image
Kir Żałobny

Spotkanie z nauczycielami

W dniu 24 marca br. w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej miało miejsce spotkanie Prezydent Miasta pani Grażyny Dziedzic z nauczycielami rudzkich placówek oświatowych.

Prezydent Miasta przedstawiła rudzkim pedagogom sytuację finansową miasta, odniosła się do najczęściej poruszanych w ostatnim czasie tematów dotyczących oświaty w naszym mieście oraz odpowiadała na pytania wystosowane przez biorących udział w spotkaniu. Informacji udzielali również p.o. Dyrektora MZOPO pani Grażyna Jaszczyk oraz Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska pan Kazimierz Myszur.

Jeszcze w kampanii wyborczej powtarzałam, że wszelkie decyzje chcę podejmować poprzez konsultacje i dialog, na tym polega społeczeństwo obywatelskie – rozpoczęła spotkanie Grażyna Dziedzic. Pani Prezydent przedstawiła obecną sytuację finansową miasta oraz merytorycznie ustosunkowała się do kwestii zadłużenia, także w odniesieniu do zmian reorganizacyjnych dotyczących rudzkich placówek oświatowych. Zapewniła, że wbrew obawom i pogłoskom nie będą tworzone zespoły szkół, chyba że dyrektorzy oraz kadra placówek, które będą chciały się połączyć, wyrażą taką chęć. Inicjatywy, które będą miały pozytywny wpływ na nauczanie oraz pozwolą na wprowadzenie oszczędności w budżecie miasta będą wspierane przez Zarząd Miasta. Odnosząc się do tematu zatrudnienia Prezydent Miasta powiedziała: dołożę wszelkich starań, żeby trudna sytuacja finansowa nie przełożyła się na zmniejszenie liczby stanowisk nauczycielskich w naszych szkołach. Jednocześnie zwróciła uwagę na fakt, że rządowe podwyżki płac nauczycieli obarczają finansowo samorządy.
Pani Prezydent zapewniła, że środki na tegoroczny fundusz socjalny przeznaczony na wypoczynek wakacyjny zostaną wypłacone w ratach i całość kwoty trafi do nauczycieli do końca sierpnia br. Podczas spotkania szeroko omawiana była kwestia remontów placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej. Pani Prezydent poinformowała, że przeprowadzono inwentaryzację potrzeb remontowych, ale ze względu na trudną sytuację finansową można zapewnić jedynie przeprowadzenie najpilniejszych prac, które zapewnią bezpieczeństwo uczniom i wychowawcom. Dlatego też wszystkie placówki zostały skontrolowane przez pracowników Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta, czego wynikiem jest lista najpilniejszych prac do wykonania w konkretnych budynkach. Powstaje wieloletni plan modernizacji i remontów placówek oświatowych.
Poruszona została również kwestia termomodernizacji budynków rudzkich szkół i przedszkoli. Przeznaczone zostaną środki na sporządzenie dokumentacji technicznej termomodernizacji tych budynków, które nie zostały jeszcze docieplone, a w przypadku tych placówek, które taką dokumentację już posiadają, planuje się wystąpić o środki pochodzące z funduszy unijnych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Spotkanie zakończyło się dyskusją i zadawaniem pytań skierowanych zarówno do Prezydent Miasta, jak i p.o. Dyrektor MZOPO i przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska. Dotyczyły one m.in. nowo powołanego Wydziału Oświaty Urzędu Miasta i likwidacji MZOPO, zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, powołanej w 2010 r. komisji ds. racjonalizacji wydatków w placówkach oświatowych oraz spotkań pracowników administracji z przedstawicielami rudzkich placówek oświatowych. Propozycja cyklicznych zebrań, których tematem będzie sytuacja szkół i przedszkoli z terenu Rudy Śląskiej została zaakceptowana przez Prezydent Miasta – termin kolejnego spotkania został wyznaczony na czerwiec br.
Na zakończenie Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podziękowała zebranych za przybycie i aktywny udział oraz wyraziła nadzieję, że poprzez dialog i wymianę pomysłów na najbardziej efektywne rozwiązania problemów, wypracowany zostanie właściwy model funkcjonowania oświaty w naszym mieście.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter