Kir Żałobny

Ruda Śląska – koPALnia możliwości

Ruda Śląska – koPALnia możliwości

Ponad 2,3 mln zł pozyskał z funduszy unijnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców. W ramach tych działań grupa 120 osób z rewitalizowanych obszarów miasta pod okiem animatorów lokalnych, pracowników socjalnych i asystentów rodziny będzie pracowała nad powrotem do życia społecznego. Realizacja projektu potrwa do grudnia 2022 roku. Środki unijne na podobne przedsięwzięcie przyznane zostały jeszcze Rudzkiej Agencji Rozwoju Inwestor (600 tys. zł), a także Stowarzyszeniu Św. Filipa Nereusza (770 tys. zł), choć to ostatnie będzie mogło liczyć na pieniądze dopiero po przesunięciu odpowiednich środków.

Projekt pod hasłem „Ruda Śląska – koPALnia możliwości” obejmuje społeczności lokalne rewitalizowanych obszarów miejskich: Nowy Bytom – Chebzie oraz Ruda - Godula - Orzegów. Adresowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, seniorów w wieku 60+ czy osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. - Naszym celem jest pozytywna zmiana dotychczasowego stylu życia osób biorących udział w projekcie, co umożliwi im powrót do życia społecznego i podjęcie  zatrudnienia – wyjaśnia Krystian Morys, dyrektor MOPS. – Z kolei u seniorów pogarszająca się kondycja psychofizyczna przyczynia się do postępującej izolacji społecznej, więc niezbędne jest ich ożywienie, zaangażowanie w zmianę otoczenia, prowadzące do wzmocnienia więzi społecznych i przeciwdziałania dyskryminacji społecznej – dodaje dyrektor.

W ramach projektu realizowane są trzy programy aktywności lokalnej (PAL), tj. na osiedlu Kaufhaus dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia, a także w Rudzie dla mieszkańców tej dzielnicy oraz dla osób borykających się z bezradnością opiekuńczo–wychowawczą ze wszystkich obszarów rewitalizowanych. Dla potrzeb PAL animatorzy lokalni prowadzą cykliczne zajęcia świetlicowe, których celem jest wzrost aktywności społecznej i integracja mieszkańców m.in. poprzez: nawiązywanie relacji sąsiedzkich, organizowanie grup zadaniowych, wspieranie inicjatyw, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i spędzania czasu wolnego czy też działania kulturalne i sportowe.

Każdy z uczestników projektu podpisze kontrakt socjalny. - Planujemy  podpisanie 48 rocznych kontraktów z przedstawicielami rodzin wieloproblemowych oraz 72 kontrakty z pozostałymi uczestnikami na cały okres realizacji projektu – wyjaśnia Krystian Morys. W ramach kontraktów przewidziana jest również intensywna praca socjalna oraz pomoc asystentów rodzin. Asystenci będą prowadzić treningi budżetowe, higieniczne i żywieniowe służące nabyciu umiejętności prawidłowego dysponowania budżetem domowym, dbania o higienę własną, dzieci i czystość mieszkania, a także utrwalające nawyk systematycznego przygotowywania posiłków odpowiednich dla wieku dziecka. W ramach kontraktów wszyscy uczestnicy wezmą udział w warsztatach czy szkoleniach mających na celu podniesienie umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych w zależności od indywidualnych predyspozycji.

Warto również zaznaczyć, że projekt ten jest powiązany z projektem infrastrukturalnym, który realizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS „Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne – etap II”. Dzięki temu o nowe mieszkania socjalne mogły się ubiegać rodziny, które uczestniczą w realizowanym przez MOPS projekcie i podejmą tym samym ścisłą współpracę z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny.

Realizacja projektu „Ruda Śląska – koPALnia możliwości” kosztować będzie 2 720 326,28 zł. Dofinansowanie w wysokości 85% (2 312 277,33 zł) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przypomnijmy, że w latach 2018 - 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował podobny projekt pt. „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych”, na realizację którego pozyskał ponad 1,1 mln zł. Był on adresowany do mieszkańców dzielnic Nowy Bytom i Wirek. Ponadto MOPS pozyskał też ok. 60 tys. zł dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na potrzeby projektu „Nowy wymiar Klubu Integracji Społecznej”. Działania dotyczyły zrewitalizowanego niedawno obszaru hałdy w dzielnicy Wirek oraz aktywizacji okolicznych mieszkańców.

Z tej samej puli, co MOPS, prawie 600 tys. zł otrzymała też Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” na projekt „Ku Lepszej Przyszłości!”. Jest on skierowany do 36 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych w Rudzie Śląskiej oraz miastach i powiatach ościennych (Bytom, Chorzów, Katowice, Świętochłowice, Zabrze, powiat gliwicki, powiat mikołowski). W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci wysokiej jakości szkoleń, indywidualnych konsultacji zawodowych i psychologicznych, pośrednictwa pracy, akcesoriów związanych z kreowaniem wizerunku (np. kuferek kosmetyczny), staży. Okres realizacji projektu zaplanowano od stycznia 2021 do grudnia 2022 r.

Pieniądze zostały też przyznane Stowarzyszeniu św. Filipa Nereusza. Ponad 768 tys. ma być przeznaczone na projekt „Dobrodzielnia!”, dedykowany co najmniej 48 osobom.  - Wierzymy, że pomoże on kobietom - zwłaszcza młodym mamom, które w ostatnim czasie pozostawały bezrobotne - w zdobyciu nowych umiejętności, tak by mogły podjąć pracę na miarę swoich możliwości i połączyć wychowywanie dzieci z aktywnością zawodową – wyjaśnia Alina Szulirz, przewodnicząca Stowarzyszenia. Rodziny będą mogły liczyć na wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz animatora, który będzie opiekował się dziećmi w czasie, gdy mamy będą uczestniczyć w wybranym przez siebie kursie czy szkoleniu. Projekt  uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru w ramach konkursu, jednak Stowarzyszenie otrzyma dofinansowanie dopiero po przesunięciu wolnych środków.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter