Header decorative image
Kir Żałobny

Ruda Śląska ma nową strategię rozwoju

Ruda Śląska ma nową strategię rozwoju

Miasto dzielnic, które nie dzielą - dobre do zamieszkania, pracy i wypoczynku - tak Ruda Śląska powinna wyglądać za 17 lat. Rudzcy radni przyjęli dziś strategię rozwoju miasta na lata 2014 – 2030, w której określili kierunki rozwoju miasta. - Przez ostatnich 11 miesięcy we wszystkich etapach prac nad tym dokumentem udział brali mieszkańcy Rudy Śląskiej, to oni stoją za tą strategią, a jej uspołeczniony charakter jest jej największą wartością – ocenia prezydent Grażyna Dziedzic.

Zgodnie z założeniami nowej strategii rozwoju dla Rudy Śląskiej, ma ona być miastem dobrym do zamieszkania, pracy i wypoczynku, a osiągnięcie tego możliwe będzie dzięki wykorzystaniu potencjału i aktywności rudzian. Jak czytamy w dokumencie, miasto powinno rozwijać się z wykorzystaniem własnych naturalnych zasobów oraz bogatego dziedzictwa kulturowego. Dlatego w strategii ujęte zostały te zadania, które dotyczą zagospodarowania i rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych. Ponadto kluczowym celem, który ma być realizowany do 2030 r. jest dobre skomunikowanie miasta wraz z dalszą budową trasy N-S, co stymulować ma rozwój gospodarczy na terenach inwestycyjnych. Sporo miejsca w projekcie strategii poświęcono poprawie miejskiej infrastruktury oraz sprawom związanym z edukacją, przedsiębiorczością czy budową społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, utożsamiającego się z miastem.

Wszystkie cele i zadania ujęte w przyjętej strategii przyporządkowane zostały do trzech obszarów: społecznego, potencjałów i zasobów miasta oraz gospodarki i promocji miasta. Będą one realizowane od 2014 do 2030 r. - Nie bez znaczenia jest czas, kiedy nowa strategia rozwoju miasta wchodzi w życie, bowiem 2014 rok to początek nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Wyzwania, ale i szanse, jakie w związku z tym pojawiają się przed naszym miastem, są kluczowe dla jego przyszłości. Dlatego dobrze, że w okres ten wchodzić będziemy z nowo opracowanym dokumentem - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

To właśnie projekty, które wprost odwoływać się będą do zapisów strategii, a na które władze miasta będą starały się pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej będą miały większą szansę na pieniądze. Przy ocenie wniosków instytucja oceniająca będzie brała bowiem pod uwagę to, czy dane zadanie odnosi się bezpośrednio do zapisów krajowych, regionalnych i lokalnych strategii. O tym, że dokument taki jak strategia jest miastu potrzebny przekonany jest Jacek Dębczyński prezes firmy ResPublic, która wspomagała władze miasta w pracach nad Strategią Rozwoju Miasta na lata 2014-2030. – Strategia to realne narzędzie zarządzania miastem. Strategia to przepustka po środki Unii Europejskiej, to również głos mieszkańców na temat tego, jak wyglądać ma ich miasto w przyszłości – podkreśla.

Prace nad strategią rozwoju Rudy Śląskiej na lata 2014 - 2030 rozpoczęto wiosną ubiegłego roku. W czerwcu przeprowadzono natomiast badania ankietowe na temat jakości życia w mieście. Wzięło w nich udział ponad 4,6 tys. mieszkańców miasta. Kolejnym krokiem do opracowania nowej strategii było opracowanie diagnozy społeczno - gospodarczej miasta - tutaj ponad 87 firm i instytucji z Rudy Śląskiej i innych miast przekazało dane potrzebne do jej przygotowania. W dalszej kolejności przeprowadzone były warsztaty z udziałem przedstawicieli wielu grup społecznych z Rudy Śląskiej, w których udział wzięło ponad 180 osób. Na ich podstawie powstał projekt strategii, do którego w grudniu ubiegłego roku swoje uwagi mogli zgłaszać mieszkańcy. Natomiast na przełomie stycznia i lutego 2014 r. odbyły się w mieście konsultacje społeczne, podczas których rudzianie mogli wypowiedzieć się, które z celów zapisanych w dokumencie mają być ich zdaniem realizowane w pierwszej kolejności.

Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030 prowadzone były w ramach projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Strategia dla Rudy Śląskiej wraz z nowymi strategiami dla Chorzowa i Świętochłowic będzie podstawą do utworzenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 r. Dziś przedstawiciele tych miast spotkali się w Rudzie Śląskiej by opracować założenia do wspólnego dokumentu, który ułatwić ma dostęp do środków zewnętrznych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter