Kir Żałobny

Spotkanie on-line 29.04.2021 - podsumowanie

Spotkanie on-line 29.04.2021 - podsumowanie

Podczas pierwszego spotkania prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami w fomule on-line, związanej z trwającą pandemią koronawirusa, poruszono kilkadziesiąt tematów. Poniżej znajduje się podsumowanie pytań przesłanych e-mailem oraz zgłoszonych w komentarzach podczas spotkania w dniu 29 kwietnia 2021 r.

Pytania przesłane e-mailem

Zagadnienia ogólnomiejskie

Czy przeznaczenie środków z budżetu na sport w czasach problemów finansowych samorządów jest zasadne?
Sport to również jedno z zadań miasta, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży. Wychowankowie rudzkich klubów odnoszą wiele sukcesów.

Kto w mieście będzie odpowiadał za przekształcenie terenów po kopalniach i za przyciąganie nowych inwestorów? Co ma powstać na tych terenach? Czy miasto współpracuje ze specjalistami, którzy wspomagali inne regiony pogórnicze? Czy w planach są wizyty w rejonach, które odeszły od węgla?
Tereny pogórnicze nie są własnością miasta. Częścią z nich zarządza Spółka Restrukturyzacji Kopalń, a ich przejęcie i zagospodarowanie to proces wieloletni. W mieście działa zespół ds. obsługi inwestora, w skład którego wchodzą pracownicy kilku wydziałów urzędu miasta. Miasto współpracuje z różnymi instytucjami, jak np. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych czy Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH). Przykładem korzystania z europejskich praktyk jest wizyta w Zagłębiu Saary w 2017 r.

Jak wygląda kwestia wykupu mieszkań w Rudzie Śląskiej? Czy miasto podpisało już umowę z nowym rzeczoznawcą?
14.08.2020 r. miasto zaprzestało sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Wnioski złożone do 13.08.2020 r. są realizowane na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Miasta. Trwa procedura wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego, z którym zostanie podpisana umowa na sporządzanie operatów szacunkowych określanych wartość nieruchomości.

Czy w mieście pojawi się w najbliższych latach jakaś szkoła, która będzie podchodziła do nauczania dzieci na miarę XXI wieku?
Każda rudzka szkoła w procesie dydaktycznym wykorzystuje nowoczesne metody i techniki pracy. Przed wybuchem pandemii realizowanych było wiele interesujących projektów europejskich, obecnie mimo ograniczeń uczniowie także mogą brać udział w różnych działaniach.

Czy istnieje kompleksowy plan dotyczący ścieżek rowerowych?
Taki plan został przedstawiony w „Studium transportowym wraz z planem zrównoważonej mobilności miejskiej”. Wiele ze wskazanych tras powstaje w ramach remontów kapitalnych dróg lub budowy nowych.

Czy jest szansa, aby miasto zorganizowało prawdziwy wybieg dla psów z ogrodzonym terenem?
Niestety miasto nie jest w stanie zrealizować wszystkich inwestycji, których oczekują mieszkańcy. Tego typu zadania mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy sami doskonale wiedzą, w którym miejscu potrzebny jest taki wybieg. Bardzo ważne, żeby przy zgłaszaniu inwestycji dokładnie określić, co powinna ona obejmować.

Czy zgłoszenia w module zgłoszeń publicznych będą podejmowane?
Aktualnie usuwana jest awaria modułu zgłoszeń publicznych, funkcjonującego w ramach Publicznego Systemu Informacji Publicznej, przez którą zgłoszenia nie trafiały do poszczególnych komórek odpowiedzialnych za daną sprawę.

Czy miasto zamierza utworzyć strefę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną?
W 2018 r. uległy zmianie przepisy dotyczące tworzenia nowych stref ekonomicznych i cała Polska stała się strefą ekonomiczną. Każdy przedsiębiorca może otrzymać pomoc strefy ekonomicznej po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie. Zmiana przepisów uniemożliwiła wprawdzie miastu włączenie do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości przy ulicach Chorzowskiej oraz ks. L. Tunkla i Bałtyckiej, ale pozwoliła uzyskać przedsiębiorcom z Rudy Śląskiej wsparcie w wysokości ponad 10 mln zł.

Czy po modernizacji torowiska w Chebziu i Goduli pojedziemy tramwajem do Goduli, czy będziemy musieli zaczekać aż zakończą się prace w Szombierkach?
Po przeprowadzonych analizach podjęta została decyzja o utrzymaniu aktualnie obowiązującej organizacji komunikacji do momentu, gdy możliwe będzie wznowienie ruchu tramwajów na całym ciągu tej linii wzdłuż ul. Karola Goduli oraz ul. Frycza Modrzewskiego w Bytomiu. Wykonawca zadania po stronie Bytomia zadeklarował, że wznowienie ruchu tramwaju będzie możliwe na przełomie września i października br.

Kto jest zobowiązany do usuwania drzew, które mogą zagrażać bezpieczeństwu przechodniów? Kto ocenia stan drzew w mieście?
Za stan drzewostanu odpowiada jego posiadacz. Drzewa, które mogą zagrażać bezpieczeństwu przechodniów, rosnące na terenach należących do miasta i będące w systematycznym utrzymaniu, kwalifikowane są do usunięcia przez MPGM TBS. Dla pozostałych terenów zieleni miejskiej, kwalifikowania drzew do usunięcia dokonuje Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa UM. Po zakwalifikowaniu drzew do wycinki oraz po otrzymaniu decyzji zezwalającej na usunięcie, wycinką drzew zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej.

Bielszowice

Na jakim etapie jest sprawa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17?
Wykonawca, który zostanie wyłoniony w trwającym postępowaniu, będzie miał rok na realizację robót budowlanych. Według szacunków inwestycja będzie kosztować ponad 30 mln zł, przyznano na nią 4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Czy jest szansa na zagospodarowanie działki parkowej przy ul. Kokota między ul. Lelewela a ul. Wspólną?
Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ma symbol ZL1 (tereny leśne). Oznacza to, że inwestycja taka może być obecnie zrealizowana w tym miejscu w ograniczonej formie. Trwają prace związane z opracowaniem nowego planu dla tego rejonu, w którym działka ta ma mieć oznaczenie ZP1 (zieleń urządzona).

Czy droga na końcu ul. Lelewela zostanie ukończona i uzupełniona kostką brukową? Czy możliwe jest wykonanie poszerzenia potrzebnego do zawracania pojazdów?
Przebudowa drogi na przedłużeniu ul. Lelewela wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej, na co w budżecie miasta nie zostały zabezpieczone środki finansowe.

Chebzie

Czy można wybudować chodnik od przystanku autobusowego Chebzie Pawła do Lipin?
Chodnik wzdłuż ulicy Droga do Lipin zostanie wybudowany przez firmę wykonującą modernizację torowiska tramwajowego w 2021 r. Będzie poprowadzony po stronie południowej ulicy od istniejącego przystanku tramwajowego w Rudzie Śląskiej do „wyspy” pomiędzy łącznicami ulicy Asfaltowej, dalej będzie przejście dla pieszych przez ul. Droga do Lipin oraz kontynuacja chodnika po stronie północnej do granicy ze Świętochłowicami.

Czarny Las

Kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia alei łączącej ulicę Czarnoleśną z ulicą Dworaka?
Chodnik łączący ul. Czarnoleśną z ul. Dworaka zostanie wyremontowany do końca maja br.

Godula

Gdzie oprócz budżetu obywatelskiego można zgłosić prośbę o wybudowanie chodnika, łączącego plac zabaw przy ul. Akacjowej z ul. Owocową?
Teren między ul. Owocową a ul. Jesionową pozostaje w użytkowaniu wieczystym MGSM „Perspektywa”, w związku z czym jedyna możliwa lokalizacja chodnika łączącego ul. Owocową z placem zabaw biegnie wzdłuż ulic Owocowej, Akacjowej i Jesionowej. Budowa takiego chodnika wymaga jednak wycięcia drzew i znacznie wydłuża drogę.

Halemba

Czy jest możliwość przebudowy parkingu wzdłuż ulicy Solidarności ze zmianą sposobu parkowania na prostopadły oraz stworzenia miejsc parkingowych po drugiej stronie ulicy?
Biorąc pod uwagę występujące gęste uzbrojenie podziemne terenu, jak również zagospodarowanie drogi (chodnik, drzewa) uzyskana po przebudowie zmiana sposobu parkowania pojazdów jest niewspółmierna do kosztów, które należałoby ponieść.

Kochłowice

Kiedy będzie przeprowadzony remont przepompowni przy ul. Bałtyckiej na wysokości Radoszowskiej 16?
Przepompownia przy ul. Bałtyckiej jest użytkowana przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Nie przewiduje się remontu obiektu, tylko jego bieżącą konserwację i zwykłą eksploatację. Za szkody górnicze odpowiada natomiast przedsiębiorca górniczy i jego następca prawny - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Miasto zawarło z SRK ugodę o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w rejonie ulic Jana, Radoszowskiej, Długiej i Bałtyckiej oraz na terenach sąsiednich. Opracowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz załatwienie pozostałych formalności ma nastąpić do końca 2022 r. Następnie projekt zostanie wdrożony do realizacji, a obejmować będzie budowę przepompowni oraz zbiornika retencyjnego, naprawę kolektora biegnącego z ul. Jana, a także regulację istniejących rowów odwadniających.

Nowy Bytom

Jakie są dalsze plany wobec Wielkiego Pieca? Kiedy rozpocznie się jego remont?
W grudniu 2019 r. zakończył się konkurs architektoniczny na zaadaptowanie obiektu pod nowe funkcje, a ze zwycięzcą podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W grudniu 2020 r. uzyskane zostało pozwolenie na budowę, a obecnie trwają prace nad projektami wykonawczymi. Równocześnie miasto stara się pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji.

Kiedy i w jakim zakresie planowany jest remont alejek oraz placu zabaw w parku w Nowym Bytomiu?
W 2021 r. w parku zaplanowana jest realizacja inwestycji w ramach Traktu Rudzkiego. Zadanie obejmuje nową nawierzchnię alejek i instalację oświetleniową, wymianę ławek, usunięcie starych, zagrażających bezpieczeństwu drzew i nasadzenie nowych, wykonanie rozarium. W ramach projektu nie zaplanowano remontu placu zabaw.

Co z remontem budynku przy ul. Niedurnego 50A? Czy możliwe jest zamykanie śmietników na klucz i ustawienie znaku zakazu wjazdu?
W związku ze złym stanem technicznym budynków i koniecznością przeprowadzenia robót budowlanych wspólnota zaciągnęła w 2016 r. kredyty inwestycyjne, co wpływa na zaliczkę na fundusz remontowy. W ocenie zarządcy niemożliwe jest dodatkowe jej podwyższenie, więc wnioskowane przez mieszkańców prace dotyczące części wspólnych nieruchomości mogą być wykonane później, w miarę posiadanych przez wspólnotę środków. Zarządca będzie prowadził działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na remonty. Zarządca podejmie działania w sprawie zamykanego placyku gospodarczego, jeżeli właściciele wyrażą taką wolę i wspólnota będzie dysponowała odpowiednimi środkami finansowymi. Montaż znaku zakazu wjazdu w obszarze, gdzie występuje duży deficyt miejsc postojowych, jest sprzeczny z interesem ogólnospołecznym.

Orzegów

Czy będzie zrealizowane planowane przyłączenie do sieci CO budynku przy ul. Orzegowskiej 62? Czy byłoby możliwe przyłączenie i wykonanie ogrzewania gazowego?
Budynek został wyznaczony do termomodernizacji oraz wymiany systemu grzewczego poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Aktualnie w opracowaniu jest dokumentacja techniczna. W 2021 r. zaplanowane jest zgłoszenie budynku w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W przypadku decyzji o dofinansowaniu budynek zostanie poddany termomodernizacji i podłączeniu do sieci w 2022 r.

Ruda

Czy możliwa jest pomoc w rewitalizacji osiedla familoków przy ul. Kilińskiego, którego zarządcą jest spółdzielnia mieszkaniowa?
Obowiązek utrzymania odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego obiektów budowlanych leży w wyłącznej kompetencji ich właścicieli i zarządców. Możliwość kontroli pod tym kątem ma Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Natomiast utwardzenie terenu wokół budynku nie jest działaniem obowiązkowym i jedynie spółdzielnia może zdecydować o wykonaniu takich prac.

Co terenem przy ul. Mickiewicza 11A, gdzie robi się coraz większa górka, a przy blokach błoto i nierówności?
Podczas przeprowadzonej wizji w terenie nie stwierdzono nieprawidłowości przy garażach zarządzanych przez miejską spółkę. Faktycznie teren przy budynku Mickiewicza 11A jest nieutwardzony i dodatkowo bardzo mocno rozjeżdżony przez samochody. Niestety, nie wszystkie działki, na których znajdują się budynki wraz z przyległym terenem, należą do miasta. Właścicielem części z nich jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Dopóki nie zostanie uregulowany stan prawny tych nieruchomości, miasto nie może wykonać prac w tym miejscu.

Czy można coś zrobić z parkowaniem aut od ul. Wieniawskiego, które blokują wjazd do ul. Mickiewicza 11, 11a i 11b, parkując nieraz na chodniku?
W przypadku naruszenia przepisów związanych z parkowaniem najlepiej poinformować Straż Miejską w momencie, gdy do takiej sytuacji dojdzie. Można też wykonać dokumentację zdjęciową i ją przesłać, co pomoże strażnikom w podjęciu czynności.

Kiedy ruszy przebudowa ul. Wolności i skrzyżowania z ul. Zabrzańską?
Rozpoczęcie prac planowane jest pod koniec 2021 roku.

Wirek

Czy po niedawnym zmniejszeniu terenu Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Obrońców Westerplatte zostanie rozebrane stare ogrodzenie oraz uporządkowany teren wokół szkoły? Czy jest możliwe utworzenie małego parku w tym miejscu?
Po pomniejszeniu terenu szkoły o część niewykorzystywaną wybudowane zostało nowe ogrodzenie na linii wyznaczającej obecną granicę terenu szkoły. Niezagospodarowany teren, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, jest zakwalifikowany jako „GP”, czyli garaże i parkingi. Usunięcie pozostałości starego ogrodzenia na tym obszarze nastąpi z chwilą jego zagospodarowania.

Czy miasto prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia terenu po KWK Pokój od SRK?
Miasto od kilku lat prowadzi ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. rozmowy w sprawie przejmowania nieruchomości pokopalnianych. Nieodpłatne przejęcie nieruchomości po kopalni „Pokój” również było przedmiotem rozmów. Spółka zaoferowała miastu część zbędnych jej terenów, najbardziej kosztochłonnych, natomiast odmówiła zbycia gruntów, którymi miasto było najbardziej zainteresowane. W najbliższym czasie zainicjowane zostaną negocjacje w sprawie nieodpłatnego przekazania przez SRK na rzecz Skarbu Państwa terenu położonego przy ul. Niedurnego w kierunku ul. Lecha. Trzeba jednak zaznaczyć, że przejęcie przez miasto tych nieruchomości na takich zasadach, aby budżet nie stracił, wymaga zmian systemowych.

Kto jest odpowiedzialny za przejazd kolejowy w Nowej Wsi (Wirek/Halemba) i dlaczego nie ma między torami wyłożonej maty gumowej?
Przejazd jest własnością Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. W ostatnich latach po interwencjach miasta przeprowadzone zostały remonty, jednak dopóki stan obiektu nie zagraża zdrowiu lub życiu uczestników ruchu, miasto nie ma instrumentów wymuszenia remontu kapitalnego.

Co dalej z Werdonem, który jest w fatalnym stanie?
Miasto zwróciło się do przedsiębiorcy górniczego z wnioskiem o usunięcie skutków wpływu eksploatacji górniczej w zakresie dróg zarządzanych przez miasto. Kwestia uszkodzeń budynków i infrastruktury nie będącej własnością gminy pozostaje w gestii właścicieli lub użytkowników uszkodzonych obiektów.

Pytania zgłoszone w komentarzach

Zagadnienia ogólnomiejskie

Jakie są plany dotyczące podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej?
Głównym operatorem sieci ciepłowniczej jest Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. Na lata 2021-2023 planowane jest podłączenie do sieci ponad 70 budynków, przede wszystkim w dzielnicach Orzegów i Godula. Plany dotyczą budynków przy ul. Mickiewicza 1, Kokota 127-129-131, 133-135-137, 121-123-125, 149, Bielszowickiej 112, Okrężnej 4, Damrota 5, Furgoła 7, 9, Chryzantem segm. A+B, Kolbe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, Tiałowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, Czereśniowej 10, 12, 14, Chorzowskiej 9, 9A, Gliwickiej 10, Huloka 3, 4, Przelotowej 3, 3A, Plac Chopina 3, 4, Bytomskiej 10, 16, 18, 34, 39, 41, Młodego Górnika 2, 4, 6, Hlonda 24, 33, Królowej Jadwigi 12, 14, 16, 25, 27, 29, 31, Czapli 8, 10, 12, Warszawskiej 2, 4, 6, 8, 10, Plac Jana Pawła II 4, Wojska Polskiego 16, 18, 20, 22, 24, Kościuszki 6, 8, 10, 12 oraz Pordzika 2, 4.

Czy jest szansa na zorganizowanie kolejnego półmaratonu w Rudzie Śląskiej?
Obecne przepisy sanitarno-epidemiologiczne uniemożliwiają organizację tak dużej imprezy. Ponadto w tegorocznym budżecie brakuje środków na ten cel. Na pewno zostanie rozważona organizacja kolejnej edycji wydarzenia w przyszłym roku. Natomiast być może jeszcze w tym roku uda się powrócić do organizacji  Biegu Wiewiórki.

Czy w Rudzie Śląskiej jest planowane powstanie nowych żłobków miejskich?
Ze względu na ograniczone środki w budżecie miasto nie planuje budowy nowych żłobków. Jeżeli sytuacja finansowa się poprawi, to będzie mogło zostać ponownie uruchomione dofinansowanie do żłobków prowadzonych przez podmioty prywatne.

W ubiegłym roku w szkołach podstawowych, które prowadzą klasy sportowe, pomimo zebrania chętnych uczniów nie doszło do ich utworzenia z powodu braku dofinansowania. W tym roku kolejny rocznik ma już dofinansowanie otrzymać. Czy miasto jest gotowe dofinansować w tym roku także ubiegłoroczne klasy, które miały stać się sportowymi, aby dzieci, które chciały aktywnie łączyć naukę i sport, nie były pozbawione takiej możliwości?
Klasy sportowe w roku szkolnym 2020/2021 nie zostały otwarte z powodu braku całkowitej rekrutacji, a nie ze względu na brak środków finansowych. Ze względu na pandemię nie można było przeprowadzić testów sprawnościowych. W tym roku forma rekrutacji została dostosowana do pandemicznych obostrzeń sanitarnych i jeżeli była ona przeprowadzona, to na pewno klasy sportowe zostaną otwarte. W klasie takiej musi być jednak przynajmniej 24 uczniów.

Wprowadzili Państwo ustawę, która w Rudzie Śląskiej zakazuje użytkowanie do końca tego roku pieców i kotłów poniżej 5 klasy, tzw. kopciuchów. Jak zamierzają Państwo wpłynąć na to, żeby taka wymiana była możliwa?
To nie Miasto wprowadziło takie rozwiązanie, lecz Sejmik Województwa Śląskiego, który w 2017 roku podjął tzw. uchwałę antysmogową. Zgodnie z zapisami uchwały do końca tego roku mają zostać usunięte piece i kotły: wyprodukowane przed oraz w 2006 r. oraz nieposiadające tabliczki znamionowej. W przypadku mieszkań i domków jednorodzinnych,  miasto od kilku lat dofinansowuje wymianę systemów ogrzewania. Kwota dotacji wynosi do 70% poniesionych nakładów finansowych na zakup urządzenia grzewczego lub podłączenia się do sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej niż 2500 zł dla jednego jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, a dla budynku wielorodzinnego (powyżej dwóch lokali mieszkalnych) nie więcej niż: 5000 zł w budynku do 10 lokali mieszkalnych, 10000 zł w budynku od 11 do 20 lokali mieszkalnych, 15000 zł w budynku powyżej 20 lokali mieszkalnych. Co ważne, najpierw należy się zgłosić do Urzędu Miasta, a dopiero później przystąpić do wymiany pieca. W Wydziale Ochrony Środowiska można zasięgnąć  szczegółowych informacji na ten temat.

Czy w mieście zostaną zainstalowane fotopułapki?
W mieście funkcjonują  3 fotopułapki, które co 2 tygodnie zmieniają swoje lokalizacje. Dzięki temu straż miejska może monitorować wiele terenów, a sprawców, którzy wyrzucają odpady w niedozwolonych miejscach, łapać na gorącym uczynku.

Czy jest szansa na utworzenie w naszym mieście muzeum górnictwa?
Takie muzeum istnieje już w Zabrzu, nie ma więc potrzeby tworzenia drugiej takiej placówki w Metropolii.  W Rudzie Śląskiej realizowana jest natomiast koncepcja adaptacji Wielkiego Pieca pod funkcje kulturalne. Obecnie trwają prace nad projektami wykonawczymi. Równocześnie miasto stara się pozyskać środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji.

Kiedyś dobrze funkcjonował serwis dot. jakości powietrza, czy jest szansa na jego przywrócenie?
Firma, która dotychczas zajmowała się czujnikami powietrza w Rudzie Śląskiej, nie jest już zainteresowania dalszą współpracą w tym zakresie. Obecnie miasto szuka nowego partnera, który w tych samych miejscach umieści takie urządzenia. Dla mieszkańców województwa śląskiego dostępna jest aplikacja „śląski smog”.

Czy w Urzędzie Miasta jest lista mieszkań do zamiany?
W Urzędzie Miasta prowadzony jest tzw. Bank Zamian, który obejmuje listę lokali zgłoszonych przez mieszkańców zamiany dobrowolnej.  Lista z takimi mieszkaniami znajduje się na tablicy ogłoszeń obok pokoju 228 (II pięto), a także jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

Co ze spalarnią w naszym mieście?
Mamy dwa miejsca, w których mogłyby powstać instalacje termicznego odzysku odpadów – jedno w pobliżu DTŚ, a drugie w pobliżu Elektrociepłowni Mikołaj. Inwestycje chcą zrealizować podmioty komercyjne, które obecnie są na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych. Sprawę dotyczącą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji termicznego odzysku odpadów zlokalizowanej w pobliżu Elektrociepłowni Mikołaj prowadzi Urząd Miasta Chorzów, gdyż Prezydent Miasta Ruda Śląska został wyłączony z prowadzenia powyższej sprawy. Natomiast dla instalacji zlokalizowanej w pobliżu DTŚ, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska o środowiskowych uwarunkowaniach.  Od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego inwestor wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Niezależnie od tych dwóch inwestycji budowę własnej instalacji rozważa Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, której jesteśmy członkiem.

Czy gdyby padł pomysł budowy nowej linii tramwajowej, byliby Państwo otwarci na taką propozycję?
W chwili obecnej miasto nie widzi takiej możliwości, bowiem to jeden z najdroższych środków transportu. Poza tym linię trzeba byłoby budować kosztem obecnych dróg, często dopiero co wyremontowanych.

Bykowina

Czy można inaczej ustawić kubły na odpady przy ul. Krzywoustego 2, ponieważ parkujące tam auta utrudniają odbiór śmieci?
Problem powinien być w pierwszej kolejności zgłoszony do  zarządcy nieruchomości  (np. spółdzielni mieszkaniowej), bowiem to on odpowiada i wskazuje lokalizację ustawienia pojemników na odpady komunalne. Z ustaleń pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej wynika, że przedsiębiorca odbierający śmieci w tym rejonie nie zgłaszał problemów związanych z  zaparkowanymi samochodami.

Chebzie

Czy w dzielnicy Chebzie planowane jest podłączenie gazu do mieszkań?
Staraniem władz miasta gaz został doprowadzony do budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 oraz Stacji Biblioteka. W chwili obecnej istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej jedynie budynków przy ul. Józefa Szafranka 2, 4 i 8. Miasto w latach przyszłych (2023-2025) planuje w nich wykonanie zmiany sposobu ogrzewania z ewentualną termomodernizacją. Podłączenie innych budynków jest uzależnione od decyzji ich właścicieli oraz od budowy przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. gazociągu w tym rejonie. W tym miejscu wskazać należy, że Wspólnota Mieszkaniowa „Kolejarz” planuje modernizację istniejącej kotłowni węglowej poprzez montaż kotła gazowego w budynku przy ul. Przedtorze 4. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Węglowej 9, 11, 13 w zależności od posiadanych środków na koncie funduszu remontowego planuje wykonanie przyłączy inastalacji gazowej do budynków nr 9, 11, 13.

Czarny Las

Czy Miasto planuje budowę boisk przy szkole podstawowej lub ponadpodstawowej – ul. Tołstoja?
Miasto nie planuje budowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz Zespole Szkół nr 4 zlokalizowanych przy ul. Tołstoja. SP posiada wybudowaną halę sportową, natomiast ZS korzysta ze stadionu przy ul. Czarnoleśnej.

Godula

Co z budynkiem po szkole nr 39?
Budynek przy ul. Goduli 26 nie jest własnością miasta. Samorząd nie ma wpływu na decyzje właściciela co do przeznaczenia budynku.

Co z modernizacją placu Niepodległości w Goduli?
Miasto stara się o dofinansowanie rewitalizacji placu Niepodległości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wnioskowana kwota to ok. 5 mln zł. Rozstrzygnięcie naboru ma nastąpić w najbliższym czasie.

Kiedy będą przycinane i przesadzane drzewa w parku przy ul. Podlas 20 b? Powodują one cień i wilgoć w mieszkaniu.
Rosnące tam drzewa zostaną przycięte niezwłocznie, pod warunkiem zakwalifikowania ich do przycinki na podstawie comiesięcznego przeglądu drzew, prowadzonego przez specjalistyczną firmę. Na chwilę obecną nie przewiduje się przesadzania drzew parkowych.

Gdzie w tym roku będzie wymieniane oświetlenie w dzielnicy Godula?
W tym roku modernizacja oświetlenia ulicznego w Goduli została zaplanowana przy ul. Modrzejewskiej i Podlas. Wymienione zostaną oprawy na istniejących słupach stalowych oraz nastąpi wymiana słupów betonowych wraz z oprawami.

Czy można ustawić latarnie na ul. Starej i Floriana?
Ze względu na ograniczone środki finansowe miasto nie planuje w tym roku realizacji oświetlenia wzdłuż tych ulic.

Halemba

Kiedy mieszkańcy Halemby (i nie tylko) będą mieli zadaszenia i ławki na przystankach autobusowych?
W ostatnim czasie w Halembie pojawiło się kilka wiat przystankowych, jednak nie wszędzie można je stawiać,  ponieważ uniemożliwia to uwarunkowanie bądź kwestie własnościowe terenu (np.  na przystanku naprzeciw cmentarza komunalnego nie ma możliwości postawienia wiaty, gdyż jest tam zbyt wąski chodnik, a wiata utrudniłaby przemieszczanie się pieszych). Z kolei przy ulicach Solidarności, Zamenhoffa i Energetyków planowana jest budowa kanalizacji deszczowej, w związku z czym cały odcinek ulicy Solidarności będzie przebudowywany. W tym roku zaplanowano postawienie w mieście trzech wiat. Znajdą się one na przystankach: Bykowina-Górnośląska, Wirek – Kościół i Wirek – Ratusz.

Kiedy zostanie wykonane wykończenie kostką brukową cmentarza komunalnego w dzielnicy Halemba?
Inwestycja w zakresie częściowej modernizacji cmentarza komunalnego w dzielnicy Halemba została wykonana w 2019 r. w pełnym planowanym zakresie. Obecnie nie przewidziano dalszych prac modernizacyjnych i remontowych, z uwagi na brak środków w budżecie miasta na rok 2021 r .Jeżeli pozwoli na to sytuacja finansowa, w miarę możliwości podjęte zostaną starania mające na celu remont lub modernizację pozostałych alejek na cmentarzu.

Czy przewidywane jest odbudowanie Pomnika Czynu Powstańczego w Halembie, który został zburzony przez Niemców po napaści w 1939 r.? Jeśli tak, to kiedy?
W obecnej sytuacji budżetowej miasta trudno jest wygospodarować środki na odbudowę pomnika. Jednak istnieje możliwość przygotowania wniosku  do budżetu obywatelskiego, który służy właśnie realizacji takich inicjatyw mieszkańców. Warto dodać, że w Rudzie Śląskiej istnieje sporo śladów świadczących o wdzięczności i szacunku dla lokalnych bohaterów, bowiem miasto opiekuje się w sumie  42. miejscami pamięci. W samej Halembie Powstańców Śląskich upamiętnia pomnik znajdujący się na cmentarzu parafialnym przy kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej oraz tablica umieszczona na budynku Szkoły Podstawowej nr 24, która nosi imię Powstańców Śląskich.

Czy miasto w następnym budżecie zarezerwuje środki na realizację ul. Podlaskiej?
Środki na to zadanie są zarezerwowane. W październiku br. ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tego zadania, a rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w styczniu 2022 roku. Zakończenie prac przewiduje się w listopadzie 2022 r.

Kochłowice

Jaka przyszłość czeka Przystań w Kochłowicach?
W marcu br. podpisane zostało porozumienie w sprawie przekazania tamtejszych budynków Lasom Państwowym. W ten sposób po wielu latach udało się rozwiązać problem, który uniemożliwiał remont ośrodka. Nadleśnictwo zamierza wydzierżawić go podmiotowi, który zadeklaruje jego renowację.

Nowy Bytom

Czemu służą marmurowe płyty ustawione na zrewitalizowanym terenie przed Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu?
Postumenty te są przeznaczone do ekspozycji afiszy i plakatów z repertuarem MCK. Ogłoszenia umieszczone na płytach będą widoczne od strony ulicy Niedurnego, dzięki czemu elewacja zabytkowego budynku nie będzie zasłaniana przez banery.

Czy okolice ul. Damrota 4 będą podłączane do sieci ciepłowniczej?
Z tym pytaniem należy zwrócić się do MGSM „Perspektywa”.

Co będzie robione przy ul. Niedurnego 50? Czy będzie robiona elewacja? Klatka schodowa jest w złym stanie, stolarka okienna również. Czy będziemy mieć podłączenie pod centralne ogrzewanie?
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, która jest właścicielem budynków przy ul. Niedurnego 50, 50A, 50B, 50C ma do wykonania szeroki zakres robót budowlanych, wynikający z nałożonej na nią, przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, decyzji. Zakres robót budowlanych, zgodnie z opracowaną przez biegłego rzeczoznawcę ekspertyzą budowlaną, niezbędnych do wykonania obejmuje: naprawę i wzmocnienie uszkodzonych stropów budynku, naprawę ścian konstrukcyjnych budynku w zależności od rozwarcia pęknięć, wykonanie hydroizolacji poziomej oraz izolacji pionowej, usunięcie odspojonych fragmentów tynków elewacji i uzupełnienie nowymi tynkami, wykonanie remontu pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. Z zaciągniętych w 2016 roku kredytów o łącznej wysokości 1.489.000 zł wykonano część robót wynikających z nałożonej decyzji, jednakże środki własne oraz środki pochodzące z zaciągniętych przez wspólnotę kredytów nie pokrywają w całości zakresu prac wynikających z decyzji PINB. Z uwagi na stan techniczny nieruchomości i ryzyko związane z bardzo wysoką stawką funduszu remontowego bank kredytujący odmówił udzielenia kredytu konsolidacyjnego na pokrycie istniejącego zadłużenia kredytowego oraz na wykonanie kolejnych robót. Zaciągnięte przez wspólnotę kredyty, zgodnie z umowami kredytowymi, będą spłacane do 2031 roku. Miasto Ruda Śląska wystąpi do zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, tj. MPGM TBS, o ponowne rozeznanie możliwości uzyskania przez nią dodatkowego kredytu.

Orzegów

Czy w Orzegowie i Goduli będzie wybieg dla psów?
W obecnych planach nie ma takich inwestycji. Tego typu zadania mogą być jednak realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Bardzo ważne, żeby przy zgłaszaniu projektu, dokładnie określić jego lokalizację oraz jaki zakres powinien on obejmować.

Czy planowana jest budowa placu zabaw przy ul. Huloka?
W dzielnicy Orzegów jest już kilka placów zabaw, m.in. przy Burloch Arenie czy na zrewitalizowanym terenie po byłej koksowni, w związku z czym w obecnych planach nie ma takiej inwestycji. Tego typu zadania mogą być jednak realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Bardzo ważne, żeby przy zgłaszaniu projektu, dokładnie określić jego lokalizację oraz jaki zakres powinien on obejmować. Warto wspomnieć, że waśnie ze środków budżetu obywatelskiego zrealizowany został niedawno plac zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami w rejonie ulicy Fojkisa.

Co dalej z budynkiem byłego szpitala w Orzegowie?
Obiekt nie jest własnością miasta. W sprawie remontu budynku miasto prowadzi rozmowy z jego właścicielem.

Czy można oświetlić drogę do os. Powstańców Śląskich od strony u. Orzegowskiej? Czy w okresie świątecznym można tam zainstalować iluminację?
Należałoby wskazać dokładnie o jaką trasę chodzi. Część dojścia do osiedla Powstańców Śląskich jest w użytkowaniu wieczystym RSM oraz wspólnot mieszkaniowych. Miasto buduje tylko oświetlenie na terenach, których jest właścicielem lub zarządcą.

Ruda

Przy ul. Raciborskiej jest potrzebne ogrzewanie ciepłownicze, kiedy budynki przy tej ulicy będą włączone do sieci?
Przy ul. Raciborskiej miasto posiada tylko jeden budynek, który podłączony jest do sieci ciepłowniczej (nr 10). Podłączenie pozostałych leży w gestii ich właścicieli.

Co z wykupem mieszkań przy ul. Raciborskiej czy będzie taka możliwość?
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska z  26 czerwca 2014 r. sprzedaży nie podlegają lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach nabytych przez Miasto po 31 grudnia 2000 r. Miasto nabyło budynek mieszkalny położony w Rudzie Śląskiej przy ul. Raciborskiej nr 10 w 2002 roku. Dlatego mieszkania znajdujące się w tym  budynku nie są przeznaczone do wykupu. Ponadto 14 sierpnia 2020 roku Miasto zaprzestało sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Czy budynek przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 5 w Rudzie zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej?
Budynek nie jest własnością miasta. Stanowi współwłasność MGSM „Perspektywa” i osób fizycznych  Obecnie czynione są starania, aby do ul. Janasa pociągnięta była instalacja gazowa. To stworzy możliwość dalszych inwestycji w tym rejonie.

Czy można przyspieszyć remont boiska szkolnego przy Szkole nr 35 Specjalnej przy ul. Magazynowej 35a?
Nie można przyśpieszyć remontu wymienionego boiska, bowiem zadania, które będą realizowane w tym roku budżetowym, zostały już wyznaczone. Z uwagi na fakt, iż potrzeb w tym zakresie jest bardzo wiele (w Rudzie Śląskiej funkcjonuje 70  placówek oświatowych), przedsięwzięcia takie są wykonywane zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Piastowskiej są oznaczenia poziome przy nr 33 – 35. Dlaczego dalej nie są przewidziane?
12 maja tę sprawę opiniowała Miejska Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jej członkowie ustalili, że droga dla rowerów w znacznej części ul. Piastowskiej zlokalizowana jest bezpośrednio przy krawędzi jezdni, za wyjątkiem odcinka w rejonie posesji nr 33-35, gdzie ze względu na lokalizację wiaty przystankowej przebiega ona bezpośrednio przy zabudowaniach. Stąd wyłącznie na tym krótkim odcinku zastosowano dodatkowe napisy „Uwaga wyjazd”, po to by wzmóc czujność rowerzystów i ostrzec przed możliwym wyjazdem samochodu z podwórza. W opinii komisji w sytuacjach, gdy rowerzysta jest w stanie dostrzec pojazd włączający się do ruchu, stosowanie tego typu napisu jest bezzasadne.

Przy ul. Raciborskiej 10 pojawił się problem śmieci wielkogabarytowych. Chodzi m.in. o porozrzucane kartony. Kontener jest zbyt mały na taką liczbę lokatorów, pojawiają się szczury…
Za porządek wokół placyków gospodarczych odpowiadają właściciele budynków. W przypadku niewystarczającej ilości pojemników na śmieci zarządca nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miasta wniosek dotyczący dostawienia kubłów, podając w nim lokalizację, wielkość pojemnika oraz na jaką frakcję należy dostarczyć pojemnik. Ponadto należy podkreślić, że przed wrzuceniem kartonów do pojemnika na odpady należy je podrzeć na mniejsze kawałki, natomiast jeżeli jest to niemożliwe, to można w ramach „opłaty śmieciowej”  oddać je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Co z podłączeniem mieszkańców ul. Piastowskiej 52 do sieci ciepłowniczej?
Obecnie na ukończeniu są prace polegające na termomodernizacji, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych oraz remoncie klatki schodowej budynku przy ul. Piastowskiej 52. W chwili obecnej brak jest możliwości podłączenia go do sieci ciepłowniczej lub wprowadzenia gazowego systemu ogrzewania. Realizując plany zmierzające do ograniczania niskiej emisji oraz likwidacji pieców węglowych, miasto będzie czyniło starania o jak najszybsze wykonanie wymiany systemu ogrzewania w tym budynku.

Wirek

Proszę o zabranie głosu w sprawie fatalnego stanu technicznego budynku przy ul Dąbrowskiego 19 i ks. Ściegiennego 3. Budynki są uszkodzone i bardzo przechylone.
Przechylenie budynku przy ul. Dąbrowskiego 19 spowodowane jest eksploatacją górniczą. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z przedsiębiorcą górniczym mające na celu ustalenie sposobu naprawy szkody. Kopalnia przekazała już do MPGM TBS Sp. z o.o. najnowsze wyniki pomiaru przechyłu bryły budynku. W maju zostaną wykonane także pomiary przechyłu w poszczególnych pomieszczeniach. Po uzyskaniu ich wyników będzie możliwe prowadzenie dalszych rozmów z kopalnią. Ponadto Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej przeprowadził wizję w terenie oraz wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stanu technicznego budynku. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. ma zorganizować spotkanie z najemcami mieszkań przy ul. Dąbrowskiego 19, na którym zostaną przedstawione i omówione wszystkie kwestie dotyczące stanu technicznego budynku oraz planów i możliwości miasta i MPGM TBS Sp. z o.o. w tym zakresie. Budynek przy ul. ks. Ściegiennego stanowi własność osób fizycznych oraz MGSM „Perspektywa”, w związku z czym miasto nie posiada informacji w tym temacie.

Kiedy planowany jest remont budynku przy ul. 1 Maja 230
W budynku występują uszkodzenia spowodowane ruchem zakładu górniczego. Przygotowywana jest stosowna ugoda na ich usunięcie. Kopalnia jest w trakcie przygotowywania dokumentacji kosztorysowej. Natomiast w 2014 r. MPGM TBS Sp. z o.o. przeprowadził remont dachu oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku.

Co z budynkiem dawnego szpitala w Wirku?
Obiekt nie jest własnością miasta, w 2009 roku został sprzedany. Samorząd nie ma wpływu na decyzje właściciela co do przeznaczenia budynku.

Co z regulacją potoku Kochłówka? Przy ulicy Piaskowej w Wirku zalane jest pole, woda stoi na posesji.
Regulacja Kochłówki jest od wielu lat oczekiwana również przez miasto. Wszystko jednak zależy od tego, kiedy zostanie wybudowana  sztolnia pod kopalnią, co będzie kluczowym elementem regulacji potoku. Ponadto realizacja kolejnego odcinka trasy N-S obejmuje również budowę przepustu na ul. 1 Maja, który spowoduje, że poziom wody w Kochłówce obniży się o kilkadziesiąt centymetrów i będzie ona mogła spływać w bardziej naturalny sposób.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter