Header decorative image
Kir Żałobny

Rudzianie ocenią swoje miasto

Rudzianie ocenią swoje miasto

Jak oceniają Państwo stan miejskich dróg i chodników, poziom bezpieczeństwa i dostęp do żłobków i przedszkoli – na te pytania mogą do 7 czerwca odpowiedzieć mieszkańcy Rudy Śląskiej. Władze miasta rozpoczęły prace nad nową strategią rozwoju miasta od pytania mieszkańców o jakość życia w mieście. Odpowiedzi pozwolą na określenie kierunków rozwoju Rudy Śląskiej do roku 2030. Nowa strategia rozwoju Rudy Śląskiej być gotowy do końca tego roku.

- Strategia rozwoju miasta to bardzo ważny dla miasta dokument. Bardzo zależy nam, by w opracowywanie tej konstytucji włączyło się jak najwięcej mieszkańców, dlatego apeluję do wszystkich rudzian o wypełnienie tych ankiet – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Żeby kreślić scenariusze rozwoju Rudy Śląskiej musimy wiedzieć, co mieszkańcy sądzą teraz o tym, jak się żyje w naszym mieście. Bez udziału mieszkańców nie uda się nam tego zrobić – dodaje.

W przygotowanej na potrzeby badań ankiecie zawarto kilkanaście pytań dotyczących oceny życia w Rudzie Śląskiej oraz tego jak miasto ma wyglądać w przyszłości. Mieszkańcy będą mogli oprócz wymienionych we wstępie spraw ocenić również jakość miejskiej komunikacji,  stan infrastruktury sportowej oraz poziom czystości w mieście. Ponadto mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli wskazać te sfery życia w mieście, które wymagają poprawy oraz kierunki jego rozwoju w przyszłości. - Przeprowadzenie badań dotyczących jakości życia w mieście pozwoli na zebranie informacji, które wykorzystane zostaną przy opracowaniu diagnozy społeczno - gospodarczej miasta, która jest punktem wyjścia do opracowania głównego zrębu strategii – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

Elektroniczna wersja ankiety już została zamieszczona na stronie internetowej miasta. – Chcemy, żeby jak najwięcej mieszkańców wzięło udział w badaniu. Samo wypełnienie formularza nie jest skomplikowane i zajmuje maksymalnie kilka minut – informuje Aleksandra Kruszewska z Wydziału Rozwoju Miasta. Oprócz wersji on-line ankiety miasto przygotowało tradycyjne papierowe formularze, które pobrać będzie można w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w rejonach eksploatacji budynków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Ankiety dostarczone zostały także do szkół. Ponadto formularz z pytaniami opublikowany został także w Wiadomościach Rudzkich. Mieszkańcy na wzięcie udziału w badaniu będą mieli czas do 7 czerwca. - Do tego dnia ankiety można wypełniać za pośrednictwem strony internetowej, natomiast papierowe formularze można składać w tych samych punktach, w których będą one dystrybuowane – tłumaczy Aleksandra Kruszewska.

Badania ankietowe, które prowadzi rudzki samorząd, są częścią prac nad strategią rozwoju miasta na lata 2014 – 2030. W pierwszej kolejności na podstawie analizy zebranych danych, dotyczących wielu dziedzin życia miasta, opracowana zostanie diagnoza społeczno - gospodarcza Rudy Śląskiej. Oprócz tegorocznych ankiet w przygotowaniu diagnozy wykorzystane zostaną również ankiety złożone w czasie konsultacji społecznych dotyczących jakości życia w mieście, które przeprowadzone zostały w drugiej połowie 2011 r.

Gotowa diagnoza będzie podstawą do dalszych prac zespołu roboczego nad strategią. – Zespół składać się będzie z 3 podzespołów, które podczas wrześniowych warsztatów opracowywać będą główny zrąb strategii. Na tym etapie przygotowania dokumentu w prace zaangażowani zostaną przedstawiciele różnych grup społecznych z Rudy Śląskiej – zapowiada Aleksandra Kruszewska.

Wypracowane podczas warsztatów cele i zadania posłużą do opracowania projektu strategii. Tak przygotowany dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym. – Każdy z mieszkańców będzie mógł wtedy wnieść swoje uwagi do projektu strategii – informuje Aleksandra Kruszewska. Ostateczna wersja strategii rozwoju miasta powinna być gotowa do końca 2013 r. Finałem prac nad tym miejskim dokumentem będzie przedłożenie pod obrady Rady Miasta uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta na lata 2014 – 2030.

Aktualnie obowiązującym w mieście dokumentem strategicznym jest „Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku”. Dokument ten powstał w 1997 r., a większość celów w nim zawartych została określona do 2007 roku oraz została zrealizowana.

WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter