Header decorative image
Kir Żałobny

Rusza rudzka inicjatywa lokalna

Teskt "Rudzka inicjatywa lokalna, budżet: 100 000 zł, nabór: od 5 marca 2024 r.", logo Rudy Śląskiej.

Ruda Śląska da mieszkańcom nowe możliwości na realizację ich pomysłów, zmienianie otoczenia oraz organizację wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Chodzi o tzw. Inicjatywę Lokalną, na którą przeznaczono 100 tys. zł. To kolejne obok Budżetu Obywatelskiego narzędzie partycypacji społecznej, które wprowadziły władze Rudy Śląskiej. Różni się jednak od niego tym, że wnioskodawca będzie musiał zagwarantować ze swojej strony wkład własny do przedsięwzięcia. Może nim być praca, środki rzeczowe lub pieniężne. Co ważne, Inicjatywa Lokalna pozwoli na realizację zadań na terenach nie należących do miasta, np. spółdzielni mieszkaniowych.

- Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej obowiązuje w naszym mieście już od 2010 r. jednak do tej pory była praktycznie niewykorzystywana. Dużą rolę w procesie reanimacji tego narzędzia odegrała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. To dzięki jej inicjatywie w ubiegłym roku nasze miasto było gospodarzem Metropolitalnej Szkoły Prototypowania, która za swój cel obrała ożywienie inicjatyw lokalnych w miastach naszej metropolii - podkreśla prezydent Michał Pierończyk.

Możliwość wykorzystania inicjatywy lokalnej do wsparcia projektów realizowanych przez mieszkańców daje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Definiuje ona także zakres zadań, które dzięki temu narzędziu można realizować. Obejmują one m.in. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działania z zakresu kultury i sztuki, edukację, oświatę i wychowanie, działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochronę przyrody, w tym zieleni.

Najważniejszym jednak wyróżnikiem inicjatywy lokalnej jest zaangażowanie w cały proces mieszkańców. – Wnioskodawca musi ze swojej strony zagwarantować wkład własny do realizowanego przedsięwzięcia. Mogą nim być praca, środki rzeczowe lub pieniężne. Kolejny wyróżnik to podpisywanie z wnioskodawcą umowy cywilnoprawnej, w której deklaruje on realizację swojej części zadania, a także utrzymanie efektów całego projektu – wylicza Liliana Moskała–Zydra, sekretarz miasta.

Co istotne, inicjatywa lokalna pozwala na realizację przedsięwzięć nie tylko na gruncie miasta, ale także na terenach należących do innych właścicieli, np. spółdzielni mieszkaniowych. – W tym przypadku niezbędna jest zgoda właściciela terenu, na którym ma być realizowane zadanie wraz ze zobowiązaniem do utrzymania trwałości rzeczowych efektów projektu przez 3 kolejne lata. Ponadto musi być także spełnione kryterium ogólnodostępności, które dotyczy także wszystkich projektów realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej – tłumaczy sekretarz miasta.

Wnioski o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej można już składać, gdyż nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym, z tym że wnioski złożone do 30 kwietnia podlegać będą weryfikacji i ocenie jeszcze w tym roku i tym samym mają szansę na realizację w 2024 roku. Wnioski złożone po wspomnianym terminie rozpatrywane będą w roku kolejnym.

Złożone wnioski podlegać będą ocenie. Premiowany będzie przede wszystkim stopień zaangażowania wnioskodawcy, czyli jego wkład własny i jego rodzaj. Generalnie im poziom zaangażowania wnioskodawcy większy, tym więcej punktów może uzyskać. Ponadto punkty przyznawane będą m.in. za liczbę osób popierających projekt, cykliczność projektu, czy przyszły koszt utrzymania zrealizowanej inwestycji.

Pula środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2024 r. to 100 tys. zł.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na podstronie poświęconej inicjatywie lokalnej w Rudzie Śląskiej. Pomocnym narzędziem przy przygotowywaniu wniosków w ramach inicjatywy lokalnej może być także „wirtualny” ekspert z zakresu inicjatywy lokalnej, który utworzony został z wykorzystaniem sztucznej inteligencji GPT-4 od Open AI. Przygotowała go Fundacja Napraw Sobie Miasto, która z ramienia GZM prowadziła warsztaty w ramach Metropolitalnej Szkoły Prototypowania. Chatbot, który jest dostępny na stronie Inicjatywa Lokalna, udziela podstawowych informacji na temat inicjatywy lokalnej, potrzebnych dokumentów, pozwala także przygotować kosztorys projektu. - Jest to oczywiście narzędzie pomocnicze, my w razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z żywym urzędnikiem. Mieszkaniec szukający pomocy w sprawie inicjatywy lokalnej może kontaktować się pod numerami telefonów wskazanymi na naszej stronie internetowej poświęconej inicjatywie lokalnej – wskazuje Liliana Moskała – Zydra.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter